Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ke_da_tinh_050
#996513 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam những năm đầu của thế kỷ 21 chứng kiến sự tăng trƣởng ngoạn
mục của ngành tài chính – ngân hàng, trong đó ấn tƣợng nhất là của các ngân
hàng thƣơng mại. Số lƣợng và vốn của các ngân hàng thƣơng mại tăng rất
nhanh, cùng với đó là sự đóng góp quan trọng vào sự tăng trƣởng của nền kinh
tế. Cùng với tiến trình cải tổ, hệ thống ngân hàng cũng đƣợc đổi mới một cách
đáng kể. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một nƣớc cùng kiệt và lạc hậu so với các nƣớc
trong khu vực trên nhiều phƣơng diện. Riêng hệ thống tài chính trong nƣớc với
các ngân hàng thƣơng mại chiếm đa số, còn nhiều yếu kém và chƣa đủ năng lực
huy động các nguồn lực cần thiết cho nhu cầu tăng trƣởng kinh tế, nợ xấu còn
nhiều và có xu hƣớng gia tăng. Trong bối cảnh chung nhƣ vậy, đòi hỏi tất yếu
đặt ra cho các NHTM Việt Nam nói chung và Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà
Nội nói riêng phải có các biện pháp cải tổ một cách toàn diện nhằm tăng cƣờng
hiệu qủa hoạt động, cũng nhƣ khả năng cạnh tranh trong một môi trƣờng mới.
Một trong những việc cần giải quyết bƣớc đầu của SHB đó là quản lý nợ xấu.
Vậy, thực trạng quản lý nợ xấu tại SHB Vĩnh Phúc nhƣ thế nào? cần
có giải pháp gì để quản lý nợ xấu tại ngân hàng? Trên ý nghĩa ấy, tui chọn đề tài
“Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội chi nhánh Vĩnh Phúc”
làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình và nhằm giải đáp vấn đề trên.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Trình bày những vấn đề về quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng của
NHTM và nghiên cứu quá trình hình thành và phát sinh nợ xấu.
- Đánh giá tình hình quản lý nợ xấu tại SHB Vĩnh Phúc thời gian qua. Phân
tích các nguyên nhân phát sinh nợ xấu và tồn tại trong công tác quản lý nợ
xấu tại SHB Vĩnh Phúc
- Đề xuất các giải pháp đồng bộ để quản lý nợ xấu trong tƣơng lai tại SHB
Vĩnh Phúc
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tƣợng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là quản lý nợ xấu của NHTM trong hoạt
động tín dụng.
3.2 Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của luận văn là những vấn đề về thực trạng quản lý nợ
xấu trong hoạt động tín dụng tại SHB Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2012-2013.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu để thực hiện luận văn, tui sử dụng tổng hợp các
phƣơng pháp nghiên cứu khác nhau nhƣ phƣơng phân tích hệ thống, thống kê và
so sánh để tiến hành nghiên cứu đề tài.
5. Những đóng góp của luận văn
Luận văn đã hệ thống hóa đƣợc những vấn đề cơ bản về nợ xấu và quản lý nợ
xấu. Bên cạnh đó luận văn đã làm rõ đƣợc thực trạng quản lý nợ xấu tại Ngân
hàng SHB chi nhánh Vĩnh Phúc và chỉ ra đƣợc thành tựu, hạn chế, nguyên nhân.
Ngoài ra luận văn cũng đƣa ra đƣợc giải pháp nhằm quản lý nợ xấu.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
chính của luận văn bao gồm 03 chƣơng:
Chƣơng 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý nợ xấu trong hoạt động tín
dụng của Ngân hàng Thƣơng mại
Chƣơng 2: Thực trạng quản lý nợ xấu tại SHB Vĩnh Phúc
Chƣơng 3: Các giải pháp nhằm quản lý nợ xấu tại SHB Vĩnh Phúc
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By huongcua
#1011852 bạn có thể gửi mình link tải tài liệu "Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Vĩnh Phúc" dc k. thanks
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011969 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement