Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Beaton
#996235 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ
KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN
SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN.....................................................4
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu.......................................................................4
1.1.1. Các nghiên cứu ngoài nước.......................................................................4
1.1.2. Các nghiên cứu trong nước .......................................................................7
1.2. Cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN ..................................10
1.2.1. Một số khái niệm cơ bản..........................................................................10
1.2.2. Đặc điểm vốn đầu tư XDCB từ NSNN .....................................................12
1.2.3. Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cấp huyện ......................................13
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN
cấp huyện ...........................................................................................................25
1.3. Kinh nghiệm thực tiễn từ các địa phƣơng ở Việt Nam ..................................27
1.3.1. Kinh nghiệm của quận Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng.......................27
1.3.2. Kinh nghiệm của thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc................................28
1.3.3. Kinh nghiệm của huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương....................................30
1.3.3. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn quản lý vốn đầu tư XDCB
từ NSNN cho mô hình cấp huyện.......................................................................31
Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................33
2.1. Phƣơng pháp tiếp cận vấn đề nghiên cứu.......................................................33
2.1.1. Tiếp cận hệ thống.....................................................................................33
2.1.2. Tiếp cận có sự tham gia...........................................................................33
2.2. Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu ..............................................................33

2.3. Phƣơng pháp thu thập tài liệu/thông tin .........................................................34
2.4. Phƣơng pháp phân tích ...................................................................................34
2.4.1. Phương pháp thống kê mô tả...................................................................34
2.4.2. Phương pháp thống kê so sánh................................................................34
2.5. Khung phân tích của đề tài quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN..................35
Chƣơng 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ
NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI
DƢƠNG..............................................................................................................................37
3.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của huyện Nam Sách ............................................37
3.1.1. Đặc điểm về vị trí địa lý và cấu trúc hành chính.....................................37
3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Nam Sách.............................................37
3.2. Phân tích thực trạng công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN ở huyện
Nam Sách...............................................................................................................43
3.2.1. Công tác lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB..................................43
3.2.2. Công tác tạm ứng và thanh toán vốn đầu tư XDCB................................53
3.2.3. Công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB ...................................................57
3.2.4. Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán vốn đầu tư XDCB ....................66
3.3. Đánh giá chung về công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN ở huyện Nam
Sách........................................................................................................................70
3.3.1. Những kết quả đạt được...........................................................................70
3.3.2. Những hạn chế, thiếu sót .........................................................................71
2.3.3. Những nguyên nhân chủ yếu hạn chế công tác quản lý vốn đầu tư XDCB
từ NSNN ở huyện Nam Sách ..............................................................................73
Chƣơng 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN
THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XDCB TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH
NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƢƠNG ............75
4.1. Định hƣớng công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN trên địa bàn huyện
Nam Sách...............................................................................................................75
4.1.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương và huyện
Nam Sách ...........................................................................................................75
4.1.2. Định hướng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của huyện
Nam Sách...........................................................................................................77
4.2. Giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện và tăng cƣờng công tác quản lý vốn đầu
tƣ XDCB từ NSNN trên địa bàn huyện Nam Sách ...............................................78
4.2.1. Nhóm giải pháp đối với công tác lập kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư
XDCB.................................................................................................................78
4.2.2. Nhóm giải pháp đối với công tác tạm ứng và thanh toán vốn đầu tư
XDCB .................................................................................................................80
4.2.3. Nhóm giải pháp đối với công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB .............81
4.2.4. Nhóm giải pháp đối với công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán............83
KẾT LUẬN ........................................................................................................................85
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................87
vốn đầu tƣ XDCB của Nhà nƣớc. Do đó, vấn đề đặt ra là cần thiết phải nghiên cứu
để đƣa ra những giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN
trên địa bàn huyện Nam Sách, góp phần khắc phục những tồn tại, bất cập để sử
dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN trên địa bàn huyện.
Xuất phát từ thực tiễn trên, học viên tiến hành nghiên cứu đề tài: “Quản lý vốn
đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước của huyện Nam Sách, tỉnh Hải
Dương”. Câu hỏi nghiên cứu đặt ra là: Làm thế nào để tăng cƣờng quản lý vốn đầu
tƣ XDCB từ NSNN của huyện Nam Sách?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận để phân tích, đánh giá đúng thực trạng quản lý
vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN của huyện Nam Sách trong những năm qua, đề xuất
những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN cho
huyện trong những năm tới.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tƣ XDCB
từ NSNN, trọng tâm đối với mô hình cấp huyện và vận dụng vào thực tiễn tại huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng.
3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ
NSNN trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng.
5.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung: Nghiên cứu những nội dung liên quan đến công tác quản lý vốn
đầu tƣ XDCB từ NSNN của huyện Nam Sách.
- Về không gian: Tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng.
- Về thời gian: Đề tài sử dụng các số liệu liên quan đến công tác quản lý vốn
đầu tƣ XDCB từ NSNN ở huyện Nam Sách trong 3 năm (từ năm 2012 - 2014).
4. Những đóng góp của đề tài
- Hệ thống hóa những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong quản lý vốn đầu tƣ
XDCB từ NSNN đối với mô hình cấp huyện.
- Đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN của
huyện Nam Sách.
- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu
tƣ XDCB từ NSNN ở huyện Nam Sách.
5. Kết cấu của luận văn
Lời mở đầu
Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và kinh nghiệm về
quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN trên địa bàn cấp huyện.
Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu.
Chƣơng 3: Thực trạng quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN của huyện Nam
Sách, tỉnh Hải Dƣơng.
Chƣơng 4: Định hƣớng và một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác
quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dƣơng.
Kết luận.
hoạch huyện thực hiện. Quy trình thanh toán vốn đầu tƣ XDCB hiện nay đƣợc thực
hiện theo Thông tƣ số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 hƣớng dẫn về quản lý,
thanh toán vốn đầu tƣ và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tƣ thuộc nguồn vốn NSNN
và thông tƣ số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính. Việc thanh toán
đƣợc tiến hành dựa trên kế hoạch vốn hàng năm và khối lƣợng công việc có đủ điều
kiện thanh toán. Tình trạng nợ đọng khối lƣợng XDCB hoàn thành vẫn chƣa giảm.
Tính đến 31/12/2014, tổng số nợ đọng khối lƣợng XDCB các dự án, công trình,
hạng mục công trình là: 198,8 tỷ đồng, đây là số nợ lớn so với nguồn thu ngân sách
trên địa bàn huyện.
3.2.3. Công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB
3.2.3.1. Công tác lập báo cáo quyết toán
Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tƣ dự án là khâu rất quan trọng trong quá
trình đầu tƣ và là yêu cầu bắt buộc đối với các chủ đầu tƣ. Báo cáo quyết toán
vốn để xác định chính xác toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện, qua đó đánh
giá kết quả quá trình đầu tƣ, xác định năng lực sản xuất, giá trị tài sản mới tăng
thêm do đầu tƣ mang lại. Việc làm này cũng giúp các cơ quan chức năng có kế
hoạch huy động, sử dụng kịp thời và phát huy hiệu quả của dự án và rút kinh
nghiệm, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý vốn.
Trong những năm gần đây, thực hiện theo hƣớng dẫn của Thông tƣ số
19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011, công tác lập báo cáo quyết toán vốn đầu tƣ
XDCB dự án công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN của huyện Nam Sách
đã có nhiều tiến bộ, đạt kết quả hơn cả về số lƣợng và chất lƣợng, cụ thể nhƣ sau:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1029000 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement