Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By namchautucongtu
#997495 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ
LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN KHU KINH
TẾ VEN BIỂN .......................................................................................... 6
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài.......................... 6
1.1.1. Tổng quan nghiên cứu các khu kinh tế quốc tế ................................... 6
1.1.2. Tổng quan nghiên cứu các khu kinh tế trong nƣớc ............................ 9
1.1.3. Một số khoảng trống nghiên cứu cần xem xét thêm.......................... 12
1.2. Cơ sở lý luận về khu kinh tế ven biển .................................................. 13
1.2.1. Bản chất, vai trò và đặc điểm của khu kinh tế ven biển..................... 13
1.2.2. Nội dung phát triển khu kinh tế ven biển ........................................... 16
1.2.3. Điều kiện phát triển khu kinh tế ven biển........................................... 18
1.3. Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về xây dựng, phát triển và quản lý
khu kinh tế...................................................................................................... 19
1.3.1. Kinh nghiệm quốc tế ............................................................................ 20
1.3.2. Kinh nghiệm Việt Nam ........................................................................ 30
1.3.3. Bài học kinh nghiệm ............................................................................ 35
CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN41
2.1. Cách tiếp cận nghiên cứu ...................................................................... 41
2.2. Lý thuyết và phƣơng pháp hệ thống .................................................... 41
2.3. Phƣơng pháp thống kê, hệ thống, phân tích tổng hợp, so sánh......... 43
2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu định tính...................................................... 44
2.5. Phƣơng pháp thu thập số liệu, tài liệu ................................................ 44
2.6. Phƣơng pháp xử lý số liệu, tài liệu ....................................................... 46
2.6.1. Phƣơng pháp kế thừa........................................................................... 46
2.6.2. Phƣơng pháp nghiên cứu liên ngành ................................................. 46
2.7. Thiết kế luận văn.................................................................................... 46
CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ VEN
BIỂN VÂN ĐỒN..................................................................................... 48
3.1. Khái quát về những tiền đề cần thiết cho phát triển khu kinh tế ven
biển Vân Đồn ................................................................................................. 48
3.1.1. Vị trí địa lý ............................................................................................ 48
3.1.2. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội..................................................... 50
3.2. Thực trạng phát triển khu kinh tế ven biển Vân Đồn........................ 51
3.2.1. Xây dựng quy hoạch và chính sách phát triển:.................................. 51
3.2.2. Về thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng ............................................ 56
3.2.3. Thu hút đầu tƣ phát triển kinh tế........................................................ 61
3.3. Đánh giá tình hình phát triển khu kinh tế ven biển Vân Đồn ........... 63
3.3.1. Những thành công ............................................................................... 63
3.3.2. Những hạn chế..................................................................................... 64
3.3.3. Nguyên nhân của các hạn chế:........................................................... 66
CHƢƠNG 4. ĐỊNH HƢỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
KHU KINH TẾ VEN BIỂN VÂN ĐỒN TRONG THỜI GIAN TỚI ... 68
4.1. Bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nƣớc ............................................ 68
4.1.1. Bối cảnh quốc tế và khu vực................................................................ 68
4.1.2. Bối cảnh trong nƣớc ............................................................................ 69
4.2. Quan điểm, định hƣớng và mục tiêu.................................................... 70
4.2.1. Quan điểm phát triển khu kinh tế ven biển Vân Đồn ........................ 70
4.2.2. Mục tiêu phát triển............................................................................... 71
4.2.3. Định hƣớng phát triển ......................................................................... 72
4.3. Các giải hoàn thiện quá trình phát triển khu kinh tế Vân Đồn ........ 78
4.3.1. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối hiện đại.......................... 78
4.3.2. Thu hút nguồn nhân lực chất lƣợng cao............................................ 79
4.3.3. Huy động các nguồn lực tài chính, tìm nhà đầu tƣ chiến lƣợc......... 79
4.3.4. Phát triển và thu hút đầu tƣ cho khoa học, công nghệ...................... 80
4.3.5. Phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trƣờng ............................... 81
4.3.6. Xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vƣợt trội .......................... 82
4.3.7. Chính sách đảm bảo an ninh, quốc phòng......................................... 84
4.4. Kiến nghị với Nhà nƣớc......................................................................... 85
KẾT LUẬN............................................................................................. 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................... 89

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (1997)
đã đề ra chủ trương nghiên cứu xây dựng thí điểm một vài đặc khu kinh tế,
khu mậu dịch tự do ở những địa bàn ven biển có đủ điều kiện. Báo cáo Chính
trị tại Đại hội IX (2001) của Đảng xác định: "Tiếp tục nghiên cứu đề án xây
dựng khu kinh tế mở để đưa vào kế hoạch 5 năm". Nội dung này một lần nữa
được khẳng định tại Đại hội X (2006): "Phát triển một số khu kinh tế mở và
đặc khu kinh tế, …". Đó là những chủ trương đúng đắn, nhưng việc triển khai
còn theo “phong trào” nên hiệu quả không cao, do không tận dụng được các
lợi thế so sánh “tĩnh” (như vị trí “đắc địa” có giao thương thuận lợi, khí hậu
ôn hòa…) và các lợi thế so sánh “động”, nhất là có thể chế hiện đại, quản trị
hiện đại, đẳng cấp quốc tế vượt trội tạo ra…
Trên cơ sở chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển
khu kinh tế, đến nay Việt Nam đã có 16 khu kinh tế ven biển, tạo ra các điểm
nhấn tại các vùng ven biển có điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển các khu
kinh tế đặc biệt, dưới các hình thức đa dạng. Chỉ tính riêng vốn cam kết đầu
tư vào các khu kinh tế ven biển đã lên tới 62 tỷ USD, bao gồm 37 tỷ USD vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài và 25 tỷ USD quy đổi vốn đầu tư trong nước. Sự
phát triển của các khu kinh tế ven biển bước đầu đã có những đóng góp tích
cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và đất nước, đẩy
mạnh phát triển kinh tế hướng ra biển, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia
trên biển. Các khu kinh tế cửa khẩu đã tạo động lực thúc đẩy trao đổi thương
mại với các nước láng giềng, nhất là trong điều kiện hội nhập ngày càng đi
vào chiều sâu, cải thiện mọi mặt đời sống nhân dân và góp phần giữ vững
quốc phòng, an ninh tuyến biên giới đất liền. Đồng thời cũng đã thành lập 28
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By dangtuanrhm
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement