Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mjviet2008
#996406 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỞ ĐẦU 8
1. Tính cấp thiết của đề tài 8
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 10
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 10
4. Kết cấu của luận văn 10
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THUẾ NHẬP KHẨU 12
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 12
1.1.1. Các công trình nghiên cứu 12
1.1.2. Kinh nghiệm quản lý thuế nhập khẩu tại một số Cục Hải
quan địa phương 14
1.1.3. Kết quả và khoảng trống nghiên cứu 18
1.2. Cơ sở lý luận về quản lý thuế nhập khẩu 18
1.2.1. Thuế nhập khẩu 18
1.2.2. Khái niệm và nội dung quản lý thuế nhập khẩu 25
1.2.3. Các tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý thuế nhập khẩu 34
1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý thuế
nhập khẩu 36
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41
2.1. Phương pháp luận 41
2.2. Phương pháp cụ thể 41
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu, số liệu 41 2.2.2. Phương pháp thống kê mô tả
2.2.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp
2.2.4. Phương pháp so sánh
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ
NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN
3.1. Tổng quan về đặc điểm địa lý tỉnh Lạng Sơn và về
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
3.1.1. Đặc điểm địa lý tỉnh Lạng Sơn
3.1.2. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
3.2. Tình hình quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh
Lạng Sơn
3.2.1. Xây dựng kế hoạch và văn bản quản lý thuế
3.2.2. Quản lý người nộp thuế
3.2.3. Quản lý căn cứ tính thuế nhập khẩu
3.2.4. Quản lý thu nộp thuế nhập khẩu
3.2.5. Quản lý miễn, giảm, hoàn thuế nhập khẩu
3.2.6. Quản lý kiểm tra sau thông quan
3.2.7. Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ
3.3. Đánh giá chung về hoạt động quản lý thuế nhập khẩu tại
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
3.3.1. Những kết quả chủ yếu
3.3.2. Những hạn chế chủ yếu và nguyên nhân của hạn chế
CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG
QUẢN LÝ THUẾ NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH
LẠNG SƠN
4.1. Bối cảnh mới và ảnh hưởng của nó đối với hoạt động
quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 4.2. Định hướng hoàn thiện hoạt động quản lý thuế nhập khẩu
tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 91
4.3. Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động quản
lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 92
4.3.1. Tăng cường công tác quản lý và tuyên truyền, hỗ trợ người
nộp thuế 92
4.3.2. Tăng cường chống gian lận thuế nhập khẩu 95
4.3.3. Theo dõi và quản lý chặt chẽ các khoản nợ thuế
nhập khẩu 97
4.3.4. Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan 98
4.3.5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hải quan đáp ứng
yêu cầu quản lý thuế nhập khẩu trong tình hình mới 101
4.3.6. Xây dựng cơ sở vật chất hiện đại trong mọi hoạt động
quản lý thuế 102
4.3.7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ 103
4.4. Một số kiến nghị 103
4.4.1. Đối với Chính phủ 103
4.4.2. Đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan 104
4.4.3. Đối với UBND tỉnh Lạng Sơn 105
KẾT LUẬN 106
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong giai đoạn hiện nay ở nước ta, nguồn thu thuế từ hoạt động xuất
nhập khẩu nói chung, từ hoạt động nhập khẩu nói riêng luôn chiếm vai trò
quan trọng nhằm duy trì sự cân đối ngân sách, đảm bảo đáp ứng tốt các nhu
cầu hoạt động của bộ máy nhà nước. Trong những năm vừa qua, chính sách
và cơ chế quản lý thuế nhập khẩu đã có những thay đổi lớn và đạt được những
kết quả quan trọng cả về thu ngân sách và quản lý điều tiết vĩ mô quan hệ
kinh tế đối ngoại, góp phần ổn định kinh tế - xã hội.
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn là cơ quan trực thuộc Tổng cục Hải quan,
có chức năng tổ chức thực thi pháp luật về Hải quan và các quy định khác của
pháp luật có liên quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan theo quy định
của pháp luật; Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực hiện pháp luật về
thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Lạng Sơn
là một tỉnh miền núi phía Bắc, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.
Với lợi thế lớn nhất là có 253km đường biên giới, 2 cửa khẩu Quốc tế, 1 cửa
khẩu Quốc gia và 9 cửa khẩu phụ đã thông thương với Trung Quốc. Trong
những năm qua, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói
chung, hoạt động nhập khẩu nói riêng đã thu được những kết quả khả quan
hơn so với thời điểm trước năm 2010. Số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt
động nhập khẩu tăng hơn 4%, kim ngạch và số thuế nộp ngân sách năm sau
đều tăng so với cùng năm trước
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cơ chế chính sách quản lý thuế
nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn còn những tồn tại như: hệ thống
thuế vẫn còn bộc lộ hạn chế, tính thực thi chưa cao; chính sách thuế còn có
những điểm quy định chưa chặt chẽ, tạo kẽ hở cho các tổ chức, cá nhân lợi dụng gian lận thuế. Ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế chưa
tốt; công tác quản lý thuế còn yếu kém ở một số lĩnh vực nên tình trạng trốn
thuế, nợ đọng thuế và gian lận thương mại diễn ra khá phổ biến; hoạt động
kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chính sách thuế chưa được tiến hành
thường xuyên liên tục, gây thất thu đáng kể cho ngân sách nhà nước. Bên
cạnh đó, sự bình đẳng và công bằng về nghĩa vụ thuế cũng chưa được đảm
bảo, năng lực quản lý thuế của cơ quan Hải quan còn hạn chế, từ đó làm giảm
hiệu quả quản lý thuế, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước. Thực
trạng trên đòi hỏi phải không ngừng hoàn thiện công tác quản lý thuế nhập
khẩu. Đây là yêu cầu cấp bách nhằm tăng thu cho ngân sách và kích thích sản
xuất kinh doanh phát triển. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa quan trọng hơn
khi nước ta đang bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng với yêu cầu cắt giảm
thuế quan theo các thỏa thuận song phương và đa phương ngày càng quyết
liệt, dẫn đến nguồn thu thuế nhập khẩu đã giảm đáng kể trong khi đó vẫn phải
đảm bảo yêu cầu cân đối ngân sách để đáp ứng hoạt động chi của Nhà nước.
Để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hội nhập, tỉnh Lạng Sơn
xác định mục tiêu chủ yếu từ nay đến năm 2020 là tranh thủ lợi thế để phát
triển kinh tế cửa khẩu, tạo động lực phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội
khác của tỉnh. Nếu nguồn thu từ hoạt động nhập khẩu bị giảm sút, chắc chắn
sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của ngành,
của tỉnh. Chính vì vậy đòi hỏi công tác quản lý thuế nhập khẩu phải trở thành
nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Trong bối
cảnh đó, tác giả đã chọn đề tài: “Quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan
tỉnh Lạng Sơn” để thực hiện luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành quản lý kinh tế,
chương trình định hướng thực hành. Đề tài đƣợc thực hiện nhằm tìm lời giải đáp cho câu hỏi nghiên
cứu: Những giải pháp nào cần được thực hiện để hoàn thiện hoạt động quản
lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý thuế nhập
khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế nhập khẩu.
- Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải
quan tỉnh Lạng Sơn. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
- Đưa ra định hướng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý
thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động quản lý thuế nhập khẩu tại Cục
Hải quan tỉnh Lạng Sơn.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về không gian: luận văn nghiên cứu vấn đề quản lý thuế nhập khẩu
tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.
- Về thời gian: luận văn nghiên cứu thực trạng quản lý thuế nhập khẩu
tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn từ năm 2010 đến năm 2014, các giải pháp
được đề xuất đến năm 2020.
4. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn
gồm 4 chương:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ducnt2210
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement