Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Warner
#997289 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Việc đầu tƣ phát triển các dự án thủy điện lớn, nhỏ khác nhau đã và
đang góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lƣợng, phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phƣơng trong cả nƣớc. Riêng trong
năm 2012, các nhà máy thủy điện đã đóng góp tới 48,26% công suất và
43,9% điện lƣợng (khoảng 53 tỷ kWh) cho hệ thống điện. Đây là nguồn năng
lƣợng sạch, có khả năng tái tạo, giá thành rẻ hơn các nguồn điện khác. Việc
đầu tƣ phát triển các dự án thủy điện cũng đã đóng góp tích cực trong việc tạo
nguồn nƣớc cho sản xuất và sinh hoạt, các hồ thủy điện chiếm 86% tổng dung
tích của các hồ chứa trong cả nƣớc.
Ƣu thế của thủy điện nói chung và thủy điện vừa và nhỏ nói riêng so
với các loại hình nhà máy điện khác là có khả năng tái tạo và giá thành rẻ
hơn. Do vậy, thủy điện vừa và nhỏ ngày càng trở nên phổ biến và mang lại đa
lợi ích về kinh tế - xã hội - môi trƣờng. Do đặc điểm địa hình các tỉnh miền
núi và trung du nƣớc ta có nhiều sông suối nên rất phù hợp cho phát triển thủy
điện vừa và nhỏ, đó không chỉ tạo cơ hội kinh doanh cho nhà đầu tƣ, thu nhập
cho ngƣời dân địa phƣơng mà còn góp phần đáp ứng nguồn năng lƣợng đang
thiếu hụt cho cả nƣớc. Thủy điện vừa và nhỏ có sức cạnh tranh so với các
nguồn năng lƣợng khác do có giá thành hợp lý, chi phí nhân công thấp bởi các
nhà máy này đƣợc tự động hóa cao và có ít ngƣời làm việc tại chỗ khi vận
hành thông thƣờng. Ngoài ra, các hồ chứa của các nhà máy thủy điện có thể
trở thành điểm thu hút khách du lịch. Đặc biệt, các nhà máy thủy điện không
phải chịu cảnh tăng giá cũng nhƣ phải nhập nhiên liệu nhƣ các nhà máy nhiệt
điện.
Hà Giang là một tỉnh thuộc khu vực trung du miền núi phía Bắc nƣớc
ta, đƣợc thiên nhiên ƣu đãi với hệ thống sông suối dày đặc và quần thể núi
non hùng vĩ, có độ dốc lớn, địa hình hiểm trở, khá phức tạp, có độ cao trung
bình từ 800m đến 1.600m so với mực nƣớc biển, cá biệt có những ngọn núi
cao trên 2.000m nằm ở phía Tây của tỉnh; đây là tiềm năng, lợi thế rất lớn của
địa phƣơng để phát triển thủy điện vừa và nhỏ, nhất là trong bối cảnh toàn
tỉnh không có nhà máy thủy điện lớn nào đƣợc quy hoạch.
Nắm bắt những lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên … UBND tỉnh
Hà Giang đã chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch
phát triển thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh theo các giai đoạn. Sau khi
quy hoạch đƣợc phê duyệt, các địa phƣơng và các ban ngành của tỉnh đã tập
trung hỗ trợ các doanh nghiệp, thu hút đầu tƣ để phát triển hệ thống thủy điện
vừa và nhỏ. Trong những năm qua nhiều dự án thủy điện vừa và nhỏ đã đƣợc
tỉnh cấp phép đầu tƣ xây dựng, các dự án sau khi triển khai đầu tƣ xây dựng
hoàn thành đã đi vào vận hành và khai thác sử dụng, ngoài việc tạo ra sản
lƣợng điện góp phần chủ động nguồn năng lƣợng phục vụ phát triển kinh tế -
xã hội, mỗi năm còn đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách nhà nƣớc,
đồng thời tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngƣời lao động tại địa phƣơng.
Việc đầu tƣ xây dựng các hồ chứa thủy điện cũng sẽ góp phần quan trọng
trong việc trữ và điều hòa nƣớc cho các nhu cầu khác, đặc biệt là vào mùa khô
khi nguồn nƣớc cạn kiệt.
Để có thể phát huy tối đa tiền năng và thế mạnh của tỉnh, phát triển
thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh theo hƣớng bền vững, đóng góp nhiều
hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang, có tác
động tích cực đối với môi trƣờng và xã hội trong những năm tiếp theo thì việc
quản lý quy hoạch, thu hút đầu tƣ, quản lý đầu tƣ các dự án thủy điện; đặc
biệt để công tác vận hành, khai thác các nhà máy thủy điện đƣợc an toàn, bền
vững, cân đối với các lợi ích … đòi hỏi trong công tác quản lý phải đổi mới,
phải có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế ở
địa phƣơng. Để nghiên cứu đầy đủ hơn cả về mặt lý luận và tổng kết thực
tiễn, tui lựa chọn đề tài “Phát triển thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh
Hà Giang” làm đề tài nghiên cứu luận văn nhằm góp phần thiết thực triển
khai chiến lƣợc phát triển công nghiệp năng lƣợng, tạo động lực thúc đẩy sự
phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng, nhất là trong quá trình công nghiệp
hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Liên quan đến vấn đề thủy điện, đã có nhiều chuyên đề, đề tài nghiên
cứu dƣới các góc độ, các chuyên ngành khác nhau. Tuy nhiên, các chuyên đề,
đề tài nghiên cứu này chủ yếu nghiên cứu cụ thể về tính chất kỹ thuật của
thiết bị thủy điện, công tác quản lý chất lƣợng, quản lý đầu tƣ xây dựng của
một dự án thủy điện và không phải là hoạt động quản lý kinh tế thủy điện vừa
và nhỏ. Trong lĩnh vực phát triển và quản lý thủy điện vừa và nhỏ cũng đã có
một số báo cáo chuyên ngành nhƣ Báo cáo của Tổng Cục năng lƣợng – Bộ
Công Thƣơng, “Đánh giá tình hình khai thác sử dụng tài nguyên trong thủy
điện ở Việt Nam” (Báo cáo tổng hợp dự án nghiên cứu của Bộ TNMT, 2005);
Các báo cáo định kỳ của Bộ Công Thƣơng và Tập đoàn Điện lực về tình hình
quản lý các nhà máy thủy điện ...
Tuy nhiên, các chuyên đề, báo cáo riêng lẻ này chƣa hệ thống hoá đƣợc
toàn bộ các công tác quản lý quy hoạch, hoạt động thu hút của các địa
phƣơng, khu vực có thế mạnh về phát triển thủy điện vừa và nhỏ nói chung và
trên địa bàn tỉnh Hà Giang nói riêng trong một khoảng thời gian dài vừa qua.
Vì vậy, có thể khẳng định đây là đề tài đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống
và tƣơng đối đầy đủ về thực trạng, các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cƣờng
công tác quản lý và phát triển thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Hà
Giang.
3. Câu hỏi nghiên cứu
- Tại sao cần tăng cƣờng công tác quản lý quy hoạch và nâng cao hiệu
quả thu hút đầu tƣ để phát triển thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Hà
Giang ?
- Tỉnh Hà Giang làm thế nào để có thế phát triển thủy điện vừa và nhỏ
theo hƣớng bền vững?
4. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
4.1. Mục tiêu chung
Mục tiêu bao trùm của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực
trạng công tác quản lý quy hoạch, chính sách thu hút đầu tƣ các thủy điện vừa
và nhỏ trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong những năm vừa qua, đề tài sẽ đƣa ra
các giải pháp và một số kiến nghị nhằm tăng cƣờng công tác quản lý quy
hoạch và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tƣ, góp phần phát triển theo hƣớng
bền vững các thủy điện vừa và nhỏ trong những năm tiếp theo; nhất là trong
bối cảnh nguồn nƣớc đang dần cạn kiệt, môi trƣờng bị ô nhiễm, ảnh hƣởng
của biến đổi khí hậu toàn cầu và một số sự cố về thủy điện đã xảy ra trong
thời gian vừa qua.
4.2. Nhiệm vụ cụ thể
Để thực hiện mục tiêu chung, đề tài có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:
- Hệ thống hóa những cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển thủy điện
vừa và nhỏ; vai trò và lợi ích của việc phát triển các nhà máy thủy điện này
đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.
- Phân tích, đánh giá thực trạng việc phát triển các thủy điện vừa và nhỏ
trên địa bàn tỉnh, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cũng nhƣ những tồn
tại và nguyên nhân.
- Đề ra các giải pháp và kiến nghị về cơ chế, chính sách, các công cụ
quản lý kinh tế phù hợp nhằm tăng cƣờng công tác quản lý quy hoạch và nâng
cao hiệu quả thu hút đầu tƣ các thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Hà
Giang. Cùng với một số giải pháp về quản lý đầu tƣ xây dựng, về khoa học -
công nghệ, về môi trƣờng, về vận hành khai thác ... sẽ góp phần phát triển
thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo hƣớng bền vững.
5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
5.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là quá trình phát triển thủy điện vừa
và nhỏ, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý quy hoạch và hoạt
động thu hút đầu tƣ vào lĩnh vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
5.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về thời gian: Từ năm 2008 đến nay.
- Về không gian: Trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
- Về nội dung nghiên cứu:
+ Những nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển thủy điện vừa và nhỏ.
+ Thực trạng phát triển thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Hà
Giang trong những năm vừa qua.
+ Những giải pháp về quản lý quy hoạch và thu hút đầu tƣ nhằm phát
triển thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Hà Giang trong những năm tiếp theo.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Mục lục, Phụ lục và Danh mục tài liệu
tham khảo; Kết cấu luận văn gồm 4 chƣơng:
Chƣơng 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển thủy điện vừa và
nhỏ.
Chƣơng 2. Phƣơng pháp nghiên cứu.
Chƣơng 3. Thực trạng phát triển thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh
Hà Giang.
Chƣơng 4. Giải pháp phát triển thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh
Hà Giang.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018039 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement