Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hong_khanh2304
#996733 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng của nền kinh tế, là bộ phận chủ
yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP). Hoạt động của doanh nghiệp góp phần
giải phóng và phát triển sức sản xuất, huy động và phát huy nội lực vào phát triển
kinh tế xã hội, góp phần quyết định vào phục hồi và tăng trƣởng kinh tế, tăng kim
ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề
xã hội nhƣ: tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo...Trong nền kinh tế thị trƣờng, những
doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ tỏ ra có nhiều lợi thế trong kinh doanh hơn các
doanh nghiệp lớn nhƣ cần vốn ít, lao động nhiều, dễ quản lý nên dễ dàng khởi sự;
có thể tận dụng dễ dàng mọi nguồn lực trong xã hội cho yêu cầu phát triển; dễ linh
hoạt về thời gian giao hàng và giá cả nên dễ giao dịch; có tính linh động, có tính
phản ứng nhanh trƣớc sự chuyển biến mạnh về sản phẩm, dịch vụ, quy trình sản
xuất và thị trƣờng. Chính vì vậy, DNVVN ngày càng gia tăng về số lƣợng và đóng
vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Ở các nƣớc
phát triển, số lƣợng DNVVN thƣờng chiếm từ 90 - 95% tổng số doanh nghiệp trong
nền kinh tế và giải quyết việc làm cho khoảng 2/3 lực lƣợng lao động. Chẳng hạn,
các DNVVN của Thụy Điển đã tạo việc làm cho hơn 60% lao động, tỷ lệ này ở
Nhật là 66,9%, Đài Loan là 78%, Chi Lê là 70,3%. Tác dụng tạo việc làm của các
DNVVN trong thời kỳ kinh tế suy thoái tựa nhƣ một ―chiếc van an toàn‖ để điều
chỉnh kinh tế vĩ mô nền kinh tế, hạn chế những tác động tiêu cực của các cuộc
khủng hoảng kinh tế.
Trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện
nay, DNVVN chiếm trên 90% tổng số doanh nghiệp trong cả nƣớc, cũng đã thể
hiện là một trong những động lực tăng trƣởng của nền kinh tế cũng nhƣ góp phần
tích cực trong việc bảo đảm an sinh xã hội.... Hà Nội - trung tâm kinh tế, chính trị,
văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ của cả nƣớc, nằm trong vùng kinh tế trọng
điểm Bắc Bộ, có tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao, trung bình tăng từ 9 - 10%/năm giai
đoạn 2008 - 2014. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng dịch vụ - công nghiệp -
nông nghiệp. Sự tăng trƣởng kinh tế cao cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích
cực của Hà Nội có sự đóng góp đáng kể của các DNVVN. Chính vì vai trò quan
trọng đối với nền kinh tế cho nên trong thời gian qua, nhóm doanh nghiệp này đã và
đang đƣợc Đảng, Nhà nƣớc và chính quyền Thành phố Hà Nội khuyến khích phát
triển mạnh mẽ bằng nhiều chủ trƣơng, chính sách, cùng với sự hỗ trợ tích cực của
các ban, ngành.
Tuy nhiên, trên thực tế các DNVVN còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế
trong quá trình hoạt động. Hiện nay, DNVVN tuy nhiều nhƣng chƣa phát huy đƣợc
hết tiềm năng, lợi thế. Các DNVVN hiện đang phát triển thiếu định hƣớng, mất cân
đối. Sự khó khăn trong cạnh tranh trên thị trƣờng của DNVVN, một phần xuất phát
từ năng lực nội tại yếu kém nhƣ quy mô vốn nhỏ bé, thiết bị công nghệ lạc hậu, một
phần là do năng lực quản lý của các cơ quan quản lý nhà nƣớc còn hạn chế, bất cập.
Đó là, sự thiếu thống nhất và đồng bộ giữa nội dung và tổ chức thực hiện, giữa
phƣơng thức với công cụ quản lý, giữa quy định của pháp luật với điều kiện để thực
thi pháp luật. Do vậy, ngay từ những năm đầu triển khai Luật Doanh nghiệp năm
1999 cho tới nay, trên địa bàn Hà Nội nói riêng đã xuất hiện một bộ phận doanh
nghiệp không tuân thủ theo quy định của pháp luật, hoạt động không theo nội dung
đăng ký kinh doanh, vi phạm các quy định về thuế, về chế độ và chính sách cho
ngƣời lao động,…Đặc biệt, từ khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính năm 2008,
cùng với sự tăng trƣởng, phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, số lƣợng
và mức độ vi phạm của các doanh nghiệp cũng có chiều hƣớng gia tăng khiến cho
công tác quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do bộ máy
quản lý nhà nƣớc hoạt động còn chƣa ăn khớp nhịp nhàng, có nhiều thủ tục trở nên
quá tải, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ở một số lĩnh vực ban hành chậm,
thiếu đồng bộ, không ít nội dung còn chồng chéo, bất hợp lý; sự phối hợp giữa các
Bộ, Ban, ngành Trung ƣơng với Thành phố chƣa đồng bộ, kịp thời, nhất là việc xây
dựng cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn… Bên
cạnh đó, trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và thế giới ngày càng sâu rộng,
đã và đang đặt ra nhiều vấn đề vƣợt quá tầm kiểm soát và khả năng giải quyết của
các doanh nghiệp nói chung và DNVVN nói riêng, đòi hỏi phải có sự quản lý và hỗ
trợ tích cực của cơ quan quản lý nhà nƣớc về mọi mặt nhƣ tạo môi trƣờng kinh
doanh thuận lợi; ban hành các cơ chế, chính sách ƣu đãi; hỗ trợ thông tin pháp luật,
thị trƣờng; giải quyết tranh chấp…
Để đảm bảo sự phát triển bền vững của khối DNVVN, khắc phục những yếu
kém, phát huy vai trò tích cực trong nền kinh tế, việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của
công tác quản lý nhà nƣớc đối với các DNVVN trong bối cảnh hiện nay đã và đang trở
thành nhu cầu bức thiết. Do đó, tác giả chọn đề tài “Quản lý Nhà nước đối với doanh
nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Hà Nội‖ làm luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản
lý kinh tế.
2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
Mục đích nghiên cứu: Luận văn đề xuất hoàn thiện quản lý nhà nƣớc đối
với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn
tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính sau:
+ Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về doanh nghiệp vừa và nhỏ, vấn đề
quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nghiên cứu kinh nghiệm thực
tiễn quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của một số địa phƣơng
trong nƣớc.
+ Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp vừa
và nhỏ ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014. Từ đó tìm ra những thành công,
hạn chế và nguyên nhân tồn tại những hạn chế đó.
+ Đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà
nƣớc đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Câu hỏi nghiên cứu: Quản lý nhà nƣớc đối với DNVVN là gì? Thực trạng
quản lý nhà nƣớc đối với DNVVN trên địa bàn thành phố Hà Nội ra sao? Những
giải pháp nào để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc đối với DNVVN trên địa bàn
thành phố Hà Nội trong thời gian tới?
3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
- Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản lý nhà
nƣớc đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về nội dung: nghiên cứu về công tác quản lý nhà nƣớc đối với các doanh
nghiệp vừa và nhỏ thông qua các công cụ quản lý vĩ mô, trong đó chủ thể là các cơ
quan quản lý nhà nƣớc; đối tƣợng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ Về không gian và thời gian: luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản lý
nhà nƣớc đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Hà Nội từ năm 2010 đến năm
2014.
4. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
Những nội dung nghiên cứu của luận văn góp phần hoàn thiện lý luận về
quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ; từ đó làm cơ sở để đánh giá
thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn
Hà Nội thời gian qua, tìm ra những mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân. Đồng
thời góp phần đề xuất những giải pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ có tính khả thi
nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp vừa và
nhỏ trên địa bàn Hà Nội cũng nhƣ tạo điều kiện để doanh nghiệp vừa và nhỏ phát
huy hết tiềm năng, đóng góp tối đa cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo luận văn có kết
cấu gồm 4 chƣơng, cụ thể nhƣ sau:
Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nƣớc đối với
doanh nghiệp vừa và nhỏ
Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu
Chƣơng 3: Thực trạng quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở
thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014
Chƣơng 4: Định hƣớng và giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quản lý nhà
nƣớc đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Hà Nội trong thời gian tới
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By giang0810
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement