Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By duxi1511
#996871 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm qua, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp,
nền kinh tế của các nước cũng gặp nhiều khó khăn nhất định, trong đó có nền
kinh tế Việt Nam. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhất định
nhưng nói chung vẫn giữ được sự ổn định, duy trì được tăng trưởng khá, an
sinh xã hội được đảm bảo. Bên cạnh đó cũng mở ra nhiều triển vọng và cơ hội
mới để phát triển kinh tế một cách bền vững, đặc biệt là từ khi nước ta được
gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Đạt được những kết quả đó là
do sự kiên định của Đảng, nhà nước, nhân dân ta với con đường xây dựng và
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để đảm bảo
tính định hướng xã hội chủ nghĩa thì không thể không nhắc đến vai trò quan
trọng của nhà nước trong quản lý và điều hành nền kinh tế. Nhà nước đã có sự
can thiệp và điều chỉnh kịp thời giúp cho nền kinh tế vượt qua những khó
khăn thách thức, duy trì tăng trưởng kinh tế.
Sự tồn tại và phát triển của một Nhà nước luôn luôn cần thiết phải có
nguồn lực tài chính đảm bảo cho hoạt động chi tiêu thường xuyên của những
tổ chức, cơ quan đơn vị thuộc bộ máy quản lý Nhà nước. Để đáp ứng nguồn
kinh phí để đảm bảo cho các hoạt động thì Nhà nước phải tạo ra các nguồn
thu để bảo đảm, đó là nguồn thu từ các loại thuế và các nguồn khác. Tất cả
quá trình thu nộp và sử dụng nguồn kinh phí đó của Nhà nước đều phải được
phản ánh qua Ngân sách nhà nước.
Ngân sách nhà nước có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động
kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Vai trò của
ngân sách nhà nước luôn gắn liền với vai trò của nhà nước theo từng giai đoạn
nhất định. Đối với nền kinh tế thị trường, ngân sách nhà nước đảm nhận vai

trò quản lý vĩ mô đối với toàn bộ nền kinh tế, xã hội. Ngân sách nhà nước là
công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế xã hội, định hướng phát triển sản xuất,
điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội.
Ngân sách huyện có vai trò cung cấp phương tiện vật chất cho sự tồn tại
và hoạt động của chính quyền huyện và các cấp chính quyền cơ sở, đồng thời
là một công cụ để thực hiện quản lý toàn diện các hoạt động kinh tế - xã hội
trên địa bàn, mặt khác Ngân sách huyện là một bộ phận cấu thành NSNN, là
công cụ để chính quyền cấp huyện thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn trong quản lý kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, ngân sách
cấp huyện hiện nay vẫn chưa thể hiện được vai trò của mình đối với kinh tế
địa phương. Việc thực thi phân cấp ngân sách nhà nước trên thực tế còn nhiều
vướng mắc và không ít hạn chế.
Để chính quyền cấp huyện thực thi có hiệu quả những nhiệm vụ, mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội thì cần có ngân sách cấp huyện đủ mạnh và phù
hợp là một đòi hỏi thiết thực, là một mục tiêu phấn đấu đối với cấp huyện. Vì
vậy hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện là một nhiệm vụ cần
được quan tâm đặc biệt.
Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện
Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã có những bước phát triển đáng kể, vai trò
của Ngân sách nhà nước đã được thể hiện. Tuy nhiên, trong thực tế việc
quản lý ngân sách huyện vẫn còn nhiều tồn tại và thiếu sót, đặc biệt là trong
nhận thức, trong chỉ đạo điều hành và công tác hoàn thiện cơ chế chính
sách. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan
cần phối kết hợp tìm ra những giải pháp cùng khắc phục, đưa công tác
quản lý Ngân sách huyện đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng
Ngân sách huyện, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân
dân.
Để góp phần hoàn thiện hơn công tác quản lý, điều hành ngân sách
huyện, đề tài “Quản lý ngân sách nhà nƣớc huyện Hƣng Nguyên, tỉnh
Nghệ An” được lựa chọn để nghiên cứu.
Câu hỏi nghiên cứu: Giải pháp nào để hoàn thiện công tác quản lý ngân
sách nhà nước huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An?
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài.
Quản lý ngân sách nhà nước nói chung và quản lý ngân sách cấp huyện
nói riêng là một trong những nội dung đã được nhiều nhà khoa học, nhà quản
lý quan tâm và có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao.
Quá trình tham khảo tài liệu để phục vụ nghiên cứu, đã có rất nhiều các
công trình nghiên cứu về lĩnh vực quản lý NSNN như:
- Luận án Tiến sỹ “Nâng cao hiệu quả quản lý NSNN tỉnh An Giang giai
đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020” của tác giả Tô Thiện Hiền,
Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, năm 2012.
- Luận văn Thạc sỹ “Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” của tác giả Nguyễn Thị Thùy Dương, Trường
Đại học kinh tế quốc dân, năm 2007.
- Luận văn Thạc sỹ “Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước
trên địa bàn thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa” của tác giả Nguyễn Thị Mai
Phương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2008.
- Luận văn Thạc sỹ “Quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Tân Sơn
– Tỉnh Phú Thọ”, của tác giả Tạ Đức Sơn, Trường Đại học Kinh tế, Đại học
Quốc gia Hà Nội, năm 2014.
- Luận văn Thạc sỹ “Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa
bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình” của tác giả Đinh Phương Liên,
Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2012. Các công trình nghiên cứu trên đã đề cập đến nhiều khía cạnh trong quản
lý NSNN nói chung và ngân sách cấp huyện nói riêng, đã đưa ra thực trạng và
giải pháp quan trọng trong thời gian tới. Tuy nhiên, mỗi địa phương có những
điều kiện đặc điểm khác nhau, nên thực trạng công tác quản lý NSNN cũng
khác nhau vì vậy cần những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng
địa phương, trong đó có huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý ngân sách nhà nước cấp
huyện; đánh giá thực trạng công tác quản lý NSNN huyện Hưng Nguyên, tỉnh
Nghệ An hiện nay. Từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện
hơn công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Hưng Nguyên trong thời gian
tới.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện.
Nội dung nghiên cứu quản lý ngân sách huyện bao gồm: Lập dự toán
ngân sách huyện; chấp hành dự toán ngân sách huyện; kế toán và quyết toán
ngân sách huyện. Chủ thể quản lý ngân sách huyện là chính quyền cấp huyện,
bao gồm: HĐND huyện và UBND huyện.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về không gian: Phạm vi huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
+ Về thời gian: Trong 3 năm, từ năm 2011 đến năm 2013, bởi vì đây là
những năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách địa phương 5 năm (2011-2015).
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Quá trình nghiên cứu sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; phương pháp thống
kê phương pháp phân tích – tổng hợp, phương pháp so sánh.
Sử dụng các bảng biểu so sánh để là tăng tính trực quan và sức thuyết
phục của đề tài.
Nguồn dữ liệu phục vụ nghiên cứu:
- Thông tin thứ cấp: Thông tin từ phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Chi
cục Thuế, Kho bạc nhà nước huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; Các báo
cáo của UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Luận văn được nghiên cứu thành công sẽ góp phần làm sáng tỏ các vấn
đề lý luận về quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện; đồng thời đưa ra
những giải pháp góp phần hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa
bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Các kết quả nghiên cứu thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản
lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An có ý
nghĩa áp dụng thực tiễn đối với các đơn vị trên địa bàn huyện và các địa
phương khác có điểm tương đồng trong cả nước.
Kết cấu Luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các tài liệu
tham khảo, Luận văn được xây dựng theo kết cấu như sau:
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý
ngân sách nhà nước cấp huyện.
Chương 2. Phương pháp và thiết kế nghiê n cứ u.
Chương 3. Thực trạng công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện
Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Chương 4. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà
nước huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nguyennhiktt
#1012108 bạn ơi! cho mình xin link tải bài "Quản lý ngân sách nhà nước Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An" nhe.
Thank bạn nhiều lắm!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012131 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement