Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By langtu_phieuduktd
#996181 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU............................................................................................................. 1
CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC
TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI................................ 8
1.1. Các khái niệm cơ bản................................................................................... 8
1.1.1. Khái niệm về nông thôn ............................................................................ 8
1.1.2. Khái niệm về nông thôn mới..................................................................... 9
1.1.3. Khái niệm về xây dựng nông thôn mới..................................................... 9
1.1.4. Khái niệm về quản lý nhà nƣớc trong quá trình xây dựng nông thôn mới10
1.2. Nội dung và nguyên tắc xây dựng nông thôn mới....................................... 11
1.2.1. Nội dung.................................................................................................... 11
1.2.2. Nguyên tắc................................................................................................. 12
1.3. Nội dung, chức năng, nguyên tắc quản lý nhà nƣớc trong quá trình xây dựng
nông thôn mới ..................................................................................................... 13
1.3.1. Nội dung.................................................................................................... 13
1.3.2. Chức năng ................................................................................................. 13
1.3.3. Nguyên tắc................................................................................................. 13
1.4. Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc trong quá trình xây dựng nông thôn mới16
1.4.1. Kinh nghiệm của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định................................... 16
1.4.2. Kinh nghiệm của huyện Đan Phƣợng, Thành phố Hà Nội ....................... 18
1.4.3. Kinh nghiệm của huyện Phƣớc Long, Tỉnh Bạc Liêu .............................. 22
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC TRONG
QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
PHÚC THỌ......................................................................................................... 27
2.1. Khái quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội của huyện Phúc Thọ, Thành
phố Hà Nội .......................................................................................................... 27
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên ..................................................................................... 27
2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội .......................................................................... 28
2.2. Thực trạng công tác quản lý nhà nƣớc trong quá trình xây dựng nông thôn
mới....................................................................................................................... 37
2.2.1. Công tác tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc về xây dựng nông thôn mới37
2.2.2. Công tác khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn (đánh giá theo 19 tiêu
chí xây dựng nông thôn mới) .............................................................................. 37
2.2.3. Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch ............................................ 38
2.2.4. Công tác triển khai và tổ chức thực hiện ( bao gồm cả công tác tuyên
truyền, tập huấn, hƣớng dẫn) .............................................................................. 39
2.2.5. Công tác quản lý và sử dụng các nguồn lực ............................................. 41
2.2.6. Công tác quản lý về phát triển kinh tế ...................................................... 46
2.2.7. Công tác quản lý về phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội .............................. 52
2.2.8. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát....................................................... 55
2.3. Đánh giá chung ............................................................................................ 56
2.3.1. Những thành tựu và nguyên nhân ............................................................. 56
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân................................................................ 59
2.3.3. Những vấn đề đặt ra .................................................................................. 63
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ
NƢỚC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN PHÚC THỌ ................................................................................ 67
3.1. Thuận lợi và khó khăn của công tác quản lý nhà nƣớc trong quá trình xây
dựng nông thôn mới tại huyện Phúc Thọ............................................................ 67
3.1.1. Thuận lợi ................................................................................................... 67
3.1.2. Khó khăn ................................................................................................... 67
3.2. Phƣơng hƣớng xây dựng nông thôn mới của huyện Phúc Thọ ................... 68
3.3. Các giải pháp tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc trong xây dựng nông
thôn mới trên địa bàn huyện Phúc Thọ ............................................................... 69
3.3.1. Giải pháp về chỉ đạo, điều hành................................................................ 69
3.3.2. Giải pháp về tuyên truyền, tập huấn, hƣớng dẫn ...................................... 70
3.3.3. Giải pháp về quy hoạch và thực hiện quy hoạch ...................................... 71
3.3.4. Giải pháp về tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ............... 71
3.3.5. Giải pháp về phát triển kinh tế .................................................................. 72
3.3.6. Giải pháp về nâng cao trình độ cán bộ quản lý và chất lƣợng lao động72
3.3.7. Giải pháp về quản lý, sử dụng và huy động vốn....................................... 73
3.3.8. Giải pháp về đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện xây
dựng nông thôn mới ............................................................................................ 74
3.4. Một số kiến nghị và đề xuất ......................................................................... 75
3.4.1.Về quan điểm và phƣơng pháp quản lý ..................................................... 75
3.4.2.Tập trung quy hoạch sản xuất và hỗ trợ phát triển sản xuất ...................... 76
3.4.3. Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giám sát, điều hành và đào tạo nghề cho
lao động nông thôn.............................................................................................. 77
3.4.4. Về tiến độ triển khai.................................................................................. 79
3.4.5.Về cơ chế chính sách.................................................................................. 79
3.3.6. Nâng cao chất lƣợng nội dung các hoạt động .......................................... 80
3.4.7. Xác định ngƣời dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới ................ 81
3.4.8. Tiếp tục gắn vai trò của hội, các tổ chức đoàn thể trong xây dựng nông
thôn mới .............................................................................................................. 81
3.4.9. Điều chỉnh một số tiêu chí cho phù hợp với thực tế ................................. 82
KẾT LUẬN......................................................................................................... 84
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................ 86
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Xây dựng nông thôn mới là một chủ trƣơng lớn của Đảng và Nhà nƣớc ta.
Điều này đã đƣợc cụ thể hoá thông qua việc Chính phủ ban hành Chƣơng trình
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với quan điểm chỉ đạo: “Nông
nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng
trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững, gìn giữ ổn định chính trị, đảm bảo an
ninh quốc phòng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi
trường sinh thái của đất nước. Nông dân là chủ thể của quá trình phát triển; xây
dựng nông thôn mới là căn bản, phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp
là khâu then chốt”.
Cùng với cả nƣớc, trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chƣơng
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phúc Thọ,
Thành phố Hà Nội đã diễn ra một cách sâu rộng và đạt đƣợc những kết quả bƣớc
đầu. Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai xây dựng nông thôn mới của huyện
đang gặp nhiều khó khăn, thách thức nhƣ tiến độ thực hiện đề án của các xã còn
chậm, đến nay trên địa bàn huyện chƣa có xã nào đạt chuẩn về nông thôn mới; công
tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới chƣa đƣợc làm thƣờng xuyên, sâu
rộng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chƣa đầy đủ, chƣa
xác định rõ vai trò nhân dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; tiến độ triển
khai các nội dung ở một số xã còn chậm, chƣa thực sự sôi động và liên tục; việc
phát triển sản xuất, thu hút đầu tƣ của các doanh nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao
động trên địa bàn huyện còn khó khăn; nhu cầu về vốn rất lớn song khả năng của
địa phƣơng và nguồn đóng góp của nhân dân còn hạn chế.
Đi kèm theo đó là công tác quản lý nhà nƣớc đã bộc lộ nhiều khó khăn hạn
chế. Đối với các cơ quan quản lý nhà nƣớc thì đây là công việc hoàn toàn mới,
đòi hỏi mức độ quản lý, tầm nhìn quản lý, phƣơng pháp quản lý và cách thức
triển khai thực hiện không giống nhƣ những công việc vẫn thƣờng làm. Điều này
dẫn tới có những lúng túng, khó khăn nhất định trong việc điều hành, tổ chức
thực hiện trong Bộ máy quản lý chƣơng trình từ huyện xuống các xã, các thôn,
cụm dân cƣ.
Mặt khác, việc triển khai nghiên cứu để đánh giá thực trạng công tác quản
lý nhà nƣớc trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Phúc Thọ, Thành
phố Hà Nội và đề xuất những giải pháp thực hiện là một trong những việc làm
quan trọng. Song, cho đến nay vẫn chƣa có nghiên cứu nào về vấn đề này.
Xuất phát từ thực tế và tình hình trên, học viên nhận thấy sự cần thiết phải
nghiên cứu đề tài: “Tăng cường quản lý Nhà nước trong quá trình xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội”.
2. Tình hình nghiên cứu:
Trong nhƣ̃ng năm gần đây , thực tế đã có rất nhiều công trình nghiên cứu,
bài viết về nông nghiệp, nông thôn cũng nhƣ xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu
là một số công trình cơ bản sau:
“Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam - Hôm nay và mai sau” của
tác giả Đặng Kim Sơn (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2008), đã nêu bật thực
trạng các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay, những thành tựu
cũng nhƣ những khó khăn vƣớng mắc trong quá trình xây dựng và phát triển,
trong đó các vấn đề về kinh tế-xã hội nông thôn nhƣ thu nhập và khả năng tích
lũy, điều kiện sống của các hộ nông dân; các tổ chức xã hội, quan hệ cộng đồng,
môi trƣờng làng xã;quan hệ giữa nông thôn với đô thị và công nghiệp đã đƣợc
tác giả nghiên cứu và làm rõ.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018506 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement