Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By toemlemlinh_bt
#996948 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Việt Nam đã đạt đƣợc những phát triển ấn tƣợng kể từ khi Nhà nƣớc
thực hiện chính sách cải cách nền kinh tế năm 1986 với sự chuyển đổi lớn lao
từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế hợp doanh với sự phụ thuộc vào các
thị trƣờng và sự tham gia của các tổ chức tài chính và phi tài chính tƣ nhân
(Quỹ tiền tệ quốc tế, 2013). Những cải cách này mang lại những tiến bộ quan
trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, thể hiện thông qua tỉ lệ tăng trƣởng của
nền kinh tế đất nƣớc vào khoảng 7% hàng năm trong khi GDP đầu ngƣời năm
2012 đƣợc ghi nhận là 1.596 USD vào năm 2012 (Ngân hàng Thế giới, 2013).
Trong những năm gần đây, hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng
thƣơng mại (NHTM) nƣớc ta đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát
triển nền kinh tế nhiều thành phần của đất nƣớc nhƣ: kiềm chế lạm phát, thúc
đẩy tăng trƣởng GDP với tốc độ cao và ngày càng ổn định, chuyển dịch cơ
cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa... Nhiều NHTM đã
chuyển hƣớng mạnh mẽ sang cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh
nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu
lao động và góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển ổn
định, đa dạng, hƣớng sản xuất các sản phẩm hàng hóa xuất khẩu. Đồng thời
chất lƣợng hoạt động tín dụng, hiệu quả hoạt động tín dụng của các NHTM
cũng không ngừng đƣợc nâng cao, hạn chế rủi ro tín dụng. Có đƣợc kết quả
đó là do các TCTD nói chung, các NHTM nói riêng đã đổi mới quản lý hoạt
động tín dụng tiếp cận dần thông lệ quốc tế.
Hà Giang là tỉnh có cửa khẩu với Trung Quốc vì vậy đƣợc xác định là
một môi trƣờng kinh doanh tốt cho các ngân hàng cung cấp các dịch vụ ngân
hàng. Quan sát thực tế cho thấy hầu hết các ngân hàng lớn trong nƣớc đã đặt
chi nhánh và phòng giao dịch tại Hà Giang nhƣ Vietinbank, BIDV, Agribank,
Ngân hàng bƣu điện Liên Việt…đã tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn, trên một
địa bàn khó khăn và nhỏ hẹp nhƣ Hà Giang, đòi hỏi các ngân hàng phải thực

hiện nhiều giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý nội bộ về hoạt động tín
dụng, nâng cao năng lực quản lý điều hành hoạt động tín dụng, nâng cao khả
năng quản lý rủi ro tín dụng, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực trong hoạt
động tín dụng. Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và phát triển tỉnh Hà
Giang (BIDV Hà Giang) trong những năm qua mặc dù đã đạt đƣợc những
thành tích nhất định, tuy nhiên công tác quản lý hoạt động tín dụng thông qua
đó mở rộng thị phần, khắc phục hậu quả tình trạng nợ xấu cho vay đầu tƣ xây
dựng cơ bản, trong giai đoạn những năm trƣớc đây để lại, đang gặp không ít
khó khăn và đang đặt ra một số vấn đề cần nghiên cứu giải quyết, đặc biệt là
cần tìm ra giải pháp để tiếp tục mở rộng về qui mô và nâng cao chất lƣợng tín
dụng. cần làm thế nào để nâng cao chất lƣợng cho vay mà vẫn đảm bảo
đƣợc sự tăng trƣởng về quy mô tín dụng đang là sự quan tâm lớn của các nhà
quản lý điều hành và đội ngũ CBTD của BIDV Hà Giang.
Từ trƣớc đến nay đã có một số đề tài và công trình nghiên cứu về tín
dụng, tuy nhiên chƣa có đề tài nào nghiên cứu cụ thể và có tính cập nhật về
quản lý hoạt động tín dụng tại BIDV Hà Giang. Từ thực tế đó luận văn đã
chọn đề tài: “Quản lý hoạt động tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại cổ
phần Đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Giang” để nghiên cứu
là xuất phát từ yêu cầu cấp bách đang đặt ra trong thực tiễn tại BIDV Hà
Giang hiện nay.
2. Mục đích nghiên cứu của luận văn.
-Hệ thống hóa góp phần làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý
hoạt động tín dụng của NHTM trong nền kinh tế.
-Xác định những thành tựu, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế của
quản lý hoạt động tín dụng BIDV Hà Giang; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp
đối với quản lý hoạt động tín dụng của BIDV Hà Giang trong quá trình hội
nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới, cũng nhƣ đƣa ra những
kiến nghị đối với các cấp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý
hoạt động tín dụng.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu:
- Luận văn tập trung vào nghiên cứu quản lý hoạt động tín dụng NHTM
nói chung, BIDV Hà Giang nói riêng trong nền kinh tế thị trƣờng.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Quản lý hoạt động tín dụng của BIDV Hà Giang, chủ yếu là hoạt động
cho vay.
+ Thực trạng đƣợc tập trung nghiên cứu là giai đoạn 2010 - 2013. Lý do
đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng tại BIDV Hà Giang trong thời gian này
là do BIDV Hà Giang chính thức vận hành mô hình tổ chức mới, cùng với đó
BIDV Hà Giang đã từng bƣớc ổn định và phát triển sau khi giải quyết xong
nợ tồn đọng trong cho vay xây dựng cơ bản từ những năm trƣớc đây. Trong
giai đoạn này có nhiều ngân hàng lớn tham gia thị trƣờng ngân hàng trên địa
bàn tỉnh Hà Giang nhƣ NHTMCP Công Thƣơng, NHTMCP Bƣu Điện Liên
việt… vì vậy BIDV chịu sự cạnh tranh không nhỏ và đang gặp không ít khó
khăn trong phát triển thị phần , đặc biệt là cần tìm ra giải pháp để tiếp tục mở
rộng về qui mô và nâng cao chất lƣợng tín dụng.
4. Câu hỏi nghiên cứu:
- Sau khi các đối tƣợng nghiên cứu đƣợc thiết lập, các câu hỏi nghiên
cứu đƣợc xây dựng gồm có:
- Phƣơng pháp nghiên cứu nào sẽ đƣợc sử dụng trong nghiên cứu?
- Các khái niệm niệm và lý luận cơ bản liên quan đến quản lý hoạt động
tín dụng NHTM?
- Thực trạng quản lý hoạt động tín dụng tại BIDV Hà Giang trong những
năm gần đây có những thành tựu và hạn chế nhƣ thế nào? Nguyên nhân của
những hạn chế đó là gì?
- Các giải pháp nào nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động tín dụng
tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam chi nhánh
Hà Giang đƣợc đƣa ra?
5. Ý nghĩa của nghiên cứu
Ý nghĩa khoa học: Hệ thống những cơ sở lí luận về tín dụng và quản lý
hoạt động tín dụng ngân hàng. Từ đó cho thấy ý nghĩa của việc nâng cao hiệu
quả trong công tác quản lý hoạt động tín dụng trong hệ thống ngân hàng Việt
Nam nói chung và BIDV Hà Giang nói riêng.
Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn phân tích thực trạng chất lƣợng tín dụng tại

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hoangnga2601
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#1002230 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement