Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By huynhhoantran
#996527 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm gần đây, hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng
thƣơng mại (NHTM) nƣớc ta đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển nền
kinh tế nhiều thành phần của đất nƣớc nhƣ: kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trƣởng
GDP với tốc độ cao và ngày càng ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa... Nhiều NHTM đã chuyển hƣớng mạnh mẽ sang cho
vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất, thúc
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và góp phần thúc đẩy kinh tế nông
nghiệp, nông thôn phát triển ổn định, đa dạng, hƣớng sản xuất các sản phẩm hàng
hóa xuất khẩu. Đồng thời chất lƣợng hoạt động tín dụng, hiệu quả hoạt động tín
dụng của các NHTM cũng không ngừng đƣợc nâng cao, hạn chế rủi ro tín dụng. Có
đƣợc kết quả đó là do các NHTM nói chung, các NHTM cổ phần nói riêng đã đổi
mới quản trị tín dụng tiếp cận dần thông lệ quốc tế.
Trong xu hƣớng nâng cao khả năng cạnh tranh, mở cửa hội nhập với thị
trƣờng dịch vụ ngân hàng trong khu vực và quốc tế, các NHTM cổ phần thực hiện
nhiều giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý nội bộ về hoạt động tín dụng, nâng cao
năng lực quản trị điều hành hoạt động tín dụng, nâng cao khả năng quản trị rủi ro tín
dụng, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực trong hoạt động tín dụng, thông qua đó
góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế tại, góp phần phát triển bền vững chính các
NHTM cổ phần.
Tuy nhiên công tác quản trị hoạt động tín dụng của các NHTM cổ phần
đang gặp không ít khó khăn và đang đặt ra một số vấn đề cần nghiên cứu giải quyết,
đặc biệt là cần tìm ra giải pháp để tiếp tục mở rộng về qui mô và nâng cao chất
lƣợng tín dụng. cần làm thế nào để nâng cao chất lƣợng cho vay mà vẫn đảm
bảo đƣợc sự tăng trƣởng về quy mô tín dụng đang là sự quan tâm lớn của các nhà
quản trị điều hành và đội ngũ CBTD các nhà quản lý ngân hàng.
BIDV - Chi nhánh Phủ Diễn (BIDV - Chi nhánh Phủ Diễn) là Chi nhánh trực
thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIDV) - một trong những
NHTM ra đời sớm nhất Việt Nam. Tuy nhiên sự phát triển và thay đổi mạnh mẽ của
hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam theo hƣớng hòa nhập với thông lệ quốc tế
khiến các ngân hàng Việt Nam bộc lộ nhiều mặt hạn chế. Trong đó, chất lƣợng tín
dụng nổi lên là một vấn đề đáng quan tâm và lo ngại mà nguyên nhân chính là từ
những hạn chế trong công tác quản lý rủi ro tín dụng. Xuất phát từ thực tiễn đó, việc
nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng và tìm ra các giải pháp nhằm tăng cƣờng quản lý
rủi ro tín dụng là hết sức cần thiết. Do vậy, đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng tại
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn” đƣợc
lựa chọn nghiên cứu.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.
Mục đích của đề tài nhằm đạt đƣợc những vấn đề sau:
- Làm rõ cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng và các nhân tố tác động đến
quản lý rủi ro tín dụng.
- Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, đánh giá thực trạng hoạt động
quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam -
Chi nhánh Phủ Diễn.
- Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng rủi ro tín dụng và kết hợp với
việc vận dụng kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng nhằm đƣa ra một số biện pháp và
kiến nghị nhằm tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ &
Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.
- Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài: quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng
thƣơng mại.
- Phạm vi nghiên cứu: do hoạt động tín dụng bao hàm nhiều nội dung nhƣ
hoạt động vay vốn, bảo lãnh, giấy tờ có giá, bao thanh toán…Vì vậy, đề tài này
nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng dƣới giác độ quản lý rủi ro hoạt động vay vốn tại
Ngân hàng TMCP Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn trong
giai đoạn từ năm 2012 đến hết năm 2014.
4. Những đóng góp mới của luận văn.
Khái quát tình hình hoạt động tín dụng, lý thuyết về tín dụng, hoạt động quản
lý rủi ro tín dụng từ đó đi sâu vào nghiên cứu thực tiễn tại chi nhánh Phủ Diễn.
Luận văn cũng đã làm rõ đƣợc tình hình hoạt động, đánh giá đúng thực trang
hoạt động tín dụng, hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của BIDV chi nhánh Phủ Diễn.
Đánh giá các mặt đạt đƣợc, chƣa đƣợc. Nhƣng nguyên nhân tồn tại và hạn chế từ đề
có các biện pháp cũng nhƣ phƣơng pháp áp dụng phù hợp.
Từ các nguyên nhân đó đƣa ra các giải pháp nhằm tăng cƣờng công tác quản
lý rủi trong hoạt động tín dụng của BIDV Phủ Diễn một các hiệu quả hơn, phát hiện
phòng ngừa rủi ro trƣớc khi cho vay. Kiểm soát đƣợc các khoản nợ có vấn đề, nợ
xấy, nhằm hạn chế xẩy ra rủi ro, tổn thất. Nâng cao chất lƣợng tín dụng. Góp phần
vào việc tăng hiệu quả hoạt động tín dụng, mang lại lợi nhuận cho đơn vị.
Đƣa ra các đề xuất kiến nghị đối với đơn vị, cơ quan chức năng. Từ đó hoàn
thiện cơ chế chính sách, xây dựng các cơ chế quy trình, chuẩn mực phù hợp, thiết
lập xây dựng các hệ thống thông tin.
5. Kết cấu của đề tài.
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn bao
gồm 4 chƣơng:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận về quản lý rủi
ro tín dụng của NHTM.
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV – chi nhánh Phủ
Diễn.
Chương 4: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV – Chi
nhánh Phủ Diễn.
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu.
Trên thế giới, các lý thuyết về quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của
Ngân hàng đƣợc xây dựng, đúc kết trong rất nhiều tài liệu. Tuy nhiên, ở Việt Nam
kể từ giai đoạn hiện nay mới đƣợc quan tâm thoả đáng hơn. Các phân tích về quản
lý rủi ro, những bài học thực tế ở Việt Nam cũng đƣợc các chuyên gia tài chính đúc
kết rất cụ thể, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế đất nƣớc, có thể xem nhƣ là
tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý ngân hàng trong công tác kiểm soát
và xử lý khi có rủi ro.
Hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thƣơng mại từ trƣớc đến nay tại Việt
Nam luôn đƣợc coi là hoạt động chính mang lại nguồn thu lớn cho Ngân hàng.
Nhƣng nó luôn tồn tại nhiều tiềm ẩn rủi ro, vì vậy để hạn chế nó không ít những nhà
nghiên cứu đã đi sâu và nghiên cứu về lĩnh vực quản lý rủi ro tín dụng. Cụ thể một
số tài liệu nghiên cứu về quản lý rủi ro tín dụng, liên quan đến công tác tín dụng,
trên cả nƣớc nhƣ:
- Tài liệu giáo trình, tạp chí:
+ Giáo trình Quản trị tín dụng Ngân hàng thƣơng mại do - PGS.TS Định Xuân
Hạng - Học viện tài chính chủ biên, tài liệu chủ yếu tập trung nghiên cứu chung về
trong công tác cho vay, một số quy định pháp lý về công tác cho vay. Nêu lên quy
trình cho vay, phân tích tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại. Công tác quản lý tín
dụng nhằm hạn chế rủi ro đối với các Ngân hàng trong quá trình cho vay.
+ Giáo trình Quản trị Ngân hàng thƣơng mại do - PGS.TS Nguyễn Thị Mùi -
Học viện tài chính chủ biên, tài liệu nghiên cứu về công tác quản trị các hoạt động
của Ngân hàng thƣơng mại nhƣ công tác quản trị tiền gửi, tiền vay, quản trị dịch vụ
ngân hàng quốc tế,… Về công tác quản trị trong công tác cho vay tài liệu đã nêu rõ
các vấn đề về các phƣơng thức cho vay, loại hình cho vay, quy trình quy định về
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By trantuando87
#1016776 Mod chia sẻ em xin Tài liệu này
Địa chỉ mail e là: [email protected]
Xin chân thành cám ơn

[ Post bai thong qua Mobile ]
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1016792 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement