Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By shiiyuki_zanshiko
#996560 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Phần mở đầu
GIỚI THIỆU VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tài nguyên thiên nhiên là những vật phẩm của tự nhiên mà con ngƣời
có thể khai thác, chế biến, sử dụng cho mục đích tồn tại, phát triển của mình.
Tài nguyên thiên nhiên phân bố không đồng đều về mặt địa lý và đại bộ phận
nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị kinh tế cao hiện nay đều đƣợc hình
thành qua quá trình phát triển, tiến hóa lâu dài của lịch sử. Các đặc điểm trên
cho thấy tài nguyên thiên nhiên là rất quý hiếm, cần đƣợc bảo vệ, sử dụng một
cách hiệu quả, tiết kiệm. Khoáng sản là một bộ phận trong nguồn tài nguyên
thiên nhiên quý hiếm đó.
Khai thác khoáng sản là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản. Với chủ
trƣơng kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trƣờng, khai thác khoáng sản thực
sự đƣợc coi là một hoạt động kinh tế với thƣớc đo là tiết kiệm, hiệu quả và
mục tiêu là lợi ích.
Hà Nam nằm ở vị trí cửa ngõ phía Nam của thủ đô Hà Nội. Theo Báo
cáo Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây
dựng thông thƣờng đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030, tỉnh có cấu trúc
địa chất trầm lục nguyên và trầm tích hóa học gần bờ (đá vôi), nguồn tài
nguyên khoáng sản chủ yếu là đá vôi xi măng, đá xây dựng, sét xi măng và
sét gạch ngói, đất đá san lấp với trữ lƣợng phong phú và chất lƣợng tốt. Trên
địa bàn tỉnh có gần 4.200 triệu tấn đá vôi sử dụng cho công nghiệp sản xuất xi
măng, trên 537 triệu tấn sét xi măng, khoảng 13-15 triệu m3 sét làm gạch
ngói, 1.089 triệu m3 đá xây dựng thông thƣờng, gần 300 triệu m3 đất, đá san
lấp...; đây là nguồn tài nguyên có vai trò quan trọng để phát triển kinh tế - xã
hội, đặc biệt là ngành công nghiệp VLXD. Với hơn 100 điểm mỏ đƣợc cấp
phép khai thác dài hạn và ngắn hạn, hoạt động khai thác khoáng sản trên địa
bàn tỉnh khá sôi động.
Thực hiện quan điểm chỉ đạo: Khoáng sản là tài nguyên không tái tạo,
thuộc tài sản quan trọng quốc gia, phải đƣợc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử
dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nƣớc, phát triển bền vững kinh tế - xã hội trƣớc mắt, lâu dài;
những năm gần đây, hoạt động quản lý nhà nƣớc về khai thác khoáng sản trên
địa bàn tỉnh đã đƣợc tăng cƣờng, dần đi vào nề nếp, đạt một số kết quả tích
cực, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhƣ để xảy ra hiện tƣợng khai
thác khoáng sản trái phép (khai thác không phép, khai thác vƣợt mốc giới,
khai thác quá thời gian quy định), khai thác không đúng thiết kế cơ sở đƣợc
duyệt, không thực hiện đúng cam kết bảo vệ môi trƣờng trong khai thác, chƣa
quản lý hiệu quả khối lƣợng cát, sét gạch ngói khai thác ..., do vậy cần nghiên
cứu để đƣa ra đƣợc giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả quản lý.
Xuất phát từ thực tiễn trên, việc nghiên cứu đề tài: “Quản lý nhà nước
về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam” là cần thiết.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu đề tài là tìm các giải pháp nhằm hoàn thiện quản
lý nhà nƣớc về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam, góp phần thúc
đẩy kinh tế - xã hội của địa phƣơng phát triển.
Để đạt mục tiêu nêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra là:
- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nƣớc về khai thác
khoáng sản.
- Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc về khai thác khoáng
sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà
nƣớc về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.


3. Câu hỏi nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu nhằm tìm ra luận cứ để trả lời câu hỏi: Quản lý nhà
nƣớc về khai thác khoáng sản nhƣ thế nào để việc khai thác khoáng sản trên
địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm
4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu
Quản lý nhà nƣớc về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Phạm vi nghiên cứu
+ Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản của
quản lý nhà nƣớc về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam, tiếp cận
theo quá trình quản lý (thực hiện pháp luật, chính sách, quy định của nhà nước
về khai thác khoáng sản; xây dựng quy hoạch, kế hoạch khai thác khoáng sản;
tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản; ban hành chính sách,
quy định thực hiện quy hoạch, kế hoạch khai thác khoáng sản; thanh tra, kiểm
tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản).
+ Về không gian: Địa bàn tỉnh Hà Nam.
+ Về thời gian: Số liệu thu thập, xử lý, phân tích trong giai đoạn 2011 –
2014 và 6 tháng đầu năm 2015, những giải pháp đƣợc đề xuất đến năm 2020.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, luận văn sử
dụng một số phƣơng pháp nhƣ phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu, phƣơng
pháp phân tích – tổng hợp, phƣơng pháp thống kê – so sánh...
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, nội
dung của luận văn gồm 4 chƣơng nhƣ sau:
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn
quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản

Chương 2. Thiết kế và phương pháp nghiên cứu
Chương 3. Thực trạng quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên
địa bàn tỉnh Hà Nam
Chương 4. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về khai thác khoáng
sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By baophonggroup
#1005789 Mình đang cần tham khảo tài liệu này, nhờ bạn gửi giúp mình!
Mail: [email protected]
Mình Thank rất nhiều !
Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#1005799 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Hình đại diện của thành viên
By baophonggroup
#1005806 Tks bạn rất nhiều mình tải được rồi !
Tiếc là tài liệu luận văn về khai thác khoáng sản trên mạng ít có quá đã vậy còn trả phí nữa nên nếu bạn tài liệu nào liên quan tới Khai thác khoáng sản thì chia sẻ cho mình với nhé !
mình Thank rất nhiều !
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement