Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lehongthu2001
#995750 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC
THỰC THI CHÍNH SÁCH KHUYẾN CÔNG CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP
TỈNH.................................................................................................................. 4
1.1. Tổng quan tài liệu................................................................................... 4
1.2. Chính sách khuyến công ........................................................................ 5
1.2.1. Khái niệm chính sách khuyến công .................................................... 5
1.2.2. Mục tiêu của chính sách khuyến công ................................................ 6
1.2.3. Nội dung của chính sách khuyến công ............................................... 6
1.3. Tổ chức thực thi chính sách khuyến công của chính quyền cấp tỉnh .... 8
1.3.1. Khái niệm tổ chức thực thi chính sách khuyến công của chính quyền cấp
tỉnh..................................................................................................................... 8
1.3.2. Quá trình thực thi chính sách khuyến công của chính quyền cấp tỉnh8
1.3.3. Các điều kiện để tổ chức thực thi chính sách khuyến công của chính
quyền cấp tỉnh thành công............................................................................... 15
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .................. 17
2.1. Khung nghiên cứu................................................................................ 17
2.2. Quy trình nghiên cứu ........................................................................... 18
2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu........................................................ 18
2.4. Phƣơng pháp thu thập số liệu............................................................... 19
2.5. Phƣơng pháp xử lý số liệu.................................................................... 19
2.6. Phƣơng pháp phân tích số liệu ............................................................. 19
CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH
SÁCH KHUYẾN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG................. 20
3.1. Khái quát về tỉnh Bắc Giang................................................................ 20
3.1.1. Điều kiện tự nhiên............................................................................. 20
3.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội.................................................................. 21
3.1.3. Thực trạng sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Giang............................. 27
3.2. Thực trạng tổ chức thực thi chính sách khuyến công của chính quyền
tỉnh Bắc Giang................................................................................................. 31
3.2.1. Mục tiêu của chính sách khuyến công đƣợc triển khai trên địa bàn
tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 -2015 ............................................................. 31
3.2.2. Nội dung chính sách khuyến công đƣợc triển khai trên địa bàn tỉnh
Bắc Giang giai đoạn 2011-2015...................................................................... 32
3.2.3. Thực trạng giai đoạn chuẩn bị triển khai chính sách ........................ 36
3.2.4. Thực trạng chỉ đạo thực thi chính sách ............................................. 48
3.2.5. Thực trạng kiểm soát sự thực hiện chính sách.................................. 58
3.3. Đánh giá tổ chức thực thi chính sách khuyến công của chính quyền
tỉnh Bắc Giang................................................................................................. 60
3.3.1 Đánh giá chính sách khuyến công ..................................................... 60
3.3.2. Đánh giá việc thực hiện mục tiêu chính sách ................................... 60
3.3.3. Điểm mạnh trong tổ chức thực thi chính sách khuyến công của chính
quyền tỉnh Bắc Giang...................................................................................... 66
3.3.4. Điểm yếu trong tổ chức thực thi chính sách khuyến công của chính
quyền tỉnh Bắc Giang...................................................................................... 67
3.3.5. Nguyên nhân của những điểm yếu trong tổ chức thực thi chính sách
khuyến công của chính quyền tỉnh Bắc Giang................................................ 69
CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH
SÁCH KHUYẾN CÔNG CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH BẮC GIANG........ 71

4.1. Phƣơng hƣớng hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách khuyến công của
chính quyền tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 .................................................... 71
4.2. Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách thực thi chính
sách khuyến công của chính quyền tỉnh Bắc Giang ....................................... 72
4.2.1. Giải pháp cho giai đoạn chuẩn bị triển khai chính sách ................... 72
4.2.2. Giải pháp cho giai đoạn chỉ đạo thực thi chính sách ........................ 76
4.2.3. Giải pháp cho giai đoạn kiểm tra thực hiện chính sách .................... 81
KẾT LUẬN..................................................................................................... 84
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................ 86
PHỤ LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do thực hiện nghiên cứu
Bắc Giang là tỉnh miền núi cách Hà Nội khoảng 50 km về phía Bắc, có điều
kiện giao thông thuận lợi do nằm trên trục quốc lộ 1A Hà Nội - Lạng Sơn, Bắc
Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp đặc biệt là công nghiệp
chế biến, tiểu thủ công nghiệp và nghề truyền thống, nhƣng những tiềm năng, lợi
thế này chƣa đƣợc khai thác hết. Hiện nay Bắc Giang vẫn là tỉnh nghèo, tỷ trọng
công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh còn thấp nông nghiệp vẫn ở mức
cao, dân cƣ vẫn chủ yếu làm nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu ngƣời chỉ bằng
1/2 bình quân cả nƣớc. Để sớm vƣợt qua tình trạng chậm phát triển, trở thành tỉnh
có chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu ngƣời và chỉ tiêu tốc độ tăng trƣởng kinh tế ở
mức trung bình khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc trƣớc năm 2015 nhƣ
Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII đã đề ra thì ƣu tiên phát triển công
nghiệp hiện nay có vai trò quyết định, là chìa khóa để thực hiện mục tiêu này.
Là chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và
ngành nghề nông thôn nên khuyến công luôn nhận đƣợc sự quan tâm của chính
quyền tỉnh Bắc Giang. Trong những năm gần đây, chính sách khuyến công đã có
những đóng góp tích cực trong khuyến khích phát triển sản xuất ở địa phƣơng, là
cầu nối cho các đơn vị sản xuất công nghiệp, giúp cơ sở sản xuất tìm kiếm thị
trƣờng, giới thiệu sản phẩm, liên doanh, liên kết đầu tƣ, là kênh thông tin để ngƣời
dân và doanh nghiệp tiếp cận, tìm kiếm thông tin về khoa học - kỹ thuật, chủ
trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc trong phát triển công nghiệp.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt đƣợc thời gian qua hoạt động khuyến
công ở Bắc Giang luôn bộc lộ nhiều tồn tại cần đƣợc khắc phục nhƣ về nguồn nhân
lực làm công tác khuyến công trên địa bàn chƣa đáp ứng về số lƣợng, thiếu kinh
nghiệm; việc xây dựng kế hoạch khuyến công chƣa bám sát quy hoạch, chƣa sát với
thực tế địa phƣơng và chƣa xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; nhiều đề
án, đề xuất đầu tƣ chất lƣợng hồ sơ đăng ký thấp; mức hỗ trợ thấp, thanh quyết toán
kinh phí chậm, rƣờm rà, nhiều thủ tục; các nội dung hỗ trợ chƣa thiết thực; cơ chế
quản lý hoạt động khuyến công chƣa đồng bộ, thiếu khoa học, chồng chéo, chƣa
phát huy hiệu quả nguồn ngân sách…
Từ thực trạng thực thi chính sách khuyến công trên địa bàn thời gian qua cho
thấy đang đòi hỏi cần có một đề tài nghiên cứu một cách khoa học, đầy đủ, hệ
thống nhằm hoàn thiện về tổ chức thực thi chính sách này của chính quyền tỉnh Bắc
Giang. Do vậy, tui tiến hành nghiên cứu đề tài: "Tổ chức thực thi chính sách khuyến
công của chính quyền tỉnh Bắc Giang” làm luận văn cao học của mình với mong
muốn việc thực thi chính sách này trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt kết quả cao hơn.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Xác định đƣợc khung lý thuyết nghiên cứu quá trình tổ chức thực thi chính
sách khuyến công của chính quyền cấp tỉnh;
- Phân tích đƣợc thực trạng tổ chức thực thi chính sách khuyến công của
chính quyền tỉnh Bắc Giang, từ đó rút ra những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên
nhân của điểm yếu trong việc tổ chức thực thi chính sách khuyến công giai đoạn
2011 - 2013 của chính quyền tỉnh Bắc Giang;
- Đề xuất đƣợc giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách khuyến công
của chính quyền tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
3. Câu hỏi nghiên cứu
Thực trạng tổ chức thực thi chính sách khuyến công của chính quyền tỉnh
Bắc Giang? Điểm mạnh, điểm yếu? Nguyên nhân? Để hoàn thiện tổ chức thực thi
chính sách khuyến công của chính quyền tỉnh Bắc Giang thì cần làm gì?
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức thực thi chính sách khuyến công của chính
quyền tỉnh Bắc Giang.
- Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu tổ chức thực thi chính sách khuyến công
của chính quyền tỉnh Bắc Giang theo quy trinh tổ chức thực thi chính sách.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về thời gian: Số liệu thứ cấp đƣợc thu thập từ năm 2011 đến năm 2014, số
liệu sơ cấp đƣợc thu thập vào tháng 10 năm 2014. Các giải pháp hoàn thiện đƣợc đề
xuất đến 2020
+ Về không gian: Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
5. Kết cấu nội dung Luận văn
Ngoài phần mở đầu, luận văn đƣợc kết cấu thành 04 chƣơng, phần kết luận
và danh mục tài liệu tham khảo, cụ thể nhƣ sau:
Chƣơng 1: Tổng quan tài liệu và cở lý luận về tổ chức thực thi chính sách
khuyến công của chính quyền cấp tỉnh
Chƣơng 2: Phƣơng pháp thiết kế và nghiên cứu
Chƣơng 3. Thực trạng tổ chức thực thi chính sách khuyến công của chính
quyền tỉnh Bắc Giang
Chƣơng 4: Giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách khuyến công
của chính quyền tỉnh Bắc Giang
Kết luận

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022684 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement