Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyendinhvinhyk
#996239 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
TÓM TẮT LUẬN VĂN
Tên luận văn: Quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nƣớc
trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Tác giả: Bùi Mạnh Tuyên
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Bảo vệ năm: 2015
Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
- Mục đích: Đánh giá, phân tích thực trạng quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ
NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Làm rõ những kết quả, những hạn chế, khó khăn
trong công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng sử dụng nguồn ngân sách nhà nƣớc để
đề xuất những giải pháp tiếp tục hoàn thiện quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN
trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
- Nhiệm vụ:
+ Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn
NSNN.
+ Phân tích thực trạng quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ nguồn NSNN trên địa
bàn tỉnh Hà Giang, làm rõ những kết quả đạt đƣợc, chỉ rõ những hạn chế và những
nguyên nhân chủ yếu.
+ Đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ
nguồn NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang gắn với bối cảnh, điều kiện và những yêu
cầu mới đang đặt ra.
Những đóng góp mới của luận văn:
Phân tích thực trạng và đánh giá một cách toàn diện công tác quản lý vốn
đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nƣớc của tỉnh Hà Giang.
Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ
nguồn ngân sách nhà nƣớc của tỉnh Hà Giang trong giai đoạn tiếp theo.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đầu tƣ xây dựng cơ bản là lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc
dân, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự tăng trƣởng kinh tế, có đầu tƣ
thì mới có phát triển. Tuy nhiên đầu tƣ xây dựng cơ bản là lĩnh vực tƣơng đối
phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, đơn vị
tham gia quản lý và thực hiện. Quá trình thực hiện đầu tƣ XDCB phải trải qua
nhiều giai đoạn từ chủ trƣơng đầu tƣ, lập dự án đầu tƣ xây dựng; khảo sát,
thiết kế xây dựng công trình; lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; tổ
chức thi công, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tƣ
thanh quyết toán vốn đầu tƣ và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng
công trình. Quá trình thực hiện phải sử dụng một lƣợng vốn lớn, trong một
thời gian tƣơng đối dài, do đó đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ về các mặt
nhƣ môi trƣờng, kỹ thuật, công nghệ, con ngƣời thực hiện có nhƣ vậy các dự
án, công trình sau khi hoàn thành đƣa vào sử dụng mới phát huy hiệu quả cao.
Vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nƣớc là vốn của Ngân
sách nhà nƣớc đƣợc cân đối trong dự toán Ngân sách nhà nƣớc hàng năm từ
các nguồn thu trong nƣớc, nƣớc ngoài để cấp phát, thanh toán và cho vay ƣu
đãi về đầu tƣ xây dựng cơ bản. Vốn Ngân sách nhà nƣớc cho đầu tƣ phát triển
bao gồm:
- Vốn trong nƣớc của các cấp NSNN.
- Vốn vay nợ nƣớc ngoài của Chính phủ và vốn viện trợ của nƣớc
ngoài cho Chính phủ, các cấp chính quyền và các cơ quan nhà nƣớc.
Quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN là hoạt động tác động của chủ thể
quản lý “Nhà nƣớc” lên các đối tƣợng quản lý “vốn đầu tƣ, hoạt động sử dụng
vốn đầu tƣ” trong điều kiện biến động của môi trƣờng để nhằm đạt đƣợc các
mục tiêu nhất định.
Tỉnh Hà Giang là một tỉnh miền núi cực bắc của tổ quốc, một trong
những tỉnh miền núi phía Bắc đặc biệt khó khăn. Trong thời gian qua đƣợc sự
quan tâm đầu tƣ của Đảng và Nhà nƣớc; dƣới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy,
HĐND tỉnh, UBND tỉnh Hà Giang cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp,
các ngành, công tác quản lý đầu tƣ XDCB, quản lý vốn đầu tƣ XDCB tại tỉnh
Hà Giang đã đạt đƣợc kết quả quan trọng việc huy động và sử dụng vốn ngân
sách Nhà nƣớc và vốn trái phiếu chính phủ đã có đóng góp quan trọng vào
việc đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo môi trƣờng
thuận lợi góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu
kinh tế của tỉnh, xoá đói giảm cùng kiệt và cải thiện đời sống sinh hoạt nhân dân.
Cũng vì thế mà dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh triển khai ngày
càng nhiều, mặc dù công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB của tỉnh trong những
năm qua đã đạt đƣợc những kết quả tƣơng đối tốt, nguồn vốn đƣợc quản lý có
hiệu quả, nhiều dự án công trình đã phát huy hiệu quả đầu tƣ, song công tác
quản lý đầu tƣ, quản lý vốn đầu tƣ của tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế từ
khâu lập quy hoạch, lập dự án, thực hiện dự án, giám sát thi công, nghiệm thu
đến thanh, quyết toán vốn đầu tƣ, dẫn đến tình trạng xây dựng dàn trải, nợ
đọng XDCB lớn. Vì vậy, hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN trên
địa bàn tỉnh Hà Giang còn hạn chế. Tình trạng thất thoát, lãng phí vốn đầu tƣ
XDCB từ NSNN vẫn còn nhiều.
Xuất phát từ những vấn đề trên đòi hỏi phải tăng cƣờng hoàn thiện
công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB hơn nữa, có nhƣ vậy vốn đầu tƣ mới đƣợc
sử dụng hợp lý. Việc tìm kiếm những giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tƣ
XDCB từ NSNN là vấn đề rất cấp thiết. Đó cũng là lí do của việc lựa chọn và
nghiên cứu đề tài: "Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang”

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012356 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement