Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hieuconstant
#996777 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngân sách nhà nƣớc là một bộ phận rất quan trọng, nhằm điều tiết
kinh tế vĩ mô của quốc gia. Trong Ngân sách nhà nƣớc, ngân sách xã là một
thành phần để chính quyền cấp xã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn trong quá trình quản lý để phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc
phòng tại địa phƣơng.
Ngày 16 tháng 12 năm 2002 Luật Ngân sách nhà nƣớc số
01/2002/QH11 đã đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
ban hành, mục đích để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, nâng cao
tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc
quản lý và sử dụng ngân sách nhà nƣớc, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết
kiệm, có hiệu quả ngân sách và tài sản của Nhà nƣớc, tăng tích lũy nhằm thực
hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ
nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân
dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Ngân sách cấp xã là cấp ngân sách gắn với chính quyền cơ sở trong hệ
thống tổ chức chính quyền 4 cấp của nƣớc ta (Trung ƣơng, tỉnh, huyện, xã); là
cấp chính quyền cuối cùng trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát
triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phƣơng; là phƣơng tiện vật chất
để chính quyền thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình.
Trong thời kỳ CNH-HĐH đất nƣớc nói chung và CNH-HĐH nông
nghiệp, nông thôn gắn với mô hình xây dựng nông thôn mới hiện nay nói
riêng ngân sách cấp xã càng đóng vai trò quan trọng. Cấp xã gắn với sự vững
chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nƣớc. Do đó đầu tƣ cho cấp xã chính
là tạo nền tảng cho sự phát triển, trong đó đầu tƣ về nguồn nhân lực, nguồn
ngân sách đảm bảo chính là điều kiện đầu tiên tạo nên sự thành công.
Hiện nay các văn bản pháp luật quy định các nội dung về quản lý ngân
sách cấp xã còn nhiều bất cập với thực tiễn, và trên thực tế thì việc quản lý
còn nhiều hạn chế các công trình nghiên cứu về lĩnh vực này còn chƣa đƣợc
nhiều và chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu nên cơ sở để hoàn thiện công tác quản lý
ngân sách cấp xã một cách toàn diện và tổng thể còn thiếu.
Thực tế tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, công tác quản lý ngân sách
xã còn nhiều bất cập; hàng năm thu không đủ chi, cấp trên phải trợ cấp cân
đối, trình độ năng lực của cán bộ còn nhiều yếu kém, sai sót, thất thoát trong
thu chi xảy ra khá phổ biến; một số xã vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn đã
thực hiện thu chi không qua KBNN, một số nguồn vốn đầu tƣ sử dụng không
hiệu quả, nguyên nhân chính là cơ chế chính sách chƣa đồng bộ, quản lý lỏng
lẻo, trình độ cán bộ chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu thì vấn đề tăng cƣờng quản
lý ngân sách xã càng trở nên cấp bách, do vậy trong bối cảnh đó tui chọn đề
tài “Quản lý Ngân sách xã ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”.
Qua quá trình nghiên cứu, khảo sát đánh giá hoạt động quản lý ngân
sách trong thời gian qua trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh mong
muốn đóng góp một phần nhỏ trong việc đƣa ra các giải pháp hoàn thiện quản
lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đƣợc tốt hơn để
đảm bảo nguồn ngân sách của nhà nƣớc, nguồn lực của nhân dân đƣợc phát
huy một cách hiệu quả.
2. Tình hình nghiên cứu:
Xung quanh chủ đề về Ngân sách nhà nƣớc nói chung và Quản lý ngân
sách cấp xã nói riêng đã có nhiều công trình đề cập đến, có thể kể đến một số
công trình:
* Nhóm các công trình liên quan đến Quản lý ngân sách nói chung:
- “Phát huy vai trò của ngân sách nhà nƣớc góp phần phát triển kinh
tế Việt Nam” - Luận án Tiến sĩ của Nguyễn Ngọc Thao - năm 2007. Luận án
đã làm rõ vai trò của ngân sách nhà nƣớc; đề xuất những đổi mới trong việc
gắn vai trò ngân sách với đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, chuyển dịch cơ cấu
kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa hiện đại hóa.
- "Giáo trình quản lý ngân sách" - Tác giả Đồng Thị Vân Hồng - năm
2010. Giáo trình đã trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý ngân sách nhà
nƣớc, thu chi ngân sách nhà nƣớc, lập dự toán ngân sách nhà nƣớc, chấp hành
ngân sách và quyết toán ngân sách nhà nƣớc. Hệ thống những kiến thức cơ bản
về quản lý ngân sách và các kỹ năng giải quyết vấn đề về quản lý ngân sách.
- "Quản lý ngân sách nhà nƣớc" - Tác giả PGS. TS Trần Văn Giao -
năm 2012. Đã đƣa ra cái nhìn tổng quan về ngân sách nhà nƣớc, qua đó để
nắm bắt những kiến thức về quản lý tài chính công, những vấn đề chung về
ngân sách nhà nƣớc, quản lý thu ngân sách nhà nƣớc, quản lý chi ngân sách
nhà nƣớc, quản lý cân đối ngân sách nhà nƣớc.
Chủ đề về Quản lý ngân sách nhà nƣớc nói chung đã đƣợc các tác giả
nghiên cứu cụ thể, đi từ tổng quan đến đặc điểm từng vùng miền địa lý, qua
đó có cái nhìn thấu đáo về việc quản lý ngân sách tại cơ sở và đề xuất các giải
pháp để thực hiện hiện hiệu quả và thiết thực hơn.
* Nhóm các công trình đề cập đến Quản lý ngân sách địa phƣơng:
- "Đổi mới quản lý ngân sách địa phƣơng các tỉnh vùng Đồng bằng
Sông Hồng" - Luận văn Tiến sĩ của Trần Quốc Vinh - năm 2009. Luận văn đã
hệ thống hoá những vấn đề lý luận về ngân sách nhà nƣớc, quản lý ngân sách
nhà nƣớc, quản lý ngân sách địa phƣơng, các nhân tố ảnh hƣởng và bài học
kinh nghiệm về quản lý ngân sách. Đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới quản
lý ngân sách địa phƣơng các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2020.
- "Giáo trình Quản lý tài chính xã" - Nhóm tác giả Đặng Văn Du,

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nguyenthanhngan789
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002274 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement