Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Stanwick
#996730 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN
ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN CẤP TỈNH ..................................................................... 5
1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu ................................................................ 5
1.1.1. Các tài liệu và công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài ........ 5
1.1.2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu............................................. 9
1.2. Những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp trên
địa bàn cấp tỉnh............................................................................................ 10
1.2.1. Khái quát về doanh nghiệp ............................................................ 10
1.2.2. Công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp......................... 14
Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁ P NGHIÊN CƢ́ U ........................................... 30
2.1. Phƣơng pháp luận và cách tiếp cận nghiên cứu ................................... 30
2.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin............................................................ 30
2.3. Phƣơng pháp xƣ̉ lý dƣ̃ liêụ .................................................................... 34
2.3.1. Phương pháp thống kê ................................................................... 34
2.3.2. Phương pháp thống kê mô tả ......................................................... 35
2.3.3. Phương phá p phân tích tổng hơp̣ ................................................... 35
Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI
VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN
2010 – 2015 ............................................................................................. 36 3.1. Một số đặc điểm chung của tỉnh Hà Nam có ảnh hƣởng đến sự ra đời
và phát triển doanh nghiệp........................................................................... 36
3.1.1. Điều kiện tự nhiên .......................................................................... 36
3.1.2. Dân số và lao động........................................................................ 36
3.1.3. Tình hình kinh tế - xã hội .............................................................. 37
3.2. Khái quát tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam..... 37
3.2.1. Số lượng và loại hình doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.............. 37
3.2.2. Cơ cấu ngành nghề hoạt động và phân bố doanh nghiệp ............. 41
3.2.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp........ 43
3.3. Bộ máy quản lý nhà nƣớc trực tiếp đối với doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh Hà Nam................................................................................................. 45
3.3.1. UBND tỉnh...................................................................................... 45
3.3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư................................................................... 45
3.3.3. Cục Thuế tỉnh ................................................................................. 46
3.3.4. Thanh tra tỉnh................................................................................. 46
3.3.5. Công an tỉnh................................................................................... 47
3.3.6. UBND các huyện, thành phố.......................................................... 47
3.3.7. Các cơ quan quản lý chuyên ngành khác của tỉnh ........................ 48
3.4. Tình hình quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp tại tỉnh Hà Nam.... 48
3.4.1. Việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính
sách phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ....................... 48
3.4.2. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác
quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; xây dựng quy chế quản lý doanh
nghiệp........................................................................................................ 53
3.4.3. Việc khuyến khích, hỗ trợ tạo môi trường hoạt động cho doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam............................................................. 56 3.4.4. Công tác kiểm tra, thanh tra, hậu kiểm, giám sát và xử lý vi phạm
đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ..................................... 60
3.5. Đánh giá công tác quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Hà Nam......................................................................................................... 66
3.5.1. Những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước đối với
doanh nghiệp ............................................................................................ 66
3.5.2. Những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp69
3.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước
đối với doanh nghiệp................................................................................ 69
Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ
NƢỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
TRONG THỜI GIAN TỚI ....................................................................... 72
4.1. Định hƣớng phát triển doanh nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020 ...... 72
4.2. Quan điểm, mục tiêu quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh Hà Nam trong thời gian tới............................................................ 73
4.2.1. Quan điểm về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ................. 73
4.2.2. Mục tiêu quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ......................... 75
4.3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong thời gian tới............................................... 75
4.3.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện việc hoạch định chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh Hà Nam..................................................................................... 75
4.3.2. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến
quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; hoàn thiện quy chế phối hợp của
các cơ quan chức năng để quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà
Nam........................................................................................................... 77 4.3.3. Nhóm giải pháp về tăng cường khuyến khích, hỗ trợ pháp lý, tạo
môi trường hoạt động cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam....... 78
4.3.4. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra, thanh tra, hậu
kiểm giám sát doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam...................... 80
4.4. Kiến nghị............................................................................................... 81
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 85 1. Tính cấp thiết của đề tài
Doanh nghiệp là nhân tố quan trọng, quyết định đến sự chuyển dịch cơ
cấu kinh tế của nền kinh tế quốc dân, là nhân tố đảm bảo cho việc thực hiện
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. Có thể nói, doanh nghiệp
không những quyết định sự phát triển bền vững về mặt kinh tế mà còn đảm
bảo sự ổn định và lành mạnh hoá các vấn đề xã hội của đất nƣớc.
Trong những năm qua, doanh nghiệp tỉnh Hà Nam đã có những bƣớc
phát triển nhanh chóng cả về số lƣợng và chất lƣợng. Năm 1997 (tái lập tỉnh
Hà Nam), số lƣợng doanh nghiệp của tỉnh Hà Nam chỉ có 98 doanh nghiệp thì
đến ngày 30/6/2015, số doanh nghiệp đã đạt 3.629 doanh nghiệp. Doanh
nghiệp đã có những đóng góp quan trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trƣởng
cao và ổn định kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam.
Công tác quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà
Nam thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả: Thông tin về
doanh nghiệp sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đã đƣợc cơ
quan đăng ký kinh doanh gửi đến cơ quan Công an, Cục thuế, Cục Thống kê,
các Sở quản lý chuyên ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp. Các doanh
nghiệp có vi phạm, nhất là doanh nghiệp bị xử lý thu hồi Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp đã đƣợc thông báo trên Website của Sở Kế hoạch và
Đầu tƣ,... Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp hiện
nay còn nhiều hạn chế, bất cập. Hàng năm, số lƣợng doanh nghiệp của tỉnh
ngày càng gia tăng dẫn đến việc quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp càng
gặp nhiều khó khăn hơn, đặc biệt là quản lý doanh nghiệp sau khi đƣợc cấp
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công tác quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiện nay đƣợc
thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 (nay được thay thế
bởi Luật Doanh nghiệp năm 2014) và các văn bản hƣớng dẫn thi hành, quy
định quản lý doanh nghiệp của UBND tỉnh Hà Nam. Thực tế ở Hà Nam hiện
nay, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và việc quản lý doanh
nghiệp đƣợc thực hiện bởi nhiều chủ thể khác nhau nhƣ: UBND tỉnh, Sở Kế
hoạch và Đầu tƣ và các Sở chuyên ngành, Cục thuế tỉnh, UBND các huyện,
thành phố… Việc quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp chƣa đƣợc thực
hiện thống nhất, giữa các cơ quan còn có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm
vụ. Vì vậy, công tác quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
chƣa đạt đƣợc kết quả nhƣ mong muốn. Do đó, để góp phần hoàn thiện công
tác quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong
thời gian tới, tác giả lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nước đối với doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ.
Quá trình nghiên cứu đề tài này nhằm trả lời cho câu hỏi nghiên cứu của
đề tài:
- Để hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh Hà Nam cần đề ra những giải pháp gì ?
2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nƣớc đối
với doanh nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh và phân tích, đánh giá thực trạng quản lý
nhà nƣớc đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong giai đoạn 2010 –
2015; luận văn đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý
nhà nƣớc đối với doanh nghiệp trên địa bàn tinh Hà Nam trong thời gian tới.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để thực hiện đƣợc mục tiêu nhƣ đã nêu trên, tác giả đƣa ra và giải quyết
các nhiệm vụ sau: - Khái quát hóa những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp.
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc đối với
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 – 2015; chỉ ra
những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong
công tác quản lý nhà nƣớc đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc đối
với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong thời gian tới.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là quản lý nhà nƣớc đối với doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong giai đoạn từ năm 2010 đến ngày 30
tháng 6 năm 2015.
Chủ thể quản lý nhà nƣớc trực tiếp đối với doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh Hà Nam trong phạm vi luận văn này là UBND tỉnh và các cơ quan
chuyên môn của tỉnh; UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản lý nhà nƣớc
đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ khi bắt đầu đăng ký
thành lập và quản lý doanh nghiệp sau khi thành lập.
- Về thời gian: Từ năm 2010 đến ngày 30/6/2015
- Về không gian: Việc nghiên cứu đƣợc tiến hành trên phạm vi địa bàn
tỉnh Hà Nam.
4. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, kết cấu của luận văn
gồm 4 chƣơng:
Chương 1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu và những vấn đề cơ bản về
quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh
Chương 2. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3. Thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2015
Chương 4. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong thời gian tới
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Huynm
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1042876 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement