Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bluemoon24681
#995733 Link tải luận văn miễn phí cho ae
TÓM TẮT
Xuất phát từ những điều đó thì tín dụng cho các DNNVV đang là vấn
đề đƣợc Đảng và Nhà nƣớc đặc biệt coi trọng, nó đƣợc coi là vấn đề trung tâm
trong chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của cả nƣớc.
Điều đó cho thấy rằng việc tìm ra giải pháp để phát triển tín dụng cho
các DNVVN trong bối cảnh hiện nay đƣợc coi là một cơ hội cũng nhƣ thách
thức lớn đối với các ngân hàng thƣơng mại nói chung và Ngân hàng TMCP
Ngoại Thƣơng Chi Nhánh Bắc Hà Tĩnh nói riêng. Phát triển tín dụng đối với
DNNVV nhằm đáp ứng với chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng và Nhà nƣớc, đó
cũng là để giúp cho các doanh nghiệp và bản thân ngân hàng tháo gỡ khó khăn
và cùng nhau phát triển. Với định hƣớng phát triển là” ngân hàng bán lẻ với
khách hàng mục tiêu là cá nhân và DNNVV”. Trong thời gian vừa qua, Ngân
hàng TMCP Ngoại Thƣơng, Vietcombank) Bắc Hà Tĩnh đã sử dụng nhiều biện
pháp, tạo nên sự gia tăng đáng kể về dƣ nợ cho vay đối với đối tƣợng này nhƣng
nó chƣa thực sự tƣơng xứng với tiềm năng cũng nhƣ những định hƣớng mà ngân
hàng đã đề ra. Trƣớc tình hình đó, việc nghiên cứu để phát triển tín dụng cho các
DNVVN hơn nữa tại Ngân hàng Vietcombank Bắc Hà Tĩnh là một vấn đề hết
sức cần thiết. Từ quá trình công tác thực tiễn kết hợp với kiến thức lý luận đƣợc
học, em quyết định chọn đề tài” Tín dụng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Hà
Tĩnh” cho luận văn thạc sỹ của mình.
Mục tiêu chính của luận văn là dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn để đề
xuất các giải pháp và khuyến nghị để phát triển tín dụng cho các DNNVV tại
Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh nhƣng vẫn đảm bảo đƣợc chất
lƣợng tín dụng và hạn chế rủi ro cho ngân hàng.
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ....................................................................... i
DANH MỤC BẢNG BIỂU ................................................................................... i
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ........................ Error! Bookmark not defined.
PHẦN MỞ ĐẦU................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN
ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG CHO C ÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .................................................................. 5
1.1. Tổng quan các công trình, tài liệu nghiên cứu có liên quan đến đề tài.......... 5
1.2. Một số vấn đề lý luận về tín dụng cho các DNNVV tại NHTM ................... 6
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của DNNVV.......................................................... 6
1.2.2. Tổng quan về tín dụng ngân hàng cho các DNNVV ................................ 10
1.3. Phát triển tín dụng cho các DNVVN .......................................................... 18
1.3.1. Quan điểm về phát triển tín dụng và sự cần thiết của phát triển tín dụng
cho DNVVN của Ngân hàng thƣơng mại ........................................................... 18
1.3.2. Các tiêu chí đánh giá về phát triển tín dụng cho DNNVV của NHTM.... 25
1.3.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động tín dụng cho các DNNVV của
Ngân hàng thƣơng mại. ....................................................................................... 31
CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ...................... 36
2.1. Cách tiếp cận nghiên cứu ............................................................................. 36
2.2.Phƣơng pháp thu thập tài liệu, dữ liệu .......................................................... 36
2.3. Phƣơng pháp xử lý tài liệu, số liệu............................................................... 37
CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG VỀ TÍN DỤNG CHO CÁC DNVVN................ 40
TẠI NH TMCP NGOẠI THƢƠNG BẮC HÀ TĨNH......................................... 40
3.1. Khái quát về Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam - chi nhánh Bắc Hà tĩnh 40
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ............................................................ 40
3.1.2. Bộ máy tổ chức hoạt động của Chi nhánh ................................................ 41
3.1.3. Hoạt động kinh doanh cơ bản của Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Bắc
Hà Tĩnh................................................................................................................ 42
3.2. Thực trạng hoạt động tín dụng cho các DNVVN của Ngân hàng TMCP
Ngoại thƣơng chi nhánh Bắc Hà Tĩnh ................................................................ 49
3.2.1. Khái quát về khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của chi nhánh VCB
Bắc Hà Tĩnh......................................................................................................... 49
3.2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi
nhánh VCB Bắc Hà Tĩnh .................................................................................... 50
3.3. Đánh giá kết quả hoạt động tín dụng của VCB Bắc Hà Tĩnh đối với
DNVVN............................................................................................................... 64
3.3.1. Kết quả đạt đƣợc ....................................................................................... 64
3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ........................................................................... 66
CHƢƠNG 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CHO CÁC DNVVN TẠI
NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG BẮC HÀ TĨNH............................. 75
4.1. Định hƣớng phát triển tín dụng cho các DNVVN tại VCB Bắc Hà Tĩnh ... 75
4.2. Giải pháp phát triển tín dụng cho các DNNVV tại VCB Bắc Hà Tĩnh. ..... 76
4.2.1. Các giải pháp nhằm gia tăng nguồn vốn................................................... 76
4.2.2. Các giải pháp phát triển về quy mô và cơ cấu tín dụng DNNVV ............ 78
4.2.3. Các giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng DNNVV. ............................ 88
4.3. Kiến nghị ...................................................................................................... 92
4.3.1. Kiến nghị với chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nƣớc. ..................... 92
4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc ......................................................... 94
4.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam..................... 94
4.3.4. Kiến nghị với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa .................................... 95
4.3.5. Kiến nghị với Hiệp hội DNNVV trên địa bàn .......................................... 96
KẾT LUẬN ......................................................................................................... 98
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................... 100

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By HongYnNguy
#995734 ad ơi cho mình link down tài liệu này với, gấp quá rồi, mình đang làm luận văn dở thì vướng 1 chỗ :'( khóc tiếng mán luôn :beg:
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#995774 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement