Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By batuoctieuthu1249
#996208 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài
Đất nước ta đang đẩy nhanh cải cách hành chính, kiện toàn các cơ quan
nhà nước để đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
trong giai đoạn mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
là một trong bốn nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà
nước giai đoạn 2011-2020. Đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn cao, có
tâm huyết cống hiến được coi là điều kiện quyết định thành công của cải cách
hành chính nói riêng và sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung.
Chặng đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta đòi hỏi đội
ngũ cán bộ, công chức phải có tài có đức, có động lực làm việc cao, sáng suốt
đưa ra những phương án quản lí xã hội khoa học, hiệu quả. Nhưng lực lượng
công chức Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại một số hạn chế là: Trình độ công
chức tuy có được nâng lên, nhưng chưa theo kịp yêu cầu của sự nghiệp đổi
mới và hội nhập. Một bộ phận không nhỏ công chức không chuyên tâm phục
vụ, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Đặc biệt, gia tăng làn sóng rời bỏ
nhiệm sở của công chức ở các thành phố lớn với sự không hài lòng về thu
nhập, môi trường làm việc, bố trí công việc, đánh giá, đề bạt cán bộ. Nguyên
nhân cơ bản của thực trạng trên là những nhu cầu chính đáng của công chức
chưa được đáp ứng, công tác tạo động lực làm việc cho công chức chưa được
quan tâm thích đáng.
Những tồn tại trong đội ngũ công chức làm việc tại các cơ quan nhà
nước nêu trên cũng là vấn đề có tính thời sự cần tìm hướng khắc phục trong
công tác quản lí nhân sự tại cơ quan Tổng cục Thuế Việt Nam. Là một công
chức công tác tại Tổng cục Thuế, tui mong muốn làm được nhiều việc có ích
cho đất nước, tuy nhiên để có thể cống hiến hết mình vì công việc thì tui cần
phải có động lực thúc đẩy. Đó không chỉ là sự mong mỏi của riêng cá nhân tôi
mà đó cũng là nguyện vọng của hầu hết những đồng nghiệp trong cơ quan.
Chính vì vậy, lựa chọn hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài "Tạo động lực
lao động cho công chức tại văn phòng Tổng cục Thuế Việt Nam" nhằm trước
hết tự nâng cao động lực làm việc cho bản thân và mong muốn đóng góp ý
kiến với lãnh đạo cơ quan về công tác tạo động lực cho nhân viên.
Mục đích nghiên cứu của luận văn
Làm rõ cơ sở khoa học của việc tạo động lực lao động cho người lao
động là công chức nhà nước. Phân tích, đánh giá mức độ hài lòng với công
việc và nghề nghiệp hiện tại của người lao động của văn phòng Tổng cục
Thuế. Chỉ rõ những yếu tố khiến người công chức hài lòng và những yếu tố
làm người công chức chưa hài lòng. Đánh giá khái quát những điều làm được,
những mặt còn hạn chế trong công tác tạo động lực lao động. Từ đó, đề xuất
một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao động lực lao động cho công
chức tại Tổng cục Thuế đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là mối tương quan giữa nhu cầu của công chức
với các biện pháp khuyến khích người lao động tại văn phòng Tổng cục Thuế.
Từ đó đánh giá mức độ thoả mãn của người lao động. Đối tượng khảo sát là
cán bộ, công chức công tác tại văn phòng cơ quan Tổng cục Thuế Việt Nam.
Phạm vi khảo sát là văn phòng Tổng cục Thuế.
Phƣơng pháp nghiên cứu
Các phương pháp chủ yếu được sử dụng trong nghiên cứu là phương
pháp tổng hợp, thống kê, điều tra mẫu bằng bảng hỏi và phỏng vấn, phân tích
so sánh định tính và định lượng; sử dụng số liệu thứ cấp và sơ cấp. Số liệu thứ
cấp: Các số liệu thống kê được thu thập thông qua các tài liệu thống kê tại
đơn vị, báo cáo đã được xuất bản, các báo, tạp chí, internet, các kết quả của
một số công trình nghiên cứu liên quan đã được công bố. Số liệu sơ cấp: Các
số liệu khảo sát được thu thập thông qua điều tra chọn mẫu bằng phương pháp
bảng hỏi với hai nhóm chủ thể là công chức lãnh đạo và công chức thừa hành.
Kết cấu của luận văn
Luận văn gồm có phần mở đầu, nội dung và kết luận, trong đó nội dung
được bố cục thành 3 chương:
Chƣơng 1: Cơ sở lí luận về tạo động lực lao động cho công chức
Chƣơng 2: Phân tích thực trạng tạo động lực cho công chức tại văn
phòng Tổng cục Thuế
Chƣơng 3: Các giải pháp nhằm tạo động lực lao động
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement