Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thuc_trinh108
#996201 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Việt Nam gia nhập WTO với nhiều cơ hội và thách thức mới, để tồn tại
và phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp nâng cao năng lực
cạnh tranh của mình thông qua các tiêu chí về năng suất, chất lƣợng, hiệu quả.
Một trong những biện pháp có tính lâu dài và quyết định là vấn đề tạo động
lực làm việc đối với ngƣời lao động. Tạo động lực làm việc đối với ngƣời lao
động là một biện pháp để các doanh nghiệp phát huy và khai thác tối đa
những nguồn lực hiện có, nâng hiệu quả sản xuất mà chi phí đầu tƣ lại thấp,
giúp doanh nghiệp dần dần khắc phục những khó khăn trƣớc mắt cũng nhƣ
lâu dài.
Động lực làm việc ví nhƣ là một đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy ngƣời lao
động tích cực làm việc, động lực làm việc phải có thì hiệu quả công việc mới
cao. Công ty TNHH Nhất Ly là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ ăn uống
phục vụ lƣu động, Công ty Nhất Ly thời gian qua đã coi trọng hoạt động tạo
động lực đối với ngƣời lao động và đã đạt đƣợc một số kết quả đáng kể, đời
sống ngƣời lao động đƣợc cải thiện, ngƣời lao động yên tâm làm việc, có điều
kiện học tập, đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Song hoạt
động tạo động lực làm việc đối với ngƣời lao động tại Công ty TNHH Nhất
Ly đã bộc lộ một số hạn chế bất cập cần đƣợc nghiên cứu, phân tích, đánh giá
một cách có hệ thống để tìm biện pháp khắc phục. Nhận thức đƣợc tầm quan
trọng của vấn đề, tác giả luận văn lựa chọn “ Tạo động lực làm việc cho
ngƣời lao động tại Công ty TNHH Nhất Ly ” làm đề tài luận văn Thạc sĩ.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
2.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn về tạo động lực làm việc cho
ngƣời lao động, thực trạng tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại Công
ty TNHH Nhất Ly trong giai đoạn 2012-2014, luận văn đề xuất một số giải
pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại
Công ty.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
Để đạt đƣợc mục tiêu đề ra, luận văn cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Tổng hợp lại lý thuyết liên quan đến công tác quản lý nhân lực
trong doanh nghiệp.
- Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động
trong doanh nghiệp.
- Phân tích thực trạng tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động tại
Công Ty TNHH Nhất Ly giai đoạn 2012-2014.
- Đề xuất khuyến nghị nhằm tăng cƣờng tạo động lực làm việc cho
ngƣời lao động tại Công Ty TNHH Nhất Ly đến năm 2020
3. Câu hỏi nghiên cứu của học viên đối với vấn đề nghiên cứu
- Làm thế nào để nâng cao hiệu quả của công tác tạo động lực làm việc
cho ngƣời lao động tại Công ty TNHH Nhất Ly ?
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: Hoạt động tạo động lực làm việc cho ngƣời lao
động trong doanh nghiệp.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Nội dung: Đề tài nghiên cứu vấn đề tạo động lực làm việc cho ngƣời
lao động.
+ Không gian: Địa bàn hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Nhất
Ly tại Hải Phòng
+ Thời gian: Tập trung vào hoạt động kinh doanh của công ty từ năm
2012-2014 và đƣa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện tạo động lực làm việc
cho ngƣời lao động tại Công ty TNHH Nhất Ly đến năm 2020.
5. Kết cấu của luận văn:
Luận văn nghiên cứu về đề tài “ Tạo động lực làm việc cho người lao
động tại Công ty TNHH Nhất Ly ” có kết cấu gồm 4 chƣơng:
Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn
về tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động
Chƣơng 2: Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu
Chƣơng 3: Phân tích thực trạng vấn đề tạo động lực làm việc cho ngƣời
lao động tại Công ty TNHH Nhất Ly
Chƣơng 4: Phƣơng hƣớng phát triển doanh nghiệp và khuyến nghị
nhằm tăng cƣờng tạo động lực cho ngƣời lao động đến năm 2020.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tubels
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015422 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement