Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#997698 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nƣớc ta bƣớc vào một kỷ
nguyên độc lập, thống nhất, đi lên CNXH. Trong những năm đầu xây dựng
CNXH trên phạm vi cả nƣớc, bên cạnh những thành tựu đạt đƣợc chúng ta
cũng gặp không ít những khó khăn, yếu kém, sai lầm dẫn đến tình trạng
khủng hoảng kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu quốc lần thứ
VI (tháng 12/1986) diễn ra nhƣ một mốc son lịch sử, đánh dấu sự chuyển
hƣớng có ý nghĩa quyết định đối với sự hình thành mô hình kinh tế mới. Đặc
trƣng cơ bản của mô hình kinh tế mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đề
ra là phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, chuyển nền kinh tế quan
liêu bao cấp sang kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng XHCN có sự quản lý và
điều tiết của Nhà nƣớc. Đƣờng lối đổi mới này tiếp tục đƣợc khẳng định và
hoàn thiện tại Đại hội toàn quốc lần thứ VII (6/1991), lần IX (4/2001).
Trải qua hơn 20 năm từ khi đƣờng lối đổi mới đƣợc triển khai với các
kế hoạch dài hạn nối tiếp nhau đã tạo ra những bƣớc chuyển biến căn bản làm
thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của đất nƣớc. Đến năm 1996, Việt Nam đã
thoát ra khỏi khủng hoảng - đó là thành tựu vƣợt bậc của đất nƣớc sau hơn 10
năm thực hiện đổi mới. Thành tựu đó đã tạo ra động lực mạnh mẽ để toàn
Đảng, toàn dân tin tƣởng vào sự đúng đắn của đƣờng lối đổi mới và tiếp tục
bƣớc vào thời kỳ phát triển mới thực hiện mục tiêu CNH - HĐH đất nƣớc,
thực hiện dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
Sự nghiệp đổi mới hơn 2 thập kỷ đã thực sự tạo ra những chuyển biến
mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội cả nƣớc. Trong sự vận động chung ấy,
huyện Sơn Dƣơng (tỉnh Tuyên Quang) đã có sự biến đổi đáng kể về kinh tế - xã
hội. Trong lịch sử, Sơn Dƣơng là nơi đã từng diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng
đại của cách mạng Việt Nam gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
trong những năm giữa thế kỷ XX: là trung tâm căn cứ địa cách mạng, Thủ đô
Khu giải phóng trong những ngày tiền khởi nghĩa và là một bộ phận nằm trong
An toàn khu TW; nơi ở và làm việc của Bác Hồ, Bác Tôn và các cơ quan TW
của Đảng, Chính phủ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Sơn
Dƣơng nằm ở phía Nam huyện Tuyên Quang với một vị trí chiến lƣợc quan
trọng: phía Bắc giáp huyện Yên Sơn; phía Tây nam giáp ba huyện Đoan Hùng,
Phong Châu (Phú Thọ), Lập Thạch (Vĩnh Phúc); phía Đông giáp hai huyện Đại
Từ, Định Hoá (Thái Nguyên). Với một vị trí chiến lƣợc quan trọng và điều kiện
tự nhiên đa dạng, Sơn Dƣơng có nhiều lợi thế cho phát triển một nền kinh tế đa
dạng với nền tảng là nông – lâm – công nghiệp khai thác và vật liệu xây dựng,
chế biến nông lâm sản - dịch vụ, du lịch. Phát huy những điều kiện thuận lợi
đó, qua gần 20 năm thực hiện đƣờng lối đổi mới dƣới sự lãnh đạo của Đảng bộ
tỉnh, Đảng bộ huyện, nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dƣơng đã phát huy
truyền thống cách mạng kiên cƣờng, năng động sáng tạo vƣợt qua mọi khó
khăn thử thách thực hiện thành công đƣờng lối đổi mới của Đảng, tạo ra sự
chuyển biến quan trọng về kinh tế xã hội. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu
đạt đƣợc cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế. Do đó, việc nghiên cứu tìm hiểu sự
chuyển biến về kinh tế - xã hội của huyện trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2010)
không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học mà còn có ý nghĩa về mặt thực tiễn.
Nghiên cứu về sự chuyển biến kinh tế - xã hội của huyện Sơn Dƣơng
còn nhằm góp phần bổ sung và cung cấp thêm tƣ liệu cho việc nghiên cứu,
biên soạn lịch sử địa phƣơng, cũng nhƣ phục vụ công tác tuyên truyền giáo
dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ.
Xuất phát từ những lí do trên, tui chọn vấn đề “Chuyển biến về
kinh tế - xã hội huyện Sơn Dương(tỉnh Tuyên Quang) trong thời kỳ đổi
mới (1986 - 2010)” làm đề tài luận văn thạc sĩ.
3. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU, NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của Luận văn là những chuyển biến về kinh tế và
xã hội ở huyện Sơn Dƣơng trong thời kỳ đổi mới từ 1986 – 2010
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian:
Luận văn giới hạn huyện Sơn Dƣơng thuộc tỉnh Tuyên Quang. Địa giới
hành chính huyện gồm: 32 xã và 1 thị trấn (thị trấn Sơn Dƣơng)
- Về thời gian:
Luận văn nghiên cứu từ 1986 đến năm 2010. Tuy nhiên, để làm sáng tỏ
sự chuyển biến kinh tế của huyện, luận văn còn đề cập khái quát tình hình
kinh tế - xã hội của huyện trƣớc 1986.
3.3. Nhiệm vụ của đề tài
Thứ nhất, Luận văn đề cập khái quát huyện Sơn Dƣơng về điều kiện tự
nhiên, đặc điểm và tình hình kinh tế - xã hội trƣớc năm 1986
Thứ hai, Luận văn nghiên cứu hệ thống, toàn diện những chuyển
biến về kinh tế - xã hội của huyện từ 1986 đến 2010. Qua đó, rút ra đặc
điểm, mặt mạnh và những hạn chế của huyện Sơn Dƣơng trong phát triển
kinh tế - xã hội từ năm 1986 đến năm 2010
4. NGUỒN TƢ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. Nguồn tư liệu
Trong quá trình thực hiện đề tài này, chúng tui sử dụng:
- Các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nƣớc, của các cấp
bộ Đảng; Các báo cáo tổng kết hằng năm của các cơ quan Đảng, chính quyền
về kinh tế - xã hội của huyện Sơn Dƣơng từ năm 1986 đến năm 2010.
- Các Niên giám thống kê của tỉnh Tuyên Quang, huyện Sơn Dƣơng từ
năm 1986 đến 2010. Các số liệu thống kê của các Trung tâm lƣu trữ và Cục
Thống kê Tuyên Quang
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement