Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Lauritz
#996272 PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cần thiết của đề tài
Trong hoạt động của các ngân hàng Việt Nam hiện nay, hoạt động tín dụng là
một nghiệp vụ truyền thống, nền tảng, chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu tài sản và cơ
cấu thu nhập, nhƣng cũng là hoạt động phức tạp, tiềm ẩn những rủi ro lớn cho các
ngân hàng. Có rất nhiều công trình NCKH, luận văn, luận án và bài báo khoa học
nói về rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng của NHTM.
Nhìn chung, các đề tài liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân
hàng thƣơng mại đã đƣợc các tác giả khái quát đƣợc cơ sở lý thuyết chung về quản
trị rủi ro tín dụng, nêu lên thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, những điểm
còn tồn tại trong hoạt động, qua đó nêu lên đƣợc một số giải pháp để nâng cao hoạt
động quản trị rủi ro tín dụng ở từng Ngân hàng thƣơng mại mà các tác giả nghiên
cứu. Tuy nhiên, các đề tài đã công bố có liên quan đến các giai đoạn trƣớc đây, đến
nay chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Ngân hàng Hợp tác là một ngân hàng mới thành
lập trên cơ sở chuyển đổi mô hình từ Quỹ tín dụng Trung ƣơng, đối tƣợng khách
hàng là QTDNND (gọi tắt là khách hàng trong hệ thống) và khách hàng cá nhân, hộ
gia đình, doanh nghiệp (gọi tắt là khách hàng doanh nghiệp). Đây chính là điểm
khác biệt giữa NHTM và NHHT, NHHT thực hiện hoạt động điều hoà vốn và thực
hiện các hoạt động ngân hàng đối với thành viên là các QTDND.
Mặt khác, chƣa có công trình nào nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng Ngân
hàng Hợp tác chi nhánh Nghệ An. Do đó, tác giả tập trung nghiên cứu về đề tài
quản trị rủi ro tín dụng cho chi nhánh này trong khoảng thời gian từ năm 2012-2014
nhằm giúp cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Nghệ An có cái nhìn
toàn diện hơn về thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của chi nhánh hiện nay, trên cơ
sở đó đề xuất các giải pháp giúp chi nhánh hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín
dụng để phát triển an toàn và bền vững.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1 Mục đích nghiên cứu
Hình đại diện của thành viên
By catdog
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement