Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By deltaseriea
#997308 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ LÝ LUẬN, THỰC
TIỄN VỀ QUẢN LÝ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ..................................................5
1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu về quản lý Bảo hiểm thất nghiệp và những vấn
đề liên quan .................................................................................................................5
1.1.1.Tình hình nghiên cứu Bảo hiểm thất nghiệp...................................................5
1.1.2.Tình hình nghiên cứu về quản lý Bảo hiểm thất nghiệp .................................7
1.1.3 Khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu............................................................8
1.2. Cơ sở lý luận về Quản lý bảo hiểm thất nghiệp ...................................................8
1.2.1 Khái niệm và mục tiêu.....................................................................................8
1.2.2 Nguyên tắc quản lý........................................................................................13
1.2.3 Nội dung quản lý ...........................................................................................14
1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng.......................................................................................26
1.2.5.Tiêu chí đánh giá: .........................................................................................27
1.3.Kinh nghiệm quản lý bảo hiểm thất nghiệp trên thế giới và bài học cho Việt Nam ..29
1.3.1 Kinh nghiệm quản lý bảo hiểm thất nghiệp trên thế giới ............................29
1.3.2 . Bài học cho Việt Nam..................................................................................33
CHƢƠNG 2: NGUỒN TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..............34
2.1 Nguồn tài liệu......................................................................................................34
2.1.1 Tài liệu thứ cấp .............................................................................................34
2.1.2 Thu thập và xử lý tài liệu ..............................................................................35
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................................36
2.2.1.Phương pháp phân tích – tổng hợp...............................................................36
2.2.2. Phương pháp logic và lịch sử ......................................................................37
2.2.3 Phương pháp thống kê, mô tả .......................................................................38
2.2.4 Phương pháp so sánh....................................................................................39
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA
BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ...................................................................................40
3.1 Tình hình Bảo hiểm thất nghiệp và bộ máy quản lý bảo hiểm thất nghiệp trên
địa bàn thành phố Hà Nội..........................................................................................40
3.1.1 Thực trạng Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội ...............40
3.1.2 Bộ máy quản lý bảo hiểm thất nghiệp..........................................................49
3.2. Phân tích thực trạng quản lý bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành Phố Hà Nội..54
3.2.1 Xây dựng và thực hiện quy trình bảo hiểm thất nghiệp................................54
3.2.2 Xây dựng và ban hành chính sách bảo hiểm thất nghiệp .............................59
3.2.3 Tổ chức thực hiện..........................................................................................64
3.2.4.Kiểm tra, đánh giá ........................................................................................66
3.3 Đánh giá chung về quản lý Bảo hiểm thất nghiệp trên điạ bàn thành phố Hà Nội ....70
3.3.1.Những kết quả đạt được................................................................................70
3.3.2 Hạn chế và nguyên nhân...............................................................................72
Chƣơng 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ BẢO
HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI .........................75
4.1. Bối cảnh mới và định hƣớng hoàn thiện Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn
Thành phố Hà Nội.....................................................................................................75
4.1.1. Bối cảnh mới ảnh hưởng tới Bảo hiểm thất nghiệp .....................................75
4.1.2.Định hướng hoàn thiện quản lý Bảo hiểm thất nghiệp .................................79
4.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội..80
4.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý Bảo hiểm thất nghiệm............................................80
4.2.2.Quản lý và thu hồi nợ bảo hiểm thất nghiệp.................................................81
4.2.3 Thu, chi và phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp.................................81
4.2.4 Cải cách thủ tục hành chính …………………………………………................82
4.3. Kiến nghị với cấp trên và các ban, ngành liên quan ..........................................83
4.3.1. Đối với Quốc hội ..........................................................................................83
4.3.2. Đối với Chính phủ........................................................................................83
4.3.3. Đối với các bộ, ngành ..................................................................................84
4.3.4. Đối với HĐND và UBND thành phố Hà Nội..............................................84
KẾT LUẬN...............................................................................................................85
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thất nghiệp là một căn bệnh kinh niên trong kinh tế thị trƣờng, làm giảm tốc
độ tăng trƣởng kinh tế ảnh hƣởng đến thu nhập, đời sống dân cƣ và có thể dẫn
đến bất cập trật tự xã hội. Đặc biệt, NLĐ bị thất nghiệp sẽ mất nguồn thu nhập,
mất chi phí đi tìm việc, gây tâm lý nặng nề trong cuộc sống. Điều đó ảnh hƣởng
đến khả năng tự đào tạo lại để chuyển đổi nghề nghiệp, trở lại thị trƣờng lao
động; con cái họ sẽ gặp khó khăn khi đến trƣờng; sức khỏe họ sẽ giảm sút do
thiếu kinh tế để bồi dƣỡng, chăm sóc y tế…
BHTN là một bộ phận của chính sách ASXH đã đƣợc nhiều nƣớc trên thế giới
áp dụng. Trong điều kiện của nền kinh tế thị trƣờng thì nguy cơ bị mất việc làm
là rất lớn, BHTN có tác dụng giảm áp lực căng thẳng, xung đột về lợi ích mỗi
khi gặp khủng hoảng trong đời sống của ngƣời lao động và xã hội, giúp họ ổn
định đời sống khi bị mất việc làm, là một trong những nguyên nhân dẫn đến
“streess” nặng nề nhất trong đời sống của mỗi con ngƣời. BHTN giúp NLĐ khi
bị mất việc làm, họ không những đƣợc hƣởng chế độ trợ cấp thôi việc mà còn
đƣợc hỗ trợ tìm việc làm mới, đƣợc hƣởng BHYT trong thời gian NLĐ không
có việc làm. Đặc biệt, họ đƣợc hỗ trợ học nghề, đào tạo nghề mới để có nhiều cơ
hội kiếm việc làm trong thị trƣờng lao động.
Việt Nam là quốc gia thứ 79 trên thế giới thực hiện BHTN và là nƣớc thứ 2
trong khối ASEAN triển khai chính sách này. Việt Nam bắt đầu đƣợc triển khai
thực hiện BHTN theo quy định của Luật BHXH từ ngày 01/01/2009 nhằm thay
thế hay bù đắp một phần thu nhập của NLĐ khi họ thất nghiệp, bên cạnh đó
BHTN còn hỗ trợ họ trong việc học nghề, tìm việc làm và chi trả BHYT.
Thành phố Hà Nội – Thủ đô của Việt Nam là địa bàn tập trung lực lƣợng lao
động đảo, số ngƣời hƣởng TCTN rất lớn. Nếu nhƣ năm 2010 mới có gần 5.000
ngƣời hƣởng BHTN, sang năm 2011, số ngƣời hƣởng bảo hiểm này đã tăng lên
3,8 lần. Năm tháng đầu năm 2015, Hà Nội đã chi hơn 82,6 tỷ đồng BHTN cho
gần 25 nghìn ngƣời. (Bảo hiểm xã hội Hà Nội, 2015.)Từ khi triển khai thực hiện
BHTN đến nay, Thành phố Hà Nội đã bố trí và tập huấn cán bộ, triển khai các
chính sách và chủ trƣơng của BHXH Việt Nam nhằm thực hiện một cách tốt
nhất và hoàn thiện hơn công tác BHTN, giúp cho ngƣời lao động mất việc làm
giảm bớt gánh nặng kinh tế cũng nhƣ tâm lý trong thời gian thất nghiệp đồng
thời sớm tìm đƣợc công việc phù hợp, ổn định cuộc sống.
Tuy nhiên, BHTN trên địa bàn TP. Hà Nội còn nhiều bất cập nhƣ: bảo hiểm
chƣa phủ khắp các đối tƣợng; Chƣa có sự kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan bảo
hiểm và cơ quan lao động để nắm chắc số lƣợng ngƣời thất nghiệp; Chƣa nắm
chắc tình trạng thất nghiệp thật sự của BHTN ; Chi trả bảo hiểm còn chậm
trễ...Điều đó đã ảnh hƣởng không nhỏ tới cuộc sống của ngƣời bị thất nghiệp,
cũng nhƣ tình hình ASXH. Thực trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhƣ:
do thực hiện BHTN trong thời gian chƣa nhiều; Nhận thức của NSDLĐ và NLĐ
còn hạn chế; Do Chính sách BHTN chƣa thật sự hƣớng tới lợi ích của NLĐ; Do
thanh tra, kiểm tra BHTN chƣa hiệu quả...Trong đó, nguyên nhân từ QL BHTN
là một trong những nguyên nhân chủ yếu.
Chính vì thế, học viên đã chọn đề tài: “Quản lý Bảo hiểm thất nghiệp trên
địa bàn thành phố Hà Nội” làm luận văn cao học của mình.
Câu hỏi nghiên cứu của đề tài : Thành phố Hà Nội đã QL BHTN nhƣ thế
nào? Những thành công, hạn chế và nguyên nhân trong quản lý lọai hình bảo
hiểm này? Hà Nội cần có những giải pháp gì để hoàn thiện QL BHTN trên địa
bàn Thành phố?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1 Mục đích
Vận dụng lý luận cơ bản về QL BHTN, luận văn phân tích, đánh giá
những thành công, hạn chế và nguyên nhân của tình hình trong QL BHTN trên
địa bàn Thành phố Hà Nội từ khi có chính sách BHTN đến nay; Trên cơ sở đó,
đề xuất giải pháp hoàn thiện QL BHTN tại Thành phố trong thời gian tới.
2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về QL BHTN.
- Tổng hợp kinh nghiệm của một số nƣớc về QL BHTN và rút ra bài học
cho Thành phố Hà Nội.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hohoaiduc
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement