Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyentanloc032003
#996991 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................... 1
Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN
VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CBCC CẤP XÃ ........................ 5
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu.............................................................. 5
1.1.1 Các nghiên cứu về đội ngũ cán bộ công chức và quản lý đội ngũ cán
bộ công chức đã đƣợc công bố................................................................... 5
1.1.2 Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu và những khoảng trống đặt
ra cho đề tài luận văn................................................................................ 11
1.2 Cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ................. 12
1.2.1 Cán bộ công chức cấp xã và vai trò của cán bộ công chức cấp xã . 12
1.2.2 Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ..................................... 18
1.3 Kinh nghiệm quản lý đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở các địa phƣơng
hiện nay và bài học rút ra cho hoạt động quản lý cán bộ công chức cấp xã
tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng.......................................................... 30
1.3.1 Quản lý đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở huyện Kim Thành..... 30
1.3.2 Quản lý đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở thị xã Chí Linh.......... 32
1.3.3 Quản lý đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở huyện Phổ Yên ......... 32
1.3.4 Bài học rút ra cho quản lý đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng ........................................................... 33
Chƣơng 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................. 35
2.1 Cách tiếp cận nghiên cứu....................................................................... 35
2.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng ......................................... 35
2.2.1 Phƣơng pháp thống kê thu thập và xử lý thông tin ......................... 35
2.2.2 Phƣơng pháp điều tra xã hội học..................................................... 37
2.2.3 Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp ................................................... 39
Chƣơng 3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
CẤP XÃ TẠI HUYỆN NAM SÁCH TỈNH HẢI DƢƠNG........................... 40
3.1 Khái quát về huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng và nguồn lực cán bộ
công chức cấp xã của huyện ........................................................................ 40
3.1.1 Khái quát những ảnh hƣởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của
huyện ảnh hƣởng đến công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên
địa bàn....................................................................................................... 40
3.1.2 Nguồn lực cán bộ công chức cấp xã tại huyện Nam Sách.............. 41
3.2 Tình hình quản lý đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại huyện Nam
Sách, tỉnh Hải Dƣơng .................................................................................. 45
3.2.1 Căn cứ pháp lý quy định về nội dung quản lý cán bộ công chức ... 45
3.2.2 Kết quả quản lý đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại huyện Nam
Sách, tỉnh Hải Dƣơng............................................................................... 45
3.3 Đánh giá chung về quản lý đội ngũ cán bộ công chức cấp xã .............. 64
3.3.1 Thành tựu ........................................................................................ 64
3.3.2 Hạn chế............................................................................................ 65
3.3.3 Nguyên nhân ................................................................................... 66
Chƣơng 4 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN NAM SÁCH.................... 68
4.1 Dự báo tình hình kinh tế, xã hội huyện Nam Sách giai đoạn 2015-2020
...................................................................................................................... 68
4.2 Quan điểm quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện trong
những năm tiếp theo .................................................................................... 68
4.3 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã
tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng.......................................................... 69
4.3.1 Hoàn thiện cơ chế tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã theo hƣớng
từng bƣớc thực hiện hợp đồng làm việc đối với một số vị trí công việc . 69
4.3.2 Hoàn thiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, công chức cấp xã 71
4.3.3 Hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công vụ của
cán bộ, công chức cấp xã ......................................................................... 74
4.4.4 Hoàn thiện công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã ........ 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 78
PHỤ LỤC............................................................................................................
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Chính quyền cấp xã là chính quyền Nhà nƣớc ở cơ sở, có vị trí, vai trò
đặc biệt quan trọng, là nền tảng của bộ máy Nhà nƣớc, là chỗ dựa, công cụ
sắc bén để thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm cơ sở cho
chiến lƣợc ổn định và phát triển đất nƣớc, là yếu tố chi phối mạnh mẽ đến đời
sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cộng đồng dân cƣ trên địa bàn.
Trong đó, cán bộ, công chức cấp xã là ngƣời giữ vai trò quyết định trong việc
hiện thực hoá sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nƣớc về mọi mặt của đời
sống kinh tế - xã hội ở cơ sở, là cầu nối quan trọng nhất giữa Đảng, nhà nƣớc
với nhân dân. Họ là ngƣời trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, vận động và tổ
chức nhân dân thực hiện đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nƣớc trên địa bàn dân cƣ, bảo đảm sự phát triển kinh tế của địa
phƣơng, duy trì trật tự, an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn cấp xã.
Thực tiễn những năm gần đây cho thấy, đội ngũ cán bộ cơ sở đã tích cực
phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cùng nhân dân tạo nên những thành tựu về
đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, cải thiện dân sinh, tăng cƣờng quốc
phòng - an ninh, làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn, thành thị, góp phần thực
hiện thắng lợi các chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc. Nhiều cán bộ cơ
sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát nhân dân, bám sát địa bàn dân cƣ,
nhạy bén với thực tiễn, kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả những vấn đề nảy
sinh trong đời sống ở cơ sở, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân
giao cho. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại một số nơi còn bất
cập cả về cơ cấu, độ tuổi, trình độ đào tạo và kinh nghiệm thực tiễn. Công tác
quản lý cán bộ chƣa chặt chẽ; công tác thanh tra, xử lý chƣa kịp thời, nghiêm túc
nên không đủ sức răn đe, ngăn chặn những sai phạm của cán bộ, điều kiện làm
việc của cán bộ cơ sở nhiều nơi còn thiếu thốn, dẫn đến tình trạng làm việc tùy
tiện, giờ giấc không bảo đảm, hiệu quả công việc chƣa cao. Vì vậy, muốn nâng
cao hiệu quả thi hành công vụ của cán bộ, công chức cấp xã và để đáp ứng đƣợc
yêu cầu về ngƣời cán bộ, công chức trong thời kỳ hội nhập đòi hỏi phải quản lý tốt
đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.
Huyện Nam Sách là một huyện nằm ở phía Bắc của tỉnh Hải Dƣơng,
gồm 18 xã và 01 thị trấn. Trong những năm qua, công tác quản lý cán bộ,
công chức cấp xã đã đạt đƣợc kết quả đáng kể. Trình độ, năng lực của đội
ngũ cán bộ công chức ngày càng đƣợc nâng lên, tinh thần thái độ phục vụ
nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có nhiều chuyển biến tích
cực…. Tuy nhiên, công tác quản lý cán bộ, công chức vẫn bộc lộ một số
hạn chế nhƣ việc quản lý có lúc chƣa chặt chẽ, vẫn còn tình trạng cán bộ,
công chức đi muộn về sớm, ý thức tổ chức kỷ luật trong thi hành công vụ
chƣa tốt dẫn đến hiệu quả công việc chƣa cao; một số nơi còn để xảy ra
tình trạng mất đoàn kết nội bộ; một số cán bộ lãnh đạo quản lý còn vi
phạm kỷ luật; việc đánh giá cán bộ, công chức còn mang tính hình thức;
việc bố trí, sắp xếp cán bộ công chức có nơi, có chỗ chƣa phù hợp… làm
ảnh hƣởng đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nƣớc.
Xuất phát từ thực tiễn trên đề tài “Quản lý đội ngũ cán bộ, công
chức cấp xã tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương” đƣợc chọn làm luận
văn thạc sĩ.
Câu hỏi đặt ra là: Huyện Nam Sách cần làm gì và làm thế nào để quản
lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đƣợc tốt hơn?
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.
2.1 Mục tiêu nghiên cứu
Đề xuất đƣợc các giải pháp quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã
tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng nhằm đổi mới và nâng cao chất
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018103 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement