Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By p3mi_003
#996464 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Mục đích nghiên cứu
Làm rõ thực trạng công tác quản lý tài chính của nhà trƣờng, từ đó đề
ra các giải pháp quản lý tài chính hiệu quả, phát huy tốt nhất mối quan hệ giữa
quản lý tài chính với nâng cao và duy trì chất lƣợng đào tạo một cách bền
vững của trƣờng ĐHNN - ĐHQGHN.
Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tổng quan và xây dựng cơ sở lý luận về quản lý tài chính với chất
lƣợng đào tạo trong các trƣờng đại học.
- Bài học kinh nghiệm quản lý tài chính ở một số trƣờng Đại học của
các nƣớc trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về quản lý tài chính
cho trƣờng ĐHNN - ĐHQGHN.
- Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính của
Trƣờng ĐHNN - ĐHQGHN. Rút ra những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân
hạn chế từ đó làm rõ hơn các vấn đề cần giải quyết.
- Kiến nghị, đề xuất các giải pháp và một số kiến nghị về quản lý tài
chính nhằm nâng cao và duy trì bền vững chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng.
Những đóng góp mới của luận văn:
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại các
trƣờng công lập và bổ sung thêm một số lý luận về quản lý tài chính dƣới góc
độ đơn vị đào tạo đại học công lập.
- Bài học kinh nghiệm của một số trƣờng đại học công lập về quản lý
tài chính, từ đó rút ra một số bài học có thể vận dụng cho Trƣờng ĐHNN -
ĐHQGHN.
- Đánh giá tƣơng đối toàn diện thực trạng quản lý tài chính tại Trƣờng
ĐHNN - ĐHQGHN theo khung lý thuyết đã phân tích, đề xuất.
- Đề xuất một số phƣơng hƣớng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý
tài chính tại các trƣờng đại học công lập nói chung và tại Trƣờng ĐHNN -
ĐHQGHN nói riêng, làm cơ sở cho các nhà quản lý tham khảo để đƣa ra các
quyết sách phù hợp về quản lý tài chính.
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG
VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG LẬP ....................................................................................................... 5
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu .................................................................5
1.2. Những vấn đề cơ bản về quản lý tài chính ở trƣờng đại học công lập nói
chung và của Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN nói riêng......................8
1.2.1. Đặc điểm trường Đại học công lập và tài chính trường Đại học công lập. 8
1.2.2. Quản lý tài chính trong trường đại học công lập.............................. 10
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý tài chính của trường Đại học
công lập........................................................................................................ 13
1.2.4. Nội dung quản lý tài chính của trường Đại học công lập................. 16
1.3. Kinh nghiệm quản lý tài chính tại một số trƣờng đại học công lập của một
số trƣờng đại học trong nƣớc và trên thế giới và bài học cho Trƣờng Đại học
Ngoại ngữ - ĐHQGHN ....................................................................................23
1.3.1. Kinh nghiệm quản lý tài chính tại một số trường đại học công lập của
một số nước trên thế giới ............................................................................. 23
1.3.2. Bài học kinh nghiệm Quản lý tài chính tại Trường ĐH Công đoàn265
1.3.3. Bài học kinh nghiệm cho trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN ... 26
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 27
2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin, số liệu....................................................27
2.1.1. Phương pháp tổng hợp thông tin....................................................... 27
2.1.2. Phương pháp thu thập số liệu............................................................ 27
2.2. Phƣơng pháp phân tích, xử lý thông tin ....................................................28
2.2.1. Phương pháp thống kê mô tả............................................................. 28
2.2.2. Phương pháp phân tích thông tin ...................................................... 28
2.2.3. Phương pháp chuyên gia, hội thảo.................................................... 28
2.2.4. Phương pháp kế thừa......................................................................... 29
2.2.5. Phương pháp so sánh ........................................................................ 29
2.3. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu .............................................30
2.3.1. Địa điểm thực hiện nghiên cứu.......................................................... 30
2.3.2. Thời gian thực hiện nghiên cứu......................................................... 30
2.4. Các công cụ, phƣơng pháp phân tích số liệu, dữ liệu sơ cấp, thứ cấp ......30
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở TRƢỜNG ĐẠI
HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN.................................................................... 31
3.1. Khái quát về Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.............................31
3.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển ............................................................... 31
3.1.2. Bối cảnh chung trong Đại học Quốc gia Hà Nội .............................. 32
3.1.3. Các yếu tố nguồn lực của trường ...................................................... 34
3.1.4. Bộ máy tổ chức và bộ máy quản lý tài chính của Trường Đại học
Ngoại ngữ - ĐHQGHN................................................................................ 35
3.2. Thực trạng quản lý tài chính ở trƣờng Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
giai đoạn 2011 – 2013 ......................................................................................38
3.2.1. Công tác lập kế hoạch ....................................................................... 38
3.2.2. Phân bổ tài chính............................................................................... 39
3.2.3. Quản lý nguồn thu – chi..................................................................... 42
3.2.4. Thanh tra, kiểm tra ............................................................................ 47
3.3. Đánh giá chung về quản lý tài chính ở trƣờng Đại học Ngoại ngữ -
ĐHQGHN.........................................................................................................48
3.3.1. Những kết quả đạt được..................................................................... 48
3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân......................................................... 51
CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI
CHÍNH CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN .................. 57
4.1 Định hƣớng phát triển tài chính giáo dục đại học ở Việt Nam..................57
4.1.1 Mục tiêu phát triển giáo dục đại học đến năm 2020.......................... 57
4.1.2 Định hướng phát triển bền vững về tài chính cho trường Đại học
Ngoại ngữ - ĐHQGHN................................................................................ 58
4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở trƣờng Đại học Ngoại
ngữ - ĐHQGHN ...............................................................................................61
4.2.1. Công tác lập kế hoạch ....................................................................... 61
4.2.2. Công tác phân bổ tài chính................................................................ 62
4.2.3. Tăng cường quản lý thu – chi ............................................................ 61
4.2.4. Tăng cường hạch toán kế toán, giám sát, kiểm tra đi đôi với công
khai tài chính ............................................................................................... 70
4.3. Một số kiến nghị........................................................................................72
4.3.1. Kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước ................................... 72
4.3.2. Kiến nghị với Đại học Quốc gia Hà Nội ........................................... 75
4.3.3. Kiến nghị với Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội............. 77
KẾT LUẬN ..................................................................................................... 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 80

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.
Đảng và Nhà nƣớc ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.
Trong hệ thống giáo dục và đào tạo, giáo dục ở mỗi cấp học, bậc học có một
vai trò nhất định, trong đó giáo dục Đại học là một khâu trọng yếu, đảm nhận
sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, là động lực cho tăng trƣờng
và phát triển kinh tế của đất nƣớc, nhất là trong giai đoạn công nghiệp hóa,
hiện đại hóa.
Phát triển giáo dục và đào tạo phải đi trƣớc một bƣớc so với phát triển
kinh tế. Đầu tƣ cho giáo dục là đầu tƣ quan trọng có hiệu quả và tác động
nhiều mặt và dài hạn. Để nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo nói chung
và đào tạo Đại học nói riêng, bên cạnh sự đổi mới về các mặt nhƣ tổ chức, cán
bộ, chƣơng trình, phƣơng pháp đào tạo, việc đảm bảo nguồn tài chính và xác
lập cơ chế quản lý tài chính cho các trƣờng Đại học có vai trò rất quan trọng.
Trong giai đoạn đổi mới hiện nay, đối với các trƣờng công lập, nhất là các
trƣờng chuyên ngành đào tạo cán bộ ngoại ngữ, việc đa dạng hóa nguồn tài
chính và đổi mới tài chính sao cho tiết kiệm và có hiệu quả có vai trò góp
phần quyết định đến sự phát triển lâu dài của các trƣờng.
Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN đƣợc thành lập từ năm 1955, là
cơ sở đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có chất lƣợng cao, trình độ cao về
ngoại ngữ cho đất nƣớc. Trong những năm qua cùng với sự phát triển và xu
thế hội nhập, quy mô, các loại hình, các chuyên ngành đào tạo của nhà trƣờng
ngày càng đƣợc tăng cƣờng và mở rộng. Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản
lý đƣợc đặc biệt quan tâm về quy hoạch, đầu tƣ, phát triển, có nhiều cán bộ có
học hàm, học vị cao, có uy tín ở một số chuyên ngành đào tạo ở trong nƣớc và
khu vực. Cơ sở vật chất tƣơng đối đồng bộ và hiện đại, đáp ứng đƣợc yêu cầu
đào tạo chất lƣợng cao của nhà trƣờng. Tuy nhiên trong bối cảnh góp phần
thực hiện mục tiêu chung của cả hệ thống giáo dục đại học là đổi mới cơ bản
và toàn diện giáo dục đại học, tạo đƣợc bƣớc chuyển biến cơ bản về chất
lƣợng, hiệu quả và quy mô thì những áp lực về nâng cao và duy trì tính bền
vững chất lƣợng đào tạo và cải cách về quản lý tài chính ở cấp trƣờng đang
gặp phải rất nhiều khó khăn.
Từ những yêu cầu lý luận và thực tiễn nêu trên, việc nghiên cứu về
công tác quản lý tài chính của Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN là một
vấn đề có tính cấp thiết. Với lý do đó tui chọn đề tài “Quản lý tài chính tại
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội” làm luận văn thạc
sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế.
Câu hỏi nghiên cứu của đề tài: cần quản lý tài chính tại trường
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội như thế nào để duy trì và nâng
cao chất lượng đào tạo?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Làm rõ thực trạng công tác quản lý tài chính của nhà trƣờng, từ đó đề
ra các giải pháp quản lý tài chính hiệu quả, phát huy tốt nhất mối quan hệ giữa
quản lý tài chính với nâng cao và duy trì chất lƣợng đào tạo một cách bền
vững của Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tổng quan và xây dựng cơ sở lý luận về quản lý tài chính với chất
lƣợng đào tạo trong các trƣờng đại học: thu và phân bổ nguồn lực tài chính
nhằm tạo đƣợc chất lƣợng và hiệu quả đào tạo.
- Bài học kinh nghiệm quản lý tài chính ở một số trƣờng Đại học của
các nƣớc trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về quản lý tài chính
cho trƣờng Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
- Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính của
Trƣờng Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN với yêu cầu nâng cao chất lƣợng đào
tạo. Rút ra những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân hạn chế từ đó làm rõ hơn
các vấn đề cần giải quyết.
- Kiến nghị, đề xuất các giải pháp và một số kiến nghị về quản lý tài
chính nhằm nâng cao và duy trì bền vững chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Công tác quản lý tài chính nói chung và trong mối quan hệ gắn với
nâng cao và duy trì chất lƣợng đào tạo của Trƣờng Đại học Ngoại ngữ -
ĐHQGHN nói riêng.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian: Quản lý tài chính, từ quản lý các hoạt động thu
chi, từ chính sách tài chính đến các chức năng của quá trình quản lý nhƣ lập
kế hoạch ngân sách cân đối thu chi, phân bổ kinh phí, quyết toán, thanh tra,
kiểm tra các nhiệm vụ đào tạo.
- Phạm vi thời gian: Việc thu thập và phân tích số liệu thống kê về tài
chính, sinh viên, cán bộ giảng viên của nhà trƣờng đƣợc tập trung vào các
năm 2011 - 2013.
4. Đóng góp của luận văn
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại các
trƣờng công lập và bổ sung thêm một số lý luận về quản lý tài chính dƣới góc
độ đơn vị đào tạo đại học công lập.
- Bài học kinh nghiệm của một số trƣờng đại học công lập về quản lý
tài chính, từ đó rút ra một số bài học có thể vận dụng cho Trƣờng Đại học
Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022606 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement