Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ani88le
#995752 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN VỀ TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH THU TIỀN THUÊ ĐẤT
CỦA CỤC THUẾ ............................................................................................. 6
1.1.Tổng quan tài liệu nghiên cứu..................................................................... 6
1.2.Tiền thuê đất................................................................................................ 8
1.2.1. Cho thuê đất và các hình thức cho thuê đất..................................... 8
1.2.2. Khái niệm tiền thuê đất .................................................................. 10
1.3. Chính sách thu tiền thuê đất..................................................................... 11
1.3.1. Khái niệm về chính sách thu tiền thuê đất ..................................... 11
1.3.2. Mục tiêu của chính sách thu tiền thuê đất ..................................... 11
1.3.3. Nội dung của chính sách thu tiền thuê đất..................................... 12
1.4. Tổ chức thực thi chính sách thu tiền thuê đất của Cục thuế .................... 13
1.4.1. Khái niệm tổ chức thực thi chính sách thu tiền thuê đất của cục
thuế ........................................................................................................... 13
1.4.2. Quá trình tổ chức thực thi chính sách thu tiền thuê đất của cục thuế.. 13
1.4.3. Các điều kiện để tổ chức thực thi chính sách thu tiền thuê đất của
cục thuế thành công.................................................................................. 25
1.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến của tổ chức thực thi chính sách thu
tiền thuê đất của cục thuế......................................................................... 26
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 28
2.1.Khung nghiên cứu ..................................................................................... 28
2.2. Quy trình nghiên cứu ............................................................................... 29
2.3.Phƣơng pháp thu thập dữ liệu và số liệu................................................... 30
2.4. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu ................................................................ 30
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH THU
TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA CỤC THUẾ HÀ NỘI ............................................. 32
3.1. Giới thiệu về Cục thuế Hà Nội................................................................. 32
3.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Cục thuế Hà Nội . 32
3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Cục thuế Hà Nội................................... 33
3.1.3. Cơ cấu tổ chức của Cục Thuế Hà Nội ........................................... 34
3.1.4. Kết quả thu Ngân sách Nhà nước của Cục thuế Hà Nội giai đoạn
từ 2009 đến 2013...................................................................................... 37
3.2. Chính sách thu tiền thuê đất đƣợc triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội 38
3.2.1. Mục tiêu của chính sách................................................................. 38
3.2.2. Nội dung chính sách thu tiền thuê đất............................................ 39
3.3. Thực trạng tổ chức thực hiện chính sách thu tiền thuê đất của Cục Thuế
Hà Nội ............................................................................................................. 43
3.3.1. Thực trạng công tác chuẩn bị thực thi chính sách thu tiền thuê đất
của Cục thuế Hà Nội ................................................................................ 43
Nguồn : Phòng quản lý các khoản thu từ đất .......................................... 56
3.2.2. Thực trạng chỉ đạo thực thi chính sách thu tiền thuê đất của Cục
Thuế Hà Nội ............................................................................................. 56
3.2.3. Thực trạng kiểm soát sự thực thi chính sách thu tiền thuê đất của
Cục thuế Hà Nội....................................................................................... 71
3.3. Đánh giá tổ chức thực thi chính sách thu tiền thuê đất của Cục thuế Hà Nội.75
3.3.1. Đánh giá theo tiêu chí .................................................................... 75
3.3.2. Điểm mạnh trong tổ chức thực thi chính sách thu tiền thuê đất của
Cục thuế Hà Nội....................................................................................... 76 3.3.3. Điểm yếu trong tổ chức thực thi chính sách thu tiền thuê đất của
Cục thuế Hà Nội....................................................................................... 78
3.3.4. Nguyên nhân của các điểm yếu...................................................... 81
CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH
SÁCH THU TIỀN THUÊ ĐẤT CỦA CỤC THUẾ HÀ NỘI ........................ 83
4.1. Mục tiêu, phƣơng hƣớng hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách thu tiền
thuê đất của Cục thuế Hà Nội ......................................................................... 83
4.1.1. Mục tiêu của tổ chức thực thi thu tiền thuê đất của Cục thuế Hà Nội. 83
4.1.2. Phương hướng hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách thu tiền
thuê đất .................................................................................................... 84
4.2. Giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện chính sách thu tiền thuê đất của
Cục thuế Hà Nội.............................................................................................. 84
4.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác chuẩn bị triển khai chính sách ..... 84
4.2.2. Giải pháp hoàn thiện chỉ đạo thực thi chính sách thu tiền thuê đất.. 88
4.2.3. Giải pháp hoàn thiện kiểm soát thực thi chính sách thu tiền thuê
đất của Cục thuế Hà Nội.......................................................................... 92
4.3. Một số kiến nghị để thực hiện các giải pháp nêu trên ............................. 93
4.3.1. Kiến nghị với Cục thuế Hà Nội ...................................................... 93
4.3.2. Kiến nghị với UBND các cấp......................................................... 94
4.3.3. Kiến nghị với các Bộ thuộc Trung ương và các sở, phòng, ban,
ngành thuộc thành phố............................................................................. 95
KẾT LUẬN..................................................................................................... 98
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 99 MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Ở nƣớc ta, quản ly đất đai là một trong các lĩnh vực quản ly của Nhà
nƣớc, gồm chuỗi công việc bắt đầu từ quy hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt
bằng, giao quyền sử dụng đất, thu nghĩa vụ tài chính về đất đai, giải quyết vi
phạm…..Trong đó, thu nghĩa vụ tài chính về đât đai có thể nói là khâu áp cuối
của chuỗi công việc quản ly đất đai nêu trên, thƣơng đƣợc qui định rõ trong
các quyết định của Nhà nƣớc giao đất cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá
nhân sử dụng đất làm đất ở, làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, tƣơng ứng với
hình thức giao đất mà Nhà nƣớc quyết định sử dụng cho từng trƣơng hợp cụ
thể. Ngƣơi đƣợc Nhà nƣớc giao đất có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài
chính về đất đai, cơ quan thuế là cơ quan quản ly Nhà nƣớc có chức năng
quản ly, kiểm soát, tính và đôn đốc thu nộp.
Thu tiền thuê đất là một trong các khoản thu nghĩa vụ tài chính về đất đai,
do Nhà nƣớc giao quyền sử dụng đất với hình thức cho thuê đất trong các trƣơng
hợp có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh (không bao gồm
sản xuất kinh doanh nhà ở để bán). Đây là là chính sách nhằm mục tiêu tạo điền
kiện cho sản xuất phát triển, khuyến khích sử dụng đất có hiệu quả chống để đất
hoang hoá, lang phí tài nguyên quốc gia…Nhà nƣớc cho thuê đất trên cơ sở các
dự án đầu tƣ mà ngƣơi có nhu cầu sử dụng đất lập, đánh giá kỹ càng về hiệu quả
kinh tế, hiệu quả xa hội và năng lực của họ . Trong quá trình sử dụng đất thuê
ngƣơi sử dụng đất có trách nhiệm trả tiền thuê đất cho Nhà nƣớc theo quy định.
Đối với các trƣơng hợp Nhà nƣớc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì
nguồn thu tiền thuê đất là nguồn thu khá ổn định cho Ngân sách Nhà nƣớc, có thể
lƣợng hoá và lập kế hoạch chi mang tính chính xác cao.
Căn cứ mục tiêu phát triển nền kinh tế công nghiệp hoá và hiện đại hoá
của nƣớc ta trong thơi gian tới, nhu cầu sử dụng đất cho sản xuất, kinh doanh là rất lớn. Nhất là các dự án khu công nghệ cao, khu chế xuất mang tầm phát
triển kinh tế mũi nhọn của quốc gia, đòi hỏi sử dụng nhiều diện tích đất. Nhƣ
vậy nguồn thu tiền thuê đất trong tƣơng lai có xu thế tăng, công tác tổ chức
thực hiện chính sách thu cũng đòi hỏi phải nâng cao hơn nhằm hoàn thành
nhiệm vụ Nhà nƣớc giao và có tham mƣu hoàn thiện chính sách hơn.
Thành phố Hà Nội với vị thế là trung tâm kinh tế, chính trị,văn hoá, xa
hội của quốc gia, vị trí địa ly đƣợc đánh giá là “đắc địa”, hạ tầng giao thông
tốt luôn là miền đất hứa cho các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc. Hiện nay
trên địa bàn thành phố có gần 50 khu, cụm, điểm công nghiệp và khoảng
10.000 tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đƣợc cho thuê đất sử dụng vào
mục đích sản xuất, kinh doanh, số lƣợng ngƣơi đƣợc thuê đất sẽ tiếp tục tăng
nhanh khi một số dự án Khu công nghệ cao thành lập theo Quyết định của chính
Phủ trên địa bàn quận Long Biên, huyện Thạch Thất…đi vào hoạt động.
Với chức năng quản ly thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên
địa bàn thành phố Hà Nội, Cục Thuế Hà Nội đƣợc giao nhiệm vụ quản ly
ngƣơi thuê đất, tính, đôn đốc thu nộp và giải quyết miễn, giảm ( nếu có) đối
với khoản thu tiền thuê đất phát sinh trên địa bàn. Ngay từ khi có chính sách
thu tiền thuê đất, Cục Thuế Hà Nội đa tham mƣu với UBND thành phố để tổ
chức triển khai thực hiện thành công trên địa bàn, toàn bộ số ngƣơi thuê đất
của Nhà nƣớc đƣợc đƣa vào quản ly; số thu năm sau cao hơn năm trƣớc; việc
giải quyết miễn, giảm ….từng bƣớc đƣợc chuẩn hoá về mặt hồ sơ và quy trình
giải quyết; công tác phối hợp cung cấp thông tin về tình hình thực hiện nghĩa
vụ của ngƣơi thuê đất cho các ngành liên quan đảm bảo kịp thơi điều chỉnh
ngay các trƣơng hợp có sai phạm hay giải quyết dứt điểm các khiếu nại,
khiếu kiện liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của họ. Tuy nhiên, qua thực tế
tổ chức thực thi chính sách thu tiền thuê đất cũng có nhiều khó khăn, vƣớng
mắc, bất cập, ……thậm chí có luc, có lĩnh vực thiếu tính công bằng, dẫn đến bình quân mỗi năm cơ quan thuế phải xử ly hàng trăm văn bản khiếu nại,
khiếu kiện của ngƣơi thuê đất. Trong số đó nhiều sự việc không có quy định
giải quyết trong chính sách nhƣng thực tế lại phát sinh và bắt buộc phải xem
xét để hài hoà lợi ích của Nhà nƣớc, lợi ích của ngƣơi sử dụng đất và đảm bảo
cho sản xuất, kinh doanh phát triển.
Tổng hợp, đánh giá thực tiễn triển khai chính sách thu rut ra những vấn
đề cần hoàn thiện, đề xuất sửa đổi chính sách là nhiệm vụ Cục Thuế Hà Nội
coi trọng , vì địa bàn giao quản ly phát sinh hầu hết các nghiệp vụ kinh tế, tập
trung các cơ quan Trung ƣơng có chức năng hoạch định chính sách. Chính
sách thu tiền thuê đất của nƣớc ta đƣợc ban hành từ thập niên 90, đa qua
nhiều lần sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất
nƣớc. Nhƣng đất đai là một loại tài nguyên đặc biệt, không tự sinh sôi, nảy
nở, trong khi nhu cầu sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh chỉ có xu
thế tăng, không có xu thế giảm…Tổ chức tốt công tác thực thi chính sách thu
tiền thuê đất của Cục Thuế Hà Nội để góp phần đảm bảo công bằng đối với
tất cả các thành phần kinh tế đa tham gia, hạn chế thất thu Ngân sách, nhƣng
vẫn tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, tăng vốn đầu tƣ cho sản xuất là yêu
cầu cấp bách đặt ra trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu của nƣớc ta
trong giai đoạn tới.
Để góp phần tổ chức thực thi tốt hơn chính sách thu tiền thuê đất trên
địa bàn thành phố Hà Nội trong thơi gian tới, tác giả lựa chọn đề tài “ Tổ chức
thực thi chính sách thu tiền thuê đất của Cục Thuế Hà Nội” làm Luận văn thạc
sĩ chuyên ngành Quản ly kinh tế.
2. Mục đích nghiên cứu
- Xác định đƣợc khung ly thuyết nghiên cứu về tổ chức thực thi chính
sách thu tiền thuê đất tại các Cục thuế ; - Phân tích đƣợc thực trạng tổ chức thực hiện chính sách thu tiền thuê
đất của Cục Thuế Hà Nội. Từ đó tìm ra điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình
tổ chức thực thi chính sách thu tiền thuê đất của Cục Thuế Hà Nội và nguyên
nhân của nó.
- Đề xuất đƣợc giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách
thu tiền thuê đất của Cục thuế Hà Nội.
3. Câu hỏi nghiên cứu
- Chính sách thu tiền thuê đất bao gồm những nội dung cơ bản nào ?
- Tổ chức thực thi chính sách thu tiền thuê đất đƣợc tiến hành theo
những bƣớc nào ?
- Các yếu tố nào ảnh hƣởng đến tổ chức thực thi chính sách thu tiền
thuê đất ?
- Thực trạng tổ chức thực thi chính sách thu tiền thuê đất của Cục thuế
Hà Nội ? điểm mạnh, điểm yếu trong tổ chức thực thi chính sách thu tiền thuê
đất của Cục thuế Hà Nội ? nguyên nhân ?
- Để đạt đƣợc mục tiêu của chính sách thu tiền thuê đất, Cục thuế Hà
Nội cần hoàn thiện nội dung nào trong tổ chức thực thi chính sách thu tiền
thuê đất ?
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Về đối tƣợng nghiên cứu : Tổ chức thực thi chính sách thu tiền thuê
đất của Cục Thuế Hà Nội
- Về nội dung nghiên cứu : Luận văn nghiên cứu tổ chức thực thi chính
sách thu tiền thuê đất của Cục Thuế Hà Nội theo quá trình tổ chức thực thi
chính sách.
- Về không gian nghiên cứu : Luận văn nghiên cứu tổ chức thực thi
chính sách thu tiền thuê đất tại Cục Thuế Hà Nội

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By sunbos
#1041791 Mình đang cần tài liệu này để tham khảo, Mod up cho mình xin link download với nhé. Thanks mod
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1041814 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement