Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By baby_nolove
#997027 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ta có thể hiểu " Dự án là một lĩnh vực hoạt động đặc thù, một nhiệm vụ
cụ thể cần đƣợc thực hiện với phƣơng pháp riêng, nguồn lực riêng và theo
một kế hoạch tiến độ nhằm tạo ra một thực thể mới" và " Quản lý dự án là quá
trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát
triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong
phạm vi ngân sách đƣợc duyệt và đạt đƣợc các yêu cầu đã định về kỹ thuật và
chất lƣợng sản phẩm dịch vụ, bằng những phƣơng pháp và điều kiện tốt nhất
cho phép". Đó là những khái niệm cho thấy sự cần thiết phải quản lý các Dự
án.
Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều Ban Quản lý dự án, nhƣng Ban Quản
lý dự án công trình giao thông Nghệ An là một đơn vị sự nghiệp kinh tế, thay
mặt chủ đầu tƣ (Sở Giao thông vận tải Nghệ An) quản lý phần lớn các dự án
xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn của Tỉnh. Nhƣ Bác Hồ đã nói “Giao
thông là mạch máu của mọi việc, giao thông tắc thì việc gì cũng tắc, giao
thông tốt thì việc gì cũng dễ dàng“ do đó việc quản lý các dự án xây dựng
công trình giao thông nhƣ thế nào có ảnh hƣởng trực tiếp và gián tiếp đến việc
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An. Nâng cao chất lƣợng quản lý các
dự án đầu tƣ xây dựng công trình giao thông là nâng cao chất lƣợng công
trình, nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án đầu tƣ, nâng cao đời sống của
ngƣời dân.
Với các dự án giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách (Ngân sách
Trung ƣơng và ngân sách địa phƣơng là chủ yếu) là dự án tạo ra sản phẩm
mang tính chất sản phẩn dịch vụ công, vốn đầu tƣ lớn, thời gian thực hiện lâu
dài, kết quả của dự án đƣợc khai thác sử dụng lâu dài, có ảnh hƣởng rộng lớn
đến phát triển kinh tế, dân sinh, văn hóa và quốc phòng, tiêu chuẩn kỹ thuật
thi công phức tạp, chất lƣợng đòi hỏi phải cao, do đó cần quản lý chặt
chẽ có hệ thống, khoa học từ bƣớc lập kế hoạch đến bƣớc điều phối thực hiện
dự án và cả bƣớc giám sát quá trình thực hiện dự án. Các Dự án phải đảm bảo
chất lƣợng trong khuôn khổ chi phí đƣợc duyệt với tiến độ hợp lý. Nếu nhƣ
thời gian thực hiện kéo dài, công trình hoàn thành chậm sẽ giảm hiệu quả của
Dự án, ảnh hƣởng đến đời sống dân cƣ nơi thực hiện dự án. Cũng nhƣ vậy
nếu chất lƣợng dự án không tốt, công trình lồi lõm nứt nẻ, đƣờng xấu, cầu hƣ
hỏng không những phải phá dỡ đi và xây dựng lại tốn nhiều công sức tiền
của mà còn gây nguy hiểm cho tính mạng ngƣời dân khi tham gia giao thông.
Thêm nữa, dự án đầu tƣ mà chi phí dàn trải, không thống nhất sẽ gây nên sự
thất thoát, tham ô lãng phí. Những yếu tố này cho thấy công tác quản lý dự án
là công việc cần thiết và không thể thiếu. Quản lý càng hoàn thiện, bộ máy
quản lý càng chặt chẽ thì hiệu quả đầu tƣ Dự án càng cao.
Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về quản lý đầu
tƣ xây dựng cơ bản về giao thông Ban Quản lý dự án công trình giao thông
Nghệ An trong những năm qua tuy đạt đƣợc những kết quả nhất định nhƣng
vẫn còn những tồn tại hạn chế cần đƣợc khắc phục, chƣa thật sự đáp ứng tốt
các yêu cầu của thời đại, khó đạt đƣợc mục tiêu chiến lƣợc của Ban trong thời
gian tới, cần hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý dự án xây dựng hạ tầng
giao thông tại Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An. Do vậy đề
tài “ Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ tại Ban Quản
lý dự án công trình giao thông Nghệ An “ đƣợc chọn làm đề tài nghiên cứu .
Đề tài này nhằm trả lời cho câu hỏi: “Làm thế nào để nâng cao chất
lƣợng công tác quản lý dự án xây dựng công trình giao thông đƣờng bộ tại
Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An?”

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục tiêu
Kết hợp nghiên cứu lý luận, phân tích thực trạng về công tác quản lý dự
án tại Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An ta sẽ có cái nhìn
tổng quan về công tác quản lý dự án tại Ban Quản lý dự án công trình giao
thông Nghệ An, thấy đƣợc những đóng góp đối với sự phát triển kinh tế xã
hội và dân sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhu cầu đầu tƣ các dự án xây
dựng hạ tầng giao thông đang trên đà tăng lên, hơn nữa quy trình và phƣơng
pháp quản lý các dự án là tƣơng tự nhau. Vì vậy đề tài mở ra một hƣớng đi
cho việc quản lý dự án tại Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An
cho những năm tiếp theo có hiệu quả hơn .
2.2. Nhiệm vụ
- Lý luận về quản lý dự án công trình giao thông; Các khái niệm, nội dung
quản lý dự án, các công cụ quản lý dự án, các nhân tố ảnh hƣởng đến việc
quản lý dự án, các tiêu chí đánh giá công tác quản lý dự án.
- Nêu thực trạng và đánh giá công tác quản lý các dự án xây dựng công
trình giao thông đƣờng bộ tại Ban QLDA Công trình giao thông Nghệ An
trong những năm vừa qua (2009-2013).
- Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý các dự án xây dựng công
trình giao thông đƣờng bộ tại Ban QLDA Công trình giao thông Nghệ An
trong thời gian tới (2014-2020).
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là Công tác quản lý dự án đầu tƣ xây
dựng hạ tầng giao thông tại Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ
An.

3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian: Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu, tui đã tiến hành
điều tra nghiên cứu tại Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An.
- Về thời gian:
+ Số liệu thứ cấp: Nguồn dữ liệu bên trong bao gồm tài liệu, báo cáo của
phòng kế hoạch - tổng hợp, phòng Tài chính - kế toán, các phòng dự án của
Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An từ năm 2009-2013.
Nguồn dữ liệu bên ngoài của luận văn bao gồm các công trình nghiên cứu
khoa học, luận văn thạc sỹ, các bài viết trên tạp chí Tài chính, Tạp chí xây
dựng và một số tạp chí khác; số liệu thống kê của Tổng Cục Thống kê, Bộ Tài
Chính có liên quan đến công trình nghiên cứu.
+ Số liệu sơ cấp: nghiên cứu các mô hình quản lý dự án, xây dựng sơ đồ
các quy trình trong quản lý dự án, điều tra đánh giá mô hình quản lý dự án tại
Ban QLDA công trình giao thông Nghệ An hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất
các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý các dự án xây dựng công
trình giao thông đƣờng bộ tại Ban QLDA Công trình giao thông Nghệ An
trong thời gian tới.
- Về nội dung:
Nghiên cứu và đánh giá công tác quản lý các dự án xây dựng công trình
giao thông tại Ban QLDA CTGT Nghệ An từ năm 2009 đến 2013 về các nội
dung:
+ Quản lý thời gian tiến độ;
+ Quản lý chất lượng;
+ Quản lý chi phí;
+ Quản lý đấu thầu.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng một số phƣơng pháp chủ yếu nhƣ:

- Phƣơng pháp luận
- Phƣơng pháp tiếp cận, thu thập thông tin: điều tra, thu thập số liệu từ
đơn vị cơ sở; các Báo cáo của Ban quản lý dự án;
- Phƣơng pháp xử lý: thống kê, mô tả, phân tích, tổng hợp; lập các sơ
đồ và bảng biểu để phân tích đánh giá, so sánh nhằm xác định những nhân tố,
những khâu có thể ảnh hƣởng đến việc quản lý dự án công trình giao thông.
- Phƣơng pháp chuyên gia, chuyên khảo.
5. Những kết quả đạt đƣợc của luận văn
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung nhất về quản lý dự án đầu tƣ.
Phân tích thực trạng về quản lý dự án công trình giao, từ đó đánh giá
những mặt làm đƣợc và những hạn chế cần khắc phục trong công tác quản lý
dự án công trình giao thông thông tại BQLDA CTGT Nghệ An.
Đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng công tác
quản lý dự án công trình giao thông tại BQLDA CTGT Nghệ An trong những
năm tới.
6. Kết cấu của luận văn.
Ngoài lời nói đầu và kết luận, luận văn đƣợc trình bày qua 4 chƣơng :
Chƣong 1. Cơ sở lý luận /tổng quan tình hình nghiên cƣ́ u về Quản lý dự án
đầu tƣ công trình giao thông đƣờng bộ.
Chƣơng 2. Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cƣ́ u.
Chƣơng 3. Thực trạng công tác quản lý dự án xây dựng công trình giao thông
đƣờng bộ tại ban QLDA công trình giao thông Nghệ An thời kỳ 2009-2013.
Chƣơng 4. Giải pháp hoàn thiện công tác QLDA xây dựng công trình giao
thông tại ban QLDA CTGT Nghệ An thời kỳ 2014 - 2020.Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By cnjuding
#1002183 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement