Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phananhvtc
#997277 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong Chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội Đảng ta đã khẳng định: “Phát triển
nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân là
nhiệm vụ chiến lược, là cơ sở để bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước theo
định hướng xã hội chủ nghĩa”. (Tạ Quang Dũng, 2009)
Trong những năm qua, với những chủ trƣơng đúng đắn của Đảng và Nhà
nƣớc, lĩnh vực nông nghiệp nƣớc nhà đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, từ
khi có Nghị quyết số 26 của BCH Trung ƣơng Đảng khóa X về nông nghiệp, nông
dân, nông thôn, Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đƣợc triển
khai thì lĩnh vực nông nghiệp càng có nhiều tiến bộ. Năng suất, chất lƣợng hiệu quả
ngày một cao hơn; sản phẩm hàng hóa trong nông nghiệp ngày càng khẳng định vị
trí quan trọng trong nền kinh tế.
Tuy nhiên, do đặc thù riêng có của ngành nông nghiệp đƣợc ví nhƣ “công
xƣởng ngoài trời”, những thách thức từ diễn biến bất thƣờng của thời tiết, sự biến
đổi phức tạp của dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; sức ép từ quy luật cạnh tranh
của cơ chế thị trƣờng; sự bạc màu của đất đai; sự chuyển dịch lao động từ lĩnh vực
nông nghiệp sang các lĩnh vực khác;… đã gây không ít khó khăn cho sự phát triển
của ngành nông nghiệp, đòi hỏi chúng ta phải khẩn trƣơng tìm hƣớng đi, phù hợp
với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Huyện Thanh Miện nằm ở phía Nam của tỉnh Hải Dƣơng, thuộc vùng đồng
bằng sông Hồng, là huyện thuần nông với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa, có
mùa đông lạnh thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Với lợi thế có điều kiện đất đai
màu mỡ, cùng với nguồn lao động dồi dào và hệ thống giao thông thuận lợi cho
việc phát triển kinh tế xã hội. Nhƣng hiện tại, mức độ phát triển vẫn chƣa tƣơng
xứng với tiềm năng và thế mạnh của huyện, việc khai thác và sử dụng các nguồn
lợi: điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội chƣa đạt hiệu quả cao: sản xuất nông nghiệp
còn mang tính tự cấp, tự túc, tỷ xuất hàng hóa thấp.
Thực hiện chủ trƣơng phát triển kinh tế nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng
hoá, phù hợp với nhu cầu thị trƣờng, với điều kiện sẵn có của địa phƣơng, phát triển
nông nghiệp phục vụ công nghiệp và đô thị, nâng cao hiệu quả sản xuất của hệ
thống trồng trọt, nâng cao đời sống nhân dân đồng thời phát triển nông nghiệp đem
lại hiệu quả phù hợp với tiến trình phát triển chung của đất nƣớc.
Trƣớc thực trạng đó, là một cán bộ cơ sở tui lựa chọn Đề tài: “Phát triển
nông nghiệp ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương” làm đề tài luận văn thạc sỹ,
chuyên ngành quản lý kinh tế.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng phát triển nông nghiệp ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải
Dƣơng. Qua đó, đề xuất nhóm giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp cho huyện
Thanh Miện tỉnh Hải Dƣơng.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp tại một
huyện.
- Dựa và cơ sở lý luận nghiên cứu thực trạng phát nông nghiệp tại huyện
Thanh Miện tỉnh Hải Dƣơng để tìm ra điểm yếu, điểm mạnh trong công tác phát
triển nông nghiệp tại huyện Thanh Miện Tỉnh Hải Dƣơng.
- Căn cứ vào điểm mạnh, điểm yếu tác giả xây dựng nhóm giải pháp nhằm phát
triển nông nghiệp tại huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dƣơng trong thời gian tới
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu là sự phát triển nông nghiệp của huyện Thanh Miện,
cũng nhƣ công tác quản lý nhà nƣớc trong việc phát triển nông nghiệp tại huyện.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu phát triển Nông nghiệp trên địa bàn cấp huyện.Giới hạn trong
phạm vi huyện Thanh Miện, tỉnh hải Dƣơng.
Thời gian:giai đoạn 2010-2015, dự báo đến năm 2030.
4. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, kết cấu
của luận văn gồm 4 chƣơng.
Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về phát
triển nông nghiệp trên địa bàn cấp huyện;
Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu;
Chƣơng 3: Thực trạng phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Miện,
tỉnh Hải Dƣơng;
Chƣơng 4: Quan điểm và giải pháp phát triển nông nghiệp ở huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải Dƣơng.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tuyen181213
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014285 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement