Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Coed
#996363 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ VỐN
ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI
UBND QUẬN .............................................................................................. 11
1.1. Vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc của cấp quận ........ 11
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về vốn đầu tư xây dựng cơ bản ................. 11
1.1.2. Đặc điểm của vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước . 12
1.1.3. Phân loại vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước ........................ 13
1.1.4. Vai trò của vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước...................... 16
1.2. Quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản thuộc NSNN của UBND quận ..... 18
1.2.1. Khái niệm của quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN .......................... 18
1.2.2. Đặc điểm của quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại UBND quận. 19
1.2.3. Mục và tiêu chí đánh giá trong quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN
của UBND quận................................................................................... 20
1.2.4. Nguyên tắc quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của quận ............... 22
1.2.5. Nội dung quản lý vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN của UBND quận . 26
1.2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp
quận ..................................................................................................... 39
1.3. Kinh nghiệm của một số UBND quận trong công tác quản lý vốn đầu tƣ
XDCB từ NSNN .......................................................................................... 40
1.3.1. Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà
nước cấp quận tại quận Thanh Xuân .................................................. 40 1.3.2. Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà
nước cấp quận tại quận Cầu Giấy....................................................... 41
1.3.3. Bài học về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách cấp
quận rút ra cho quận Hai Bà Trưng.................................................... 42
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ
BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA QUẬN HAI BÀ TRƢNG,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI ................................................................................ 43
2.1. Tổng quan về kinh tế xã hội của quận Hai Bà Trƣng có ảnh hƣởng đến
quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản............................................................ 43
2.1.1. Đặc điểm về lịch sử hình thành và phát triển của UBND quận Hai
Bà Trưng.............................................................................................. 43
2.1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội của quận Hai Bà Trưng...................... 44
2.2. Tình hình vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN của quận Hai Bà Trƣng giai đoạn
2008-2012 .................................................................................................... 46
2.2.1. Nguồn vốn.......................................................................................... 46
2.2.2. Cơ cấu vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp quận................................... 47
2.3. Tình hình quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ NSNN trên địa bàn
quận Hai Bà Trƣng giai đoạn 2008-2012 .................................................... 51
2.3.1. Khái quát hệ thống quản lý vốn đầu tư XDCB của quận Hai Bà
Trưng, giai đoạn 2008 - 2012.............................................................. 51
2.3.2. Phân cấp quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại UBND quận Hai Bà
Trưng ................................................................................................... 53
2.3.3. Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước
trên địa bàn quận Hai Bà Trưng ......................................................... 56
2.4. Đánh giá quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN trên
địa bàn UBND quận Hai Bà Trƣng ............................................................. 70
2.4.1. Đánh giá theo các tiêu chí................................................................. 70 2.4.2. Điểm mạnh của quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn
NSNN của UBND quận Hai Bà Trưng ................................................ 73
2.4.3. Điểm yếu của quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn
NSNN của UBND quận Hai Bà Trưng ................................................ 77
2.4.4. Nguyên nhân ...................................................................................... 82
CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN
LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ
NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƢNG, THÀNH PHỐ HÀ
NỘI .............................................................................................................. 84
3.1. Định hƣớng và hoàn thiện về quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN tại
UBND quận Hai Bà Trƣng .......................................................................... 84
3.1.1. Định hướng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của UBND quận
Hai Bà Trưng đến năm 2015 ............................................................... 84
3.1.2. Phương hướng hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách
nhà nước của UBND quận Hai Bà Trưng........................................... 85
3.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách
nhà nƣớc của UBND quận Hai Bà Trƣng.................................................... 86
3.2.1. Hoàn thiện công tác kế hoạch lập vốn đầu tư ................................... 86
3.2.2. Hoàn thiện kiểm soát công tác thanh toán vốn đầu tư ...................... 88
3.2.3. Đẩy mạnh công tác quyết toán .......................................................... 89
3.2.4. Nâng cao kiểm soát vốn đầu tư ......................................................... 90
3.2.5. Hoàn thiện các công tác khác trong quản lý vốn đầu tư................... 91
3.3. Các kiến nghị............................................................................................ 97
3.3.1. Kiến nghị với cơ quan trung ương về quản lý vốn đầu tư XDCB từ
ngân sách nhà nước............................................................................. 97
3.3.2. Kiến nghị với cơ quan thành phố Hà Nội về quản lý vốn đầu tư
XDCB từ ngân sách nhà nước............................................................. 99 MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Những năm gần đây quận Hai Bà Trƣng đã quan tâm đến hệ thống
công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của quận Tuy nhiên, cùng với sự
phát triển của xã hội, những yêu cầu về cơ sở hạ tầng ngày một nâng cao. Hệ
thống cơ sở hạ tầng cũ không đáp ứng đƣợc những đòi hỏi của xã hội, đặc biệt
trong thời kỳ hội nhập. Một số trƣờng học đã xuống cấp, quá tải, trụ sở một số
cơ quan, đoàn thể thuộc quận Hai Bà Trƣng không đáp ứng yêu cầu cải cách
hành chính, các trạm y tế không đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của tuyến
cơ sở, hạ tầng kỹ thuật xuống cấp...
Bên cạnh việc thu hút các nguồn vốn xã hội hóa trên địa bàn quận, việc
đầu tƣ từ ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng, làm thay đổi bộ mặt của quận
trung tâm là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, quận Hai
Bà Trƣng lại là quận có vốn đầu tƣ hàng năm thuộc nhóm thấp nhất trong số
29 quận, huyện, thị xã. Các dự án của UBND quận Hai Bà Trƣng chủ yếu là
các dự án cải tạo, nâng cấp công trình hạ tầng kỹ thuật ngõ, ngách, cải tạo sửa
chữa các trƣờng học, trụ sở UBND phƣờng, trụ sở các phòng ban…
Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc bao giờ cũng gắn liền
với vấn đề đầu tƣ, trong đó có đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách. Trong
thời gian qua, Nhà nƣớc và Thành phố Hà Nội đã có nhiều văn bản pháp luật,
chính sách và cơ chế góp phần tạo môi trƣờng pháp lý cho việc quản lý vốn
đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc. Tuy nhiên, việc quản lý nhà
nƣớc nói chung và của UBND quận Hai Bà Trƣng nói riêng còn nhiều hạn
chế, bất cập: một số luật pháp, chính sách, cơ chế không còn phù hợp, chồng
chéo, thiếu và chƣa đồng bộ, tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến lãng phí,
thất thoát, tham nhũng vốn của Nhà nƣớc, làm suy giảm chất lƣợng các công trình, dự án có vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nƣớc. Từ những
thực trạng trên thì công tác quản lý vốn trong lĩnh vực đầu tƣ xây dựng của
UBND quận vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập nên dẫn tới việc triển khai các dự
án bị chậm gây lãng phí vốn của ngân sách nhà nƣớc.
Thực hiện chƣơng trình số 07-CTr/TU ngày 18/10/2011 của Thành ủy
về việc “Tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất
lượng môi trường giai đoạn 2011-1015” và Chƣơng trình số 04-CTr/QU ngày
21/7/2011 về việc “Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị - hạ tầng kỹ thuật,
bảo vệ và cải thiện môi trường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn
2011- 2015”, dƣới sự lãnh đạo của Ban thƣờng vụ Quận ủy, sự nỗ lực cố
gắng của các cấp, các ngành, việc triển khai thực hiện Chƣơng trình 07 của
Thành ủy và Chƣơng trình 04 của Quận ủy đã thu đƣợc kết quả đáng khích lệ,
góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXIV
đã đề ra. Trong bối cảnh đó đề tài “Quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ
Ngân sách Nhà nƣớc của UBND Quận Hai Bà Trƣng, Thành phố Hà
Nội” đƣợc lựa chọn để nghiên cứu.
Xuất phát từ vấn đề trên, việc nghiên cứu đề tài này cần trả lời cho
đƣợc các câu hỏi sau:
- Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của
UBND quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội được thực hiện dựa trên cơ sở
lý luận và thực tiễn nào?
- Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà
nước của UBND quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội giai đoạn 2008-2012
được thực hiện như thế nào?
- Những điểm mạnh, những điểm yếu của việc quản lý vốn này? Nguyên
nhân của những điểm yếu đó? - Làm thế nào để hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân
sách nhà nước của UBND quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội trong thời
gian tới?
2. Tình hình nghiên cứu
Việc quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách của Thành phố
Hà Nội nói chung và UBND quận Hai Bà Trƣng nói riêng, đã có một số đề
tài, bài viết đƣợc một số tác giả bàn đến, nhƣ:
- Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ
bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An luận án tiến sĩ của Phan
Thanh Mão, năm 2003. Luận án tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn
của vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc, thực trạng về tài
chính của vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc tại tỉnh Nghệ
An, từ đó đƣa ra giải pháp tài chính thực hiện để nâng cao hiệu quả của công
tác này.
- Hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng
cơ bản ở Việt Nam, luận án phó tiến sĩ khoa học của Nguyễn Mạnh Đức. Luận
án đi sâu vào cơ chế phân cấp, quản lý, những ƣu điểm, nhƣợc điểm trong
công tác đầu tƣ xây dựng cơ bản.
Ngoài ra còn một số công trình, bài viết liên quan đến đề tài nhƣ:
- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản
bằng vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Hà Tây, luận văn thạc sĩ kinh tế của
Nguyễn Khắc Thiện, năm 2006 trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
- Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở
Việt Nam, luận án phó tiến sĩ khoa học của Nguyễn Ngọc Định, năm 1996.
- Hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng
cơ bản ở Việt Nam, luận án phó tiến sĩ khoa học của Nguyễn Mạnh Đức. Luận án đi sâu vào cơ chế phân cấp, quản lý, những ƣu điểm, nhƣợc điểm trong
công tác đầu tƣ xây dựng cơ bản.
- Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư tại Kho
bạc nhà nước Hà Nội nhằm góp phần chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư
xây dựng cơ bản, Đề tài nghiên cứu cấp ngành - Kho bạc nhà nƣớc, năm
2006.
- Giải pháp đẩy mạnh quyết toàn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Lê
Hùng Sơn, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 94, năm 2005, tr.38-40.
- Thực trạng các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng ở nước ta hiện
nay - kiến nghị và giải pháp, của Bùi Thanh Thuỷ, Bùi Sĩ Hiển, Tạp chí Ngân
hàng, số 4, năm 2005, tr.42-47…
- Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản: Tập trung - hiệu quả của Thiên
Tâm, Báo Xây dựng ngày 4/10/2008…
Đồng thời một số Quyết định, thông tƣ cũng liên quan đến đề tài nhƣ:
- Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 về việc phân
cấp quản lý nhà nước về một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành
phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2010, Hà Nội.
- Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 quy định về
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước
của Thành phố Hà Nội, Hà Nội.
- Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 về
việc phân cấp quản lý nhà nước về một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa
bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2010, Hà Nội.
- Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 quy định trách
nhiệm trong công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1040085 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement