Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Hildbrand
#996918 Link tải luận văn miễn phí cho ae

TÓM TẮT
Tác giả thu thập số liệu trong giai đoạn 2008 – 2014, thực hiện trình bày,
phân tích thực trạng công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên các tiêu chí
về tính bền vững, tính hợp pháp, thu nhập và mức sống của ngư dân, tình hình triển
khai các chính sách quản lý hoạt động khai thác thủy sản của Trung ương và tỉnh
Quảng Ninh, từ đó đề ra các giải pháp quản lý bền vững hoạt động khai thác thủy
sản tỉnh Quảng Ninh.
Luận văn sử dụng phần mềm E Views trong Kinh tế lượng để tìm các ước
lượng tốt nhất trong mô hình của Schaefer (1954) nhằm tính toán điểm tham chiếu
phổ biến trong khai thác bền vững thủy sản – MSY (sản lượng khai thác thủy sản
bền vững tối đa).
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng cường lực khai thác thủy sản hiện tại chưa
đem lại sự bền vững. Trên cơ sở đó đưa ra các nhóm giải pháp: (1) Giải pháp về quy
hoạch (2) Giải pháp điều chỉnh năng lực khai thác (3) Giải pháp tổ chức sản xuất và
quản lý khai thác (4) Giải pháp cơ chế chính sách (5) Giải pháp khoa học công nghệ
(6) Giải pháp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (7) Giải pháp phát triển kết
cấu hạ tầng và hậu cần, dịch vụ khai thác thủy sản (8) Giải pháp phát triển kinh tế
kết hợp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo (9) Giải pháp tăng cường
hợp tác trong nước và quốc tế.
Đặc biệt là nhóm giải pháp điều chỉnh năng lực khai thác mà cụ thể là điều
chỉnh cường lực khai thác: Giảm số lượng tàu khai thác ven bờ và vùng lộng, phát
triển đội tàu có công suất lớn hơn và bằng 90 CV để khai thác xa bờ.
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .................................................................... I
DANH MỤC CÁC BẢNG .......................................................................................... II
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ....................................................................................III
PHẦN MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
1. Lý do lựa chọn nghiên cứu .......................................................................................1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................................3
2.1. Mục đích nghiên cứu: ............................................................................................3
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu.............................................................................................3
3. Đối tượng, thời gian và phạm vi nghiên cứu .............................................................3
3.1. Đối tượng nghiên cứu: ...........................................................................................3
3.2. Thời gian, phạm vi nghiên cứu...............................................................................3
4. Đóng góp của Luận văn............................................................................................3
5. Kết cấu Luận văn......................................................................................................4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ
BẢN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN THEO HƯỚNG BỀN
VỮNG..........................................................................................................................5
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu.............................................................................5
1.2. Những vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động khai thác thủy sản theo hướng bền
vững.............................................................................................................................8
1.2.1. Các khái niệm:....................................................................................................8
1.2.2. Nội dung cơ bản của quản lý hoạt động khai thác thủy sản theo hướng bền vững:
.....................................................................................................................................9
1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động khai thác thủy sản theo hướng bền
vững:..........................................................................................................................12
1.2.4. Tiêu chí đánh giá: .............................................................................................13
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................16
2.1. Nguồn tài liệu và dữ liệu......................................................................................16
2.2. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu .........................................................17
2.3. Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................17
2.4. Mô hình Schaefer (1954) .....................................................................................18
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN
TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2008 – 2014.......................................................22
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ......................................................................22
3.1.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................22
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội..................................................................................25
3.1.2.1. Dân số, cơ cấu dân số.....................................................................................25
3.1.2.2. Về lao động, cơ cấu lao động .........................................................................27
3.1.2.3. Cơ cấu kinh tế................................................................................................28
3.2. Tình hình quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại Quảng Ninh...........................30
3.2.1. Tính bền vững:..................................................................................................30
3.2.1.1. Số lượng, công suất tàu cá cơ cấu theo nhóm công suất, nghề khai thác và theo
địa phương .................................................................................................................30
3.2.1.2. Sản lượng khai thác thủy sản..........................................................................42
3.2.1.3. Công nghệ trong khai thác thủy sản ...............................................................48
3.2.1.4. Biến động tổ đội sản xuất, nghiệp đoàn nghề cá trên biển...............................50
3.2.1.5. Đầu tư trong khai thác thủy sản và bảo vệ nguồn lợi ......................................50
3.2.1.6. Cơ sở hậu cần và dịch vụ khai thác thủy sản ..................................................55
3.2.2. Thu nhập và mức sống của ngư dân ..................................................................60
3.2.2.1. Số lượng, trình độ, đào tạo và thu nhập của lao động khai thác thủy sản ........60
3.2.2.2. Về thu nhập ...................................................................................................63
3.2.2.3. Thống kê tai nạn trong khai thác thủy sản ......................................................63
3.2.2.4. Số tàu cá tham gia bảo hiểm...........................................................................64
3.2.3. Tính hợp pháp...................................................................................................66
3.2.3.1. Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản................................................................66
3.2.3.2. Tình trạng khai thác bất hợp pháp ..................................................................67
3.2.3.3. Biến động nguồn lợi thủy sản.........................................................................68
3.2.4. Tình hình thực hiện chính sách quản lý hoạt động khai thác thủy sản................68
3.2.4.1. Chính sách Trung ương..................................................................................69
3.2.4.2. Chính sách địa phương...................................................................................71
3.3. Chỉ số sản lượng bền vững tối đa (MSY) .............................................................73
3.3.1. Kết quả mô hình ...............................................................................................73
3.3.2. Kết quả tính sản lượng bền vững tối đa MSY....................................................74
3.4. Đánh giá công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản.......................................76
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI
THÁC THỦY SẢN TỈNH QUẢNG NINH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG.......................79
4.1. Quan điểm và phương hướng...............................................................................79
4.1.1. Quan điểm ........................................................................................................79
4.1.2. Phương hướng ..................................................................................................79
4.2. Các giải pháp quản lý hoạt động khai thác thủy sản tỉnh Quảng Ninh theo hướng
bền vững ....................................................................................................................80
4.2.1. Giải pháp về quy hoạch:....................................................................................80
4.2.2. Giải pháp điều chỉnh năng lực khai thác............................................................81
4.2.3. Giải pháp tổ chức sản xuất và quản lý khai thác................................................82
4.2.4. Giải pháp cơ chế chính sách..............................................................................83
4.2.5. Giải pháp khoa học công nghệ ..........................................................................84
4.2.6. Giải pháp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ............................................85
4.2.7. Giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng và hậu cần, dịch vụ khai thác thủy sản. .............86
4.2.8. Giải pháp phát triển kinh tế kết hợp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng
biển, đảo.....................................................................................................................86
4.2.9. Giải pháp tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế.........................................87
KẾT LUẬN................................................................................................................88
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................................................89
Tài liệu tiếng Việt.......................................................................................................89
Tài liệu tiếng Anh.......................................................................................................92
PHỤ LỤC 1
PHỤ LỤC 2
PHỤ LỤC 3
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn nghiên cứu
Nước ta có vùng biển đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km2, gấp 3 lần diện
tích đất liền và có bờ biển dài 3.260 km. Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc,
biển có vai trò vị trí quan trọng và ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường của nước ta. Những năm qua,
kinh tế biển và lĩnh vực khai thác thủy sản của đất nước ta không ngừng lớn mạnh,
phát triển với tốc độ khá nhanh và có những đóng góp quan trọng vào nhịp độ tăng
trưởng kinh tế - xã hội.
Tiếp tục phát huy các tiềm năng của biển trong thế kỷ 21, Hội nghị lần thứ 4
Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã thông qua Nghị quyết số 09-NQ/TW
ngày 9/2/2007 “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Nghị quyết xác định
mục tiêu tổng quát đến năm 2020 phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về
biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền quyền chủ quyền quốc gia
trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
làm cho đất nước giàu mạnh.
Nằm ở địa đầu vùng Đông Bắc đất nước, chung đường biên giới trên biển và
đất liền với Trung Quốc, Quảng Ninh là tỉnh có vị trí địa chiến lược về chính trị,
kinh tế, quốc phòng – an ninh và đối ngoại. Với bờ biển dài 250 km, diện tích vùng
biển trên 6.000 km2, có Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long với diện tích trên 1.500 km2
được tạo bởi gần 2.070 hòn đảo đá và đất lớn nhỏ (chiếm 2/3 tổng số đảo cả nước),
nhiều eo vịnh kín gió, vùng biển Quảng Ninh (và Hải Phòng) được xác định là một
trong bốn ngư trường trọng điểm của đất nước với nguồn lợi thủy sản đa dạng,
phong phú. Đây là những tiềm năng, lợi thế nổi trội của tỉnh Quảng Ninh, tạo tiền
đề để kinh tế thủy sản nói chung và khai thác thủy sản nói riêng trở thành ngành
kinh tế quan trọng, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.
Được sự quan tâm đầu tư của Trung ương và tỉnh Quảng Ninh, cùng với sự
cố gắng, nỗ lực của toàn thể nhân dân, trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2014
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By trungdung8xth
#999116 Mình đang cần tài liệu này để tham khảo, Mods cho mình xin tài liệu này với.
Thank nhiều.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#999122 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement