Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Rosselyn
#996951 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp, nền kinh tế
trong nƣớc tiếp tục đối mặt với những khó khăn: sức mua trên thị trƣờng thấp,
khả năng hấp thụ vốn thấp, sức ép nợ xấu còn nặng nề… những nhân tố đó đã
ảnh hƣởng lớn đến tốc độ tăng trƣởng tín dụng của Việt Nam, đặc biệt là từ
năm 2012 đến nay. Tại Việt Nam, trong điều kiện thị trƣờng vốn mới hình
thành, cơ sở pháp lý và công cụ của thị trƣờng còn chƣa đầy đủ thì nhu cầu
vốn của nền kinh tế đƣợc đáp ứng chủ yếu thông qua hệ thống NHTM. Ngân
hàng thƣơng mại có vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính của quốc gia,
giúp nền kinh tế huy động, phân bổ nguồn vốn hiệu quả với chi phí thấp. Hoạt
động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống NHTM ở nƣớc ta, nó mang
lại 60-70% thu nhập của mỗi ngân hàng, song các vấn đề liên quan đến chất
lƣợng của hoạt động tín dụng, rủi ro liên quan đến vấn đề nợ xấu của nó cũng
lớn nhất.
Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam (Vietinbank) từ khi tiến
hành cổ phần hoá năm 2008 cho tới nay đã không ngừng cải tiến và làm mới
mình để vƣơn lên thành một tập đoàn tài chính lớn mạnh. Và một trong những
công tác quan trọng hàng đầu mà ban lãnh đạo Vietinbank yêu cầu là hoạt
động tín dụng của ngân hàng đảm bảo phát triển an toàn và hiệu quả. Để hiện
thực hóa tinh thần chỉ đạo đó, Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thƣơng
Đông Hà Nội luôn coi trọng tới việc quản lý hoạt động tín dụng nhằm giảm
thiểu rủi ro, tăng trƣởng tín dụng an toàn, hiệu quả. Trải qua nhiều giai đoạn
chuyển đổi mô hình cấp tín dụng của ngân hàng công thƣơng Việt Nam, công
tác quản lý hoạt động tín dụng của chi nhánh Đông Hà Nội đã đạt đƣợc những
thành tựu nhất định, dƣ nợ tăng trƣởng qua các năm, nợ xấu giảm. Tuy nhiên,
trong quá trình quản lý hoạt động tín dụng tại chi nhánh vẫn còn nhiều hạn
chế trong công tác định hƣớng đối tƣợng khách hàng cho vay, khó khăn bất
cập khi áp dụng các chính sách tín dụng và quy trình thực hiện tín dụng dẫn
đến kết quả hoạt động tín dụng mặc dù có tăng trƣởng nhƣng quy mô tăng
trƣởng dƣ nợ chƣa phù hợp với quy mô tăng trƣởng nguồn vốn; nợ xấu gia
tăng… . Do vậy, tác giả chọn vấn đề "Quản lý hoạt động tín dụng tại Ngân
hàng TMCP công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà nội” để làm đề
tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế của mình.
Câu hỏi nghiên cứu của luận văn: Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt
Nam, chi nhánh Đông Hà nội đã và sẽ phải làm gì để hoàn thiện quản lý hoạt
động tín dụng?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu
Từ việc nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động tín dụng tại
Vietinbank, Chi nhánh Đông Hà Nội, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm
hoàn thiện quản lý tín dụng ở chi nhánh đến năm 2020.
Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu, phân tích những vấn đề lý luận cơ bản của quản lý hoạt
động tín dụng ở ngân hàng thƣơng mại.
- Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tín dụng của
Vietinbank, Chi nhánh Đông Hà Nội; chỉ ra những mặt đạt đƣợc và những tồn
tại trong công tác này và nguyên nhân của nó.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tín dụng tại
Vietinbank, Chi nhánh Đông Hà nội đến năm 2020.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là quản lý hoạt động tín dụng
tại ngân hàng thƣơng mại.
3.2 Phạm vi nghiên cứu của luận văn
- Phạm vi nội dung: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng
quản lý hoạt động tín dụng tại Vietinbank Đông Hà nội
- Phạm vi không gian: Luận văn chỉ nghiên cứu hoạt động quản lý tín
dụng tại Vietinbank Đông Hà Nội.
- Phạm vi thời gian: Luận văn tập trung phân tích thực trạng công tác
quản lý hoạt động tín dụng của Vietinbank - Chi nhánh Đông Hà nội giai
đoạn 2010 – 2014.
4. Đóng góp mới của luận văn
- Hệ thống hóa và làm rõ hơn cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tín
dụng tại các ngân hàng thƣơng mại.
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động tín dụng tại
ngân hàng công thƣơng Việt nam, chi nhánh Đông Hà Nội; chỉ ra đƣợc những
kết quả đã đạt đƣợc, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác quản lý
hoạt động tín dụng của Vietinbank đông Hà Nội.
- Trên cơ sở đánh giá toàn diện về thực trạng công tác quản lý hoạt
động tín dụng của Vietinbank Đông Hà Nội giai đoạn 2010-2014, đề xuất một
số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động tín dụng tại
Vietinbank Đông Hà nội giai đoạn 2015- 2020.
- Luận văn cũng có thể sử dụng làm tƣ liệu tham khảo phục vụ cho việc
lãnh đạo, điều hành hoạt động tín dụng của Vietinbank chi nhánh Đông Hà
Nội và của Vietinbank nói chung.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo đề tài luận văn đƣợc bố cục
gồm 4 chƣơng:
Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý hoạt
động tín dụng ngân hàng thƣơng mại.
Chƣơng 2. Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu.
Chƣơng 3. Thực trạng quản lý hoạt động tín dụng tại Vietinbank chi nhánh
Đông Hà Nội giai đoạn 2010- 2014
Chƣơng 4. Định hƣớng và giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động tín dụng tại
Vietinbank Đông Hà Nội đến năm 2020

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Hathu87
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012074 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement