Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By peheo1510
#996656 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Tiêu đề: Quản lý Nhà nƣớc về đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản
từ nguồn vốn NSNN ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Trƣờng: Trƣờng Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Khoa: Kinh tế - Chính trị
Thời gian: 2012-2014 Bằng cấp: Cử nhân kinh tế
Học viên: Nguyễn Quốc Hoàn
Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Phạm Vũ Thắng
Từ khóa: Quản lý Nhà nƣớc về đấu thầu các công trình xây dựng cơ
bản từ nguồn vốn NSNN cấp huyện
Cùng với sự đi lên của nền kinh tế đất nƣớc, trong những năm qua kinh
tế của huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cũng đã có những chuyển biến rõ nét,
đời sống nhân dân trên địa bàn đã có sự thay đổi đáng kể. Một trong những
yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
là hoạt động đầu tƣ, hoạt động đầu tƣ đã tạo ra huyết mạch giao thông, cơ sở
vật chất hạ tầng cho sự giao lƣu, tạo đà cho phát triển kinh tế của huyện nhà.
Đặc biệt là hoạt động quản lý nhà nƣớc về đầu thầu các công trình xây dựng
cơ bản tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã góp phần tiết kiệm cho Nhà
nƣớc hàng ngàn tỷ đồng. Các công trình lớn đã đƣợc đầu tƣ: Đƣờng giao
thông Nhân tài đi Già Giang với tổng mức đầu tƣ ( TM ĐT ) là: 55 tỷ đồng;
Cầu vƣợt sông Lam tại cây chanh với TMĐT là: 53 tỷ đồng; Công trình
đƣờng giao thông Tả ngạn sông Lam huyện Anh Sơn với TMĐT là: 283 triệu
đồng…
Hiện nay nhu cầu đầu tƣ xây dựng là rất lớn, nhƣng trên thực tế, quá
trình quản lý, chất lƣợng và hiệu quả quản lý các dự án đầu tƣ xây dựng và
đấu thầu là rất hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Tình trạng đó có thể xuất phát
từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhƣng chủ yếu là do sự chồng chéo của văn bản pháp luật, quy trình quản lý chƣa chặt chẽ, tính chuyên nghiệp hoá chƣa
cao và sự chƣa hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, chất lƣợng đội ngũ cán bộ
làm công tác quản lý đấu thầu chƣa cao, năng lực làm HSDT/ HSĐX của nhà
thầu hạn chế chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế.
Đề tài: “ Quản lý Nhà nƣớc về đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản
từ nguồn vốn NSNN ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An” tập trung nghiên cứu
cơ sở lý luận về quản lý Nhà nƣớc về đấu thầu các công trình xây dựng cơ
bản từ nguồn vốn NSNN ở cấp huyện, phân tích những nguyên nhân thực
hiện công tác quản lý Nhà nƣớc về đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản
từ nguồn vốn NSNN ở cấp huyện không hiệu quả, đề xuất một số giải pháp.
Nghiên cứu bao gồm các nội dung chính:
- Lời nói đầu ( Lý do chọn đề tài, vấn đề nghiên cứu, phạm vi nghiên
cứu, phƣơng pháp nghiên cứu, kết cấu nghiên cứu).
- Tổng quan các vấn đề nghiên cứu và những cơ sở khoa học về quản lý
nhà nƣớc về đấu thầu các công trình XDCB có nguồn vốn NSNN
- Phƣơng pháp nghiên cứu, nguồn dữ liệu nghiên cứu: Phƣơng pháp
nghiên cứu hổn hợp ( định tính ) thông qua công cụ tác giả lựa chọn sử dụng
là thu thập dữ liệu thứ cấp các tài liệu thống kê, báo cáo các Dự án đầu tƣ, hồ
sơ đấu thầu...
Ngoài ra, còn sử dụng phƣơng pháp phân tích - tổng hợp; phƣơng pháp
so sánh...
- Phân tích dữ liệu: Dựa trên số liệu thứ cấp đƣợc thu thập , tác giả tiến
hành phân tích, đánh giá giữa thực trạng; nhận diện những hạn chế và nguyên
nhân hạn chế để đƣa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc
về đấu thầu các công trình XDCB từ nguồn vốn NSNN trên địa bàn huyện
Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.
- Đề xuất: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nƣớc về đấu thầu
các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN ở huyện Anh Sơn, tỉnh
Nghệ An Kết quả nghiên cứu và các giải pháp đề xuất trong luận văn Quản lý
Nhà nƣớc về đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN ở
huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã có nhiều đóng góp về mặt lý luận và thực
tiễn. ộ Kế hoạch và Đầu tƣ quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu dịch vụ
tƣ vấn.
3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
3.3.2.1. Những hạn chế
a. Việc chấm thầu chƣa khách quan, công trình chủ yếu là chỉ định
thầu
+ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tƣ vấn cơ
bản thực hiện đúng quy định, tuy nhiên còn mang tính hình thức mà chủ yếu
là để khép kín hồ sơ từ khâu lập HSMT/HSYC đến chấm thầu đều do một
mình đơn vị nhà thầu lập.
Việc đánh giá hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất về cơ bản đơn vị tƣ vấn
phân tích đánh giá của đơn vị tƣ vấn chƣa phù hợp theo quy định của HSYC
nên dẫn đến việc chủ đầu tƣ lựa chọn nhà thầu không đủ năng lực kinh
nghiệm, theo yêu cầu của HSMT để thực hiện công trình.
+ Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu: Hầu hết các dự án trên địa bàn
chƣa lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu theo quy định của Thông tƣ số
08/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ quy định chi
tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu nhƣng cũng dựa trên Báo cáo
đánh giá HSDT/HSĐX của tổ chuyên gia mà không xem xét một cách cụ thể
chi tiết trong HSMT/HSYC.
+ Ở UBND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An các công trình chủ yếu là chỉ
định thầu, một số công trình lớn do đặc điểm miền núi nên cũng xin chỉ định
thầu đã làm giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu, hạn chế các nhà thầu tham
gia.
b. Văn bản về đấu thầu nhiều, chồng chéo, chƣa đồng bộ, chƣa
hoàn thiện
Ở Việt nam hiện nay đang tồn tại nhiều quy định khác nhau về đấu
thầu của các Bộ, nghành, cồng kềnh phức tạp, chồng chéo, nội dung chƣa rõ
ràng, sửa đổi liên tục, không có tính ổn định, chƣa đồng bộ, chƣa hoàn thiện,
cần xem lại nguyên tắc chọn thầu giá rẻ
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1044395 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement