Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Gr­mur
#996211 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG
LỰC LAO ĐỘNG.......................................................................................................5
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu .......................................................................5
1.2 Cơ sở lý luận về tạo động lực lao động ............................................................7
1.2.1 Khái niệm về động lực và tạo động lực .........................................................7
1.2.2 Các học thuyết về động lực.............................................................................8
1.3 Các yếu tố tạo động lực cho ngƣời lao động ..................................................15
1.3.1 Tạo động lực làm việc thông qua các công cụ vật chất............................15
1.3.2 Tạo động lực thông qua các công cụ phi vật chất ......................................16
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ............................23
2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu, tài liệu............................................................23
2.2. Phƣơng pháp xử lý số liệu .............................................................................24
2.3. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng trong nghiên cứu đề tài........................................25
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG ĐỐI
VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH,
SỰ NGHIỆP CỦA HUYỆN GIA VIỄN...................................................................26
3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Gia Viễn ảnh hƣởng đến công tác
tạo động lực lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức ...............................26
3.1.1 Đặc điểm tự nhiên .........................................................................................26
Đơn vị tính: ha ........................................................................................................28
3.1.2. Đặc điểm kinh tế -xã hội ..............................................................................28
3.2 Thực trạng công tác tạo động lực lao động cho cán bộ, công chức, viên chức
trong cơ quan hành chính, sự nghiệp của huyện Gia Viễn. ..................................43
3.2.1 Cơ cấu tổ chức của huyện Gia Viễn............................................................45
3.2.2 Các yếu tố tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức, viên chức thông
qua kích thích về lợi ích vật chất ...........................................................................47
3.2.3 Yếu tố tạo động lực cho cán bộ công chức, viên chức thông qua kích thích
về lợi ích phi vật chất..............................................................................................63
3.2.4 Hoạt động tự tạo động lực của cán bộ công chức .....................................70
3.3 Đánh giá chung về công tác tạo động lực cho cán bộ công chức, viên chƣc
trong trong cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nƣớc của huyện Gia Viễn........72
3.3.1. Những mặt đã đạt được ...............................................................................72
3.3.2 Những mặt còn hạn chế ................................................................................73
CHƢƠNG 4: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO
ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC HUYỆN
GIA VIỄN .................................................................................................................75
4.1. Phƣơng hƣớng và mục tiêu phát triển kinh tế của huyện Gia Viễn đến năm 2020.75
4.2 Phƣơng hƣớng và giải pháp công tác tạo động lực lao động cho cán bộ, công
chức, viên chức của huyện Gia Viễn trong những năm tới ..................................76
4.2.1 Nhóm giải pháp tạo động lực thông qua khích tích tạo động lực vật chất76
4.2.2 Nhóm giải pháp tạo động lực thông qua kích thích tạo động lực phi vật
chất ..........................................................................................................................78
KẾT LUẬN...............................................................................................................80
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................81

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong điều kiện hoàn cảnh hiện nay của Việt Nam nói riêng và của tình hình
thế giới nói chung đang trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa quốc tế , đây là một
xu hƣớng tất yếu khách quan để tạo ra các thành quả phục vụ cho chính nhu cầu,
mong muốn của con ngƣời. Một trong những yếu tố trong việc tạo ra thành quả để
đi đến đƣợc mục tiêu phục vụ cho con ngƣời là động lực làm việc, chính vì vậy việc
tạo ra động lực cho lao động nói chung và lao động trong cơ quan hành chính , sƣ̣
nghiêp ̣ Nhà nƣớ c nói riêng là rất cần thiết , góp phần duy trì và khuyến khích lòng
nhiệt tình, sự say mê công việc của ngƣời lao động. Nhƣ vậy, cho thấy rằng công
tác tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ công chức trong cơ quan cơ quan hành
chính, sƣ̣ nghiêp ̣ Nhà nƣớ c có một vai trò , ý nghĩa quan trọng để tạo ra sự phù hợp
với điều kiện hoàn cảnh và tạo ra hiệu quả phục vụ tốt cho nhu cầu ngày càng cao
của con ngƣời.
Chúng ta biết rằng nhân sự trong cơ quan cơ quan hành chính , sƣ̣ nghiêp ̣ Nhà
nƣớ c là lực lƣợng lao động vừa thay mặt cho quyền lực của nhà nƣớc , vừa đại diện
cho quyền lợi của nhân dân lao động, là ngƣời trực tiếp vạch ra chủ trƣơng, đƣờng
lối, chính sách để chỉ đạo nhân dân, hƣớng dẫn nhân dân và cùng nhân dân phát
triển kinh tế- xã hội. Đồng thời cũng là lực lƣợng chịu nhiều áp lực nhất: Áp lực từ
cơ quan đảng, chính quyền cấp trên, nhân dân lao động. Chính vì vậy, việc tạo ra
cho họ có một môi trƣờng làm việc thuận lợi, một động lực để phấn đấu là điều rất
cần thiết và quan trọng.
Huyện Gia Viễn là một trong những huyện cùng kiệt của tỉnh Ninh Bình, tuy
nhiên trong những năm gần đây với sự quan tâm chỉ đạo của Thƣờng trực Huyện
Uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và sự gƣơng mẫu đi đầu đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức của huyện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân, đời
sống của nhân dân trong Huyện đã đƣợc nâng lên. Gia Viễn đã có những bƣớc phát
triển mạnh về Kinh tế xã hội, chính vì vậy mà lực lƣợng lao động trong cơ quan cơ
quan hành chính , sƣ̣ nghiêp ̣ Nhà nƣớ c huyện có vai trò đặc biệt quan trọng trong

việc thực thi các chế độ, chính sách, hƣớng dẫn nhân dân trong việc áp dụng các
tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất và là công bộc của nhân dân, do đó thúc đẩy
sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng . Việc tạo động lực và xây dựng môi
trƣờng làm việc thuận lợi cho cán bộ , công chức, viên chức trong cơ quan cơ quan
hành chính, sƣ̣ nghiêp ̣ Nhà nƣớ c ở huyện Gia Viễn là quan trọng và cần thiết .
Chính vì những lý do trên mà tác giả lựa chọn đề tài: “Tạo động lực làm việc
cho cán bộ công chứ c , viên chứ c trong các cơ quan hành chính , sự nghiêp ̣ của
huyện Gia Viên ̃ , tỉnh Ninh Bình”. Từ đề tài Luân ̣ văn này tác giả muốn tìm hiểu về
thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ
quan hành chính, sƣ̣ nghiêp ̣ Nhà tại huyện nhà , từ đó rút ra đƣợc những đánh giá và
kiến nghị cho nhà quản lý trong việc xây dựng chính sách tạo động lực làm việc cho
cán bộ, công chức , viên chức trong cơ quan cơ quan hành chính , sƣ̣ nghiêp ̣ Nhà
nƣớ c nói chung và ở huyện Gia Viễn nói riêng . Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế
xã hội của huyện Gia Viễn nói riêng và phát triển nền kinh tế Việt Nam nói chung./.
Thực hiện đề tài này, tác giả muốn trả lời câu hỏi:
Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã làm gì và làm nhƣ thế nào để tạo động lực
làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp.
2. Mục đích, nhiêm ̣ vu ̣nghiên cƣ́ u
2.1. Mục đích nghiên cứu:
Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu hoạt động tạo động lực lao
động đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp mà
huyện Gia Viễn đang thực hiện; Qua đó tác giả đề xuất những kiến nghị, giải pháp
nhằm thực thiện tốt hơn công tác tạo động lực làm việc đối với cán bộ, công chức,
viên chức của huyện Gia Viễn; tạo môi trƣờ ng làm viêc ̣ thuân ̣ lơị , thu hút nhân tài
và khuyến khích ngƣời lao động yên tâm làm việc ; phát huy năng lực trình độ của
cán bộ, công chƣ́ c, viên chƣ́ c, nhất là đôị ngũ cán bô ̣trẻ có năng lực trình độ chuyên
môn cao.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Nghiên cứu công tác tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ
quan hành chính, sự nghiệp nhà nƣớc thuộc huyện Gia Viễn tác giả đi sâu nghiên
cứu việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nƣớc và địa phƣơng đối với cán
bô, công chƣ́ c , viên chƣ́ c làm viêc ̣ trong cơ quan hành chính , sƣ̣ nghiêp ̣ của nhà
nƣớ c. Cùng với đó là công tác tạo động lực làm việc mà huyện Gia Viễn đang thực
hiện đối vớ i cá n bô,̣ công chƣ́ c, viên chƣ́ c là đôn ̣ g lƣc ̣ lao đôn ̣ g thƣc ̣ sƣ̣ cho ngƣờ i
lao đôn ̣ g chƣa ? Từ đó tác giả đề xuất một số nội dung , giải pháp tao ̣ đôn ̣ g lƣc ̣ lao
đôn ̣ g đối vớ i cán bô,̣ công chƣ́ c, viên chƣ́ c taị huyên ̣ Gia Viên ̃ .
3. Đối tƣơn ̣ g và pham ̣ vi nghiên cƣ́ u
3.1. Đối tượng nghiên cứu:
Đối tƣợng mà tác giả đi sâu nghiên cứu trong đề tài này chính là công tác tạo
động lực làm việc cho cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự
nghiệp của huyện Gia Viễn.
3.2. Phạm vi nghiên cứu:
Nghiên cứu công tác tạo động lực cho cán bộ , công chức, viên chức trong cơ
quan hành chính , sƣ̣ nghiêp ̣ thuôc ̣ huyên ̣ Gia Viên ̃ , tỉnh Ninh Bình, với thời gian
nghiên cứu khảo sát từ năm 2010 đến nay và những giải pháp, kiến nghị đƣa ra
trong giai đoạn 2015-2020.
4. Phƣơng pháp nghiên cƣ́ u
Để đánh giá thực trạng tình hình thƣc ̣ hiên ̣ chế đô ̣chính sách đai ̃ ngô ̣đối vớ i
cán bộ, công chƣ́ c, viên chƣ́ c trong cơ quan hành chính , sƣ̣ nghiêp ̣ huyên ̣ Gia Viễn,
tác giả sử dụng các phƣơng pháp tổng quan tài liệu , phƣơng pháp thông kê, so sánh
để nghiên cứu nhƣ̃ng đôn ̣ g lƣc ̣ làm phát huy năng lƣc ̣, trình độ của cán bộ, công chƣ́ c,
viên chƣ́ c và khuyết khích ngƣờ i lao đôn ̣ g cống hiến hết khả năng c ủa mình cho sự
phát triển của huyện nhà, trên các khía cạnh quy mô, cơ cấu, tốc độ phát triển nguồn
nhân lực quản lý nhà nƣớ c trên các lin ̃ h vƣc ̣.
Để bổ sung căn cứ đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp : tác giả sử
dụng phƣơng pháp phiêu ́ khảo sát. Đối tƣợng điều tra khảo sát bao gồm: Cán bộ lãnh
đao ̣ , công chƣ́ c , viên chƣ́ c trong cơ quan hành chính , sƣ̣ nghiêp ̣ nhà nƣớ c thuôc ̣
huyên ̣ Gia Viên ̃ .
Cùng với đó tác giả sử dụng nguồn số liệu là các báo cáo phát triển kinh tế xã
hôị, báo cáo công tác Nội vụ của huyện Gia Viễn qua các giai đoạn phát triển để làm
minh chứng cho thực trạng vấn đề nghiên cứu.
5. Cấu trúc luận văn: gồm 4 chƣơng
Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cƣ́ u và công tác tao ̣ đôn ̣ g lƣc ̣ lao
đôn ̣ g đối với cán bộ công chức , viên chƣ́ c trong cơ quan hành chính , sƣ̣ nghiêp ̣ Nhà
nƣớ c thuôc ̣ huyên ̣ Gia Viên ̃ .
Chƣơng 2. Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cƣ́ u.
Chƣơng 3. Thực trạng công tác tao ̣ đôn ̣ g lƣc ̣ lao đôn ̣ g đối vớ i cán bô ̣công chƣ ,́ c
viên chƣ́ c trong cơ quan hành chính , sƣ̣ nghiêp ̣ Nhà nƣớ c thuôc ̣ huyên ̣ Gia Viê.n ̃
Chƣơng 4. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tao ̣ đôn ̣ g
lƣc ̣ lao đôn ̣ g đối vớ i cán bô ̣công chƣ́ c , viên chƣ́ c trong cơ quan hành chính , sƣ̣
nghiêp ̣ Nhà nƣớ c thuôc ̣ huyên ̣ Gia Viên ̃ .
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1026019 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement