Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By zic_sitinh
#996564 Link tải luận văn miễn phí cho ae
ỤC LỤ
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ......................................................................... i
DANH MỤC BẢNG BIỂU ..............................................................................ii
PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................... 1
Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
QLNN VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CQNN 5
1.1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU....................................................5
1.1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài đã công bố. ..........5
1.1.2. Khái quát về tổng quan tài liệu nghiên cứu. ......................................8
1.2. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN...........................................................9
1.2.1. Khái niệm về công nghệ thông tin.......................................................9
1.2.2. Khái niệm ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. .............................10
1.2.3. Đặc điểm của công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin. .12
1.2.4. Tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin. ......................15
1.3. QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ỨNG
DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. ...................................................................17
1.3.1. Khái niệm quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin và ứng dụng
công nghệ thông tin........................................................................................17
1.3.2. Nội dung, đặc điểm của quản lý nhà nước về công nghệ thông tin
và ứng dụng công nghệ thông tin.................................................................19
1.3.3. Tầm quan trọng của QLNN đối với lĩnh vực công nghệ thông tin. .....23
1.3.4. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và ứng
dụng công nghệ thông tin..............................................................................26
1.3.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác QLNN đối với lĩnh vực CNTT
và ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN........................................28
1.3.6. Chỉ số, tiêu chí đánh hiệu quả quản lý nhà nước và những yêu cầu
đặt ra với ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. ........29
Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................ 32
2.1. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐƢỢC SỬ DỤNG VÀ ĐỊA ĐIỂM,
THỜI GIAN NGHIÊN CỨU. ...........................................................................32
2.1.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết....................................................32
2.1.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích.................................................32
2.1.3. Phương pháp phân tích dãy số thời gian..........................................33
2.1.4. Địa điểm và thời gian nghiên cứu. ....................................................33
2.2. PHƢƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN, TỔNG HỢP SỐ LIỆU
HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU...............................................33
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin........................................................33
2.2.2. Phương pháp tổng hợp số liệu...........................................................34
2.2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu. .....................................................................35
Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG
DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CQNN
TỈNH HÀ GIANG........................................................................................... 37
3.1. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI TỈNH HÀ
GIANG..........................................................................................................................37
3.1.1. Điều kiện tự nhiên. ..............................................................................37
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội....................................................................39
3.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG
DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC
CƠ QUAN NHÀ NƢỚC TỈNH HÀ GIANG TỪ NĂM 2006 ĐẾN NAY. 42
3.2.1. Thực trạng hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về ứng
dụng công nghệ thông tin của tỉnh Hà Giang.............................................42
3.2.2. Công tác xây dựng thể chế, chính sách, quy chế, quy định về quản
lý ứng dụng công nghệ thông tin............................................................. 45
3.2.3. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và các chương trình,
đề án về ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức triển khai thực hiện...... 48
3.2.4. Tổ chức quản lý, vận hành, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng công
nghệ thông tin, bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin. ................................54
3.2.5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong
lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin. ......................................................55
3.2.6. Công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về
ứng dụng công nghệ thông tin. .....................................................................58
3.3. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG
NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ
NƢỚC TỈNH HÀ GIANG.......................................................................................58
3.2.1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin...............................................59
3.2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của nội bộ của các
cơ quan nhà nước...........................................................................................61
3.2.3. Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử..........................63
3.2.4. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. ................................64
3.4. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ
VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐÔNG
CỦA CƠ QUAN NHÀ NƢỚC...............................................................................66
3.4.1. Những mặt tích cực trong công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong
hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang trong thời gian qua..... 66
3.4.2. Những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về ứng
dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang...... 68
3.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác QLNN về
ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Hà Giang trong thời
gian qua................................................................................................... 73
Chƣơng 4: PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ
ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QLNN ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG CÔNG
NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CQNN TỈNH HÀ
GIANG ............................................................................................................ 78
4.1. PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QLNN VỀ ỨNG
DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CQNN TỈNH HÀ GIANG
ĐẾN NĂM 2020. ........................................................................................................78
4.1.1. Mục tiêu và định hướng phát triển ứng dụng CNTT của tỉnh Hà
Giang đến năm 2020......................................................................................78
4.1.2. Phương hướng hoàn thiện công tác QLNN về ứng dụng công nghệ
thông tin tỉnh Hà Giang đến năm 2020.......................................................80
4.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC
CƠ QUAN NHÀ NƢỚC TỈNH HÀ GIANG. ....................................................83
4.2.1. Nâng cao nhận thức về vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. ..............................................83
4.2.2. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính
sách liên quan đến phát triển ứng CNTT. ...................................................84
4.2.3. Tăng cường củng cố và hoàn thiện bộ máy QLNN về ứng dụng
CNTT từ tỉnh tới cơ sở...................................................................................88
4.2.4. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ
thông tin, đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ
thông tin...........................................................................................................89
KẾT LUẬN..................................................................................................... 92
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
"Công nghệ thông tin là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát
triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc đời
sống kinh tế, văn hoá, xã hội của thế giới hiện đại" Bộ chính trị (2000, trang 1).
Ở Việt Nam hiện nay công nghệ thông tin (CNTT) đang là một trong các động
lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác,
CNTT đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Đẩy mạnh ứng
dụng và phát triển CNTT nhằm thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và
công nghiệp hoá (CNH) các ngành kinh tế, tăng cƣờng năng lực cạnh tranh của các
doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả quá trình chủ động hội nhập kinh tế, nâng cao chất
lƣợng cuộc sống nhân dân, bảo đảm an ninh, quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón
đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, hiện đại hoá (HĐH). Để CNTT là động
lực cho sự phát triển của toàn xã hội và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
(KT-XH), HĐH nền hành chính Nhà nƣớc hƣớng tới Chính phủ điện tử, góp phần
CNH, HĐH đất nƣớc, công tác quản lý nhà nƣớc (QLNN) đối với lĩnh vực CNTT
nói chung, ứng dụng và phát triển CNTT nói riêng giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
Ngay từ khi nƣớc ta bƣớc vào thời kỳ đổi mới quan điểm của Đảng về ứng dụng và
phát triển CNTT đƣợc thể hiện bằng Chỉ thị số 58/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH. Chỉ thị 58 nêu
rõ: ứng dụng và phát triển CNTT ở nƣớc ta nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật
chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển
nhanh và HĐH các ngành kinh tế, tăng cƣờng năng lực cạnh tranh của các doanh
nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng
cao chất lƣợng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng và tạo khả
năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH (Bộ Chính trị,
2000, trang 7). Gần đây nhất là Nghị quyết số 36-NQ-TW, ngày 01/7/2014 của Bộ
chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền
vững và hội nhập quốc tế. Một lần nữa quan điểm của Đảng về đẩy mạnh ứng dụng
và phát triển CNTT lại đƣợc cụ thể hoá bằng Nghị quyết của Đảng. Đó là: “Ứng
dụng, phát triển CNTT là một yếu tố quan trọng bảo đảm thực hiện thành công ba
đột phá chiến lƣợc, cần đƣợc chú trọng, ƣu tiên trong các chiến lƣợc, quy hoạch, kế
hoạch phát triển KT - XH; Ứng dụng, phát triển CNTT trong tất cả các lĩnh vực,
song có trọng tâm, trọng điểm. Ƣu tiên ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ
quan nhà nƣớc (CQNN)” (Bộ Chính trị, 2014, trang 1). Để cụ thể hoá các quan
điểm, đƣờng lối của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về
ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN.
Trong thực tế hiện nay, việc QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của
CQNN còn gặp rất nhiều khó khăn. Đây vẫn là vấn đề đang đƣợc nhiều quốc gia và
tổ chức trên thế giới nghiên cứu. Ở Việt Nam, đa số các bộ, ngành hay các cấp
chính quyền địa phƣơng vẫn còn lúng túng, không biết QLNN về ứng dụng CNTT
bắt đầu từ đâu và nhƣ thế nào ? Kế hoạch triển khai ra sao ? Mặt khác, tài liệu về
ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN vẫn còn rất ít. Hầu hết các tài liệu đều
dƣới dạng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ nhiều nguồn, nhiều nơi khác nhau. Có
nơi đã áp dụng thành công, có nơi thất bại hay không đạt hiệu quả nhƣ mong đợi.
Vấn đề đặt ra cho các cơ quan QLNN về ứng dụng CNTT ở địa phƣơng là không
thể áp dụng rập khuôn mà phải lựa chọn ra các giải pháp phù hợp với điều kiện thực
tế của địa phƣơng mình.
Tại tỉnh Hà Giang, công tác QLNN đối với lĩnh vực CNTT nhất là ứng dụng
CNTT trong hoạt động của CQNN trong thời gian qua đã đƣợc chú trọng và nâng
cao năng lực quản lý, song vẫn còn nhiều hạn chế, mặt bằng CNTT hiện nay vẫn ở
trình độ thấp, phát triển chậm, chƣa đáp ứng yêu cầu, tụt hậu so với nhiều địa
phƣơng khác. Các kế hoạch, đề án ứng dụng CNTT đã đƣợc xây dựng và phê duyệt
nhƣng trong quá trình triển khai còn gặp nhiều vƣớng mắc, thiếu các quy chế, quy
định về quản lý, vận hành và hƣớng dẫn sử dụng hạ tầng CNTT, các chế độ, chính
sách về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN chƣa đi vào cuộc sống. Do
vậy, công tác QLNN đối với lĩnh vực CNTT nói chung và ứng dụng CNTT trong
hoạt động của CQNN nói riêng đang là vấn đề cần quan tâm, đòi hỏi phải có những
công trình nghiên cứu về lĩnh vực này, cả dƣới góc độ lý luận và thực tiễn.
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.
Mục đích nghiên cứu:
Trên cơ sở lý luận QLNN đối với lĩnh vực CNTT và QLNN về ứng dụng
CNTT. Luận văn tìm hiểu, đánh giá thực trạng công tác QLNN về ứng dụng CNTT
trong hoạt động của CQNN tỉnh Hà Giang, từ đó đƣa ra các giải pháp để hoàn thiện
công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN, nhằm đẩy mạnh
ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của QNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang
góp phần HĐH nền hành chính, phục vụ hiệu quả cho công tác cải cách hành chính,
phát triển KT-XH, giữa vững và ổn định an ninh - quốc phòng.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Hệ thống hoá các cơ sở lý luận, quan điểm và các vấn đề liên quan đến công
tác QLNN đối với lĩnh vực CNTT nói chung và ứng dụng CNTT trong hoạt động
của CQNN nói riêng.
- Tìm hiểu, phân tích đánh giá thực trạng công tác QLNN về ứng dụng CNTT
trong hoạt động của CQNN tỉnh Hà Giang từ năm 2006 đến nay, phân tích đánh giá
những mặt tích cực, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó.
- Đƣa ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thiện
công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Hà Giang.
3. Câu hỏi nghiên cứu.
Cần làm gì để hoàn thiện công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động
của CQNN tỉnh Hà Giang trong thời gian tới ?
4. Đối tƣợng nghiên cứu.
Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là: Công tác quản lý nhà nước về lĩnh
vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đối tƣợng nghiên cứu chính
của luận văn là công tác quản lý Nhà nƣớc về ứng dụng CNTT trong hoạt động của
các cơ quan nhà nƣớc tỉnh Hà Giang.
5. Phạm vi nghiên cứu.
Về không gian: Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu công tác QLNN về
ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Hà Giang. Luận văn không
nghiên cứu công tác QLNN về công nghiệp CNTT; luận văn cũng không đề cập đến
công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong thƣơng mại, doanh nghiệp...
Về thời gian: Luận văn nghiên cứu công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong
hoạt động của CQNN tỉnh Hà Giang từ khi có cơ quan chuyên trách về CNTT ở địa
phƣơng, Sở Bƣu chính - Viễn thông (nay là Sở Thông tin và Truyền thông) từ năm
2006 đến nay. Tập trung chủ yếu vào giai đoạn từ khi có Nghị định số 64/2007/NĐ-
CP về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN.
6. Cấu trúc luận văn.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận văn đƣợc kết cấu thành 4 chƣơng:
Chƣơng 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu và cơ sở lý luận QLNN về ứng dụng
CNTT trong hoạt động của CQNN; Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu; Chƣơng 3:
Thực trạng công tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Hà
Giang; Chƣơng 4: Phƣơng hƣớng hoàn thiện và các giải pháp để hoàn thiện công
tác QLNN về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Hà Giang.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002375 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement