Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Norval
#996274 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hoạt động tín dụng đã và đang là một trong những hoạt động kinh
doanh chính đem lại nguồn thu chủ yếu cho các NHTM. Tuy nhiên, cùng với
việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng thì lĩnh vực tín dụng cũng là
lĩnh vực có rủi ro lớn nhất. Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng
thƣờng rất nặng nề: làm tăng thêm chi phí của ngân hàng, thu nhập lãi bị
chậm hay mất đi cùng với sự thất thoát vốn vay, làm xấu đi tình hình tài
chính và cuối cùng làm tổn hại đến uy tín và vị thế của ngân hàng. Do đó, để
bảo đảm an toàn tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế
quốc tế thành công, NHTM phải có phƣơng pháp quản trị tốt rủi ro tín dụng
ngân hàng.
Rủi ro tín dụng luôn song hành với hoạt động tín dụng, không thể loại
bỏ hoàn toàn rủi ro rín dụng mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp để giảm
thiểu thiệt hại tối đa khi rủi ro xảy ra. Đứng trên quan điểm quản lý toàn bộ
hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng, một tỷ lệ tổn
thất dự kiến đối với hoạt động tín dụng phải luôn đƣợc xác định trong chiến
lƣợc hoạt động chung. Khi ngân hàng kinh doanh với một mức tổn thất thấp
hơn hay bằng mức tỷ lệ tổn thất dự kiến thì đó là sự thành công trong lĩnh
vực quản trị rủi ro.
Tổng hợp các mối quan tâm trên, đồng thời nhận định thời gian tới rủi
ro tín dụng vẫn tác động mạnh mẽ đến hoạt động ngân hàng và từ đó tác động
mạnh đến nền kinh tế, nên tác giả chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khu vực Hà Nội” làm đề
tài nghiên cứu.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở một số vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị
rủi ro tín dụng của NHTM. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín
dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khu vực Hà Nội.
Từ đó, đƣa ra các giải pháp để tiến tới chuẩn mựcquản trị rủi ro tín dụng tại
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khu vực Hà Nội
3. Phƣơng pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng tổng hợp các phƣơng pháp nghiên cứu khác nhau, trong
đó chủ yếu là phƣơng pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và phƣơng
pháp cụ thể nhƣ:
- Hệ thống hóa các văn bản chính sách về quản trị rủi ro tín dụng của
các NHTM. Từ đó phân tích, nhận định về tác động của chính sách, cơ chế
với quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
khu vực Hà Nội
- Phân tích, thống kê, so sánh, gồm: so sánh theo chuỗi và so sánh chéo
để tính toán một số chỉ tiêu phản ánh nâng cao công tác quản trị rủi ro tín
dụng đối với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực Hà Nội.
Phƣơng pháp này cũng đƣợc sử dụng để phân tích nâng caoquản trị rủi ro tín
dụng tại Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam khu vực Hà Nội
- Ngoài ra, đề tài sử dụng phƣơng pháp hệ thống, phƣơng pháp tổng
hợp. Từ đó hệ thống, tổng hợp về những vấn đề liên quan đến việc nâng cao
hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam
khu vực Hà Nội.
- Một số mô hình phân tích quản trị rủi ro tín dụng, mô hình phân tích
nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM nhƣ mô hìnhmô hình SWOT
Nguồn số liệu nghiên cứu:
- Nguồn số liệu thứ cấp: số liệu báo cáo Tổng cục Thống kê Việt Nam,
NHNN, Agribank, các Bộ ngành, các Viện nghiên cứu, các tác giả trong và
ngoài nƣớc.
- Nguồn số liệu sơ cấp: thông tin, số liệu thu thập thông qua việc thu
thập số liệu của Agribank, các Ngân hàng Thƣơng mại
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khu vực Hà Nội.
- Phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là phƣơng
thức quản trị rủi ro tín dụng tại 34 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp khu
vực Hà Nội trong ba năm trở lại đây từ năm 2012 đến 2014.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro và quản trị rủi ro
tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng Thƣơng mại.
- Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín
dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn khu vực Hà Nội.
- Đề xuất những giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông
nghiệp khu vực Hà Nội.
6. Kết cấu của luận văn
Luận văn đƣợc kết cấu thành 3 chƣơng (Không kể phần mở đầu, kết
luận, danh mục tài liệu tham khảo):
Chƣơng 1: Lý luận và thực tiễn về tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng
Ngân hàng Thƣơng mại.
Chƣơng 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tạiNgân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn khu vực Hà Nội.
Chƣơng 3: Giải phápquản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn khu vực Hà Nội

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By trantuando87
#1016774 Mod chia sẻ em xin Tài liệu này
Địa chỉ mail e là: [email protected]
Xin chân thành cám ơn

[ Post bai thong qua Mobile ]
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement