Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pt200089
#996888 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngân sách nhà nước có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế
xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Vai trò của ngân sách nhà
nước luôn gắn liền với vai trò của nhà nước theo từng giai đoạn nhất định. Trong
nền kinh tế thị trường, ngân sách nhà nước đảm nhận vai trò quản lý vĩ mô đối với
toàn bộ nền kinh tế, xã hội. Ngân sách nhà nước là công cụ điều chỉnh vĩ mô nền
kinh tế xã hội, định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả,
điều chỉnh đời sống xã hội. Về mặt kinh tế, ngân sách nhà nước có vai trò kích thích
sự tăng trưởng kinh tế theo định hướng phát triển kinh tế xã hội thông qua các công
cụ thuế và thuế xuất của nhà nước.Về mặt xã hội, ngân sách nhà nước có vai trò
điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội. Về mặt thị trường, ngân
sách nhà nước được sử dụng như một công cụ để góp phần bình ổn giá cả và kiềm
chế lạm phát.
Ngân sách nhà nước cấp huyện là một cấp ngân sách thuộc ngân sách địa
phương và là một cấp ngân sách hoàn chỉnh thuộc ngân sách nhà nước do UBND
huyện điều hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Luật
ngân sách nhà nước năm 2002 là cơ sở pháp lý cơ bản để tổ chức quản lý ngân sách
nhà nước nói chung và ngân sách huyện nói riêng nhằm phục vụ cho công cuộc đổi
mới đất nước.
Ngân sách huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2014 đã đóng góp
vai trò tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội của cả nước nói chung
và của huyện Yên Mỹ nói riêng. Việc cân đối ngân sách nhà nước của huyện luôn
đạt ở mức cao tuy nhiên công tác quản lý ngân sách huyện còn một số bất cập như
tính công khai minh bạch trong công tác quản lý ngân sách nhà nước chưa cao,
nguồn thu ngân sách không ổn định, việc phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu chưa
xứng với tiềm năng, thu ngân sách hàng năm không đủ chi trong khi tiềm lực thu
ngân sách của huyện vẫn còn nhiều khả năng thu đạt hay vượt chỉ tiêu ngân sách
mà tỉnh giao nhưng cho đến nay tỉnh vẫn phải trợ cấp một phần ngân sách để cân
đối thu chi của huyện. Vì vậy vấn đề tăng cường quản lý ngân sách huyện trong giai
đoạn hiện nay là hết sức cần thiết, đây chính là lý do tui chọn đề tài “Quản lý ngân
sách nhà nước huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên” để làm đề tài luận văn thạc sỹ của
mình.
Câu hỏi nghiên cứu: Vậy “Quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Yên Mỹ
tỉnh Hưng Yên có những vấn đề gì?”.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
Đánh giá đúng thực trạng quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Yên Mỹ,
phát hiện những vấn đề phát sinh trong quản lý ngân sách, đề xuất các giải pháp
hoàn thiện quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về quản lý ngân sách nhà nước.
Phân tích, đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước ở
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2014.
Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để hoàn thiện công tác quản lý ngân sách
nhà nước ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động quản lý Ngân sách Nhà nước huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi về không gian: Địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Phạm vi về thời gian: Phân tích đánh giá thực trạng quản lý NSNN huyện
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2014.
4. Kết quả nghiên cứu của đề tài
Phân tích, đánh giá, phản ánh đúng hoạt động quản lý ngân sách nhà nước ở
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, chỉ ra những hạn chế của công tác này và nguyên
nhân của những hạn chế đó. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện
công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm
có 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về
quản lý ngân sách nhà nước.
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước huyện Yên Mỹ, tỉnh
Hưng Yên giai đoạn 2010-2014.
Chương 4: Giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước huyện
Yên Mỹ

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012243 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement