Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vietnam
#995682 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Tên luận văn: Xây dựng hệ thống quản lý chất lƣợng theo TCVN ISO
9001:2008 cho hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ tại Viện Tiêu chuẩn
Chất lƣợng Việt Nam
Tác giả: Phạm Thị Thanh Tâm
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Bảo vệ năm: 2015
Giáo viên hƣớng dẫn: TS. Phan Thế Công
Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Mục đích nghiên cứu:
Làm rõ những vấn đề lý luận chung và phân tích thực trạng hệ thống quản
lý chất lƣợng theo TCVN ISO 9001:2008 cho hoạt động dịch vụ khoa học công
nghệ tại Viện Tiêu chuẩn Chất lƣợng Việt Nam để đề xuất những phƣơng hƣớng,
giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lƣợng trong thời gian tới.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về hệ thống quản lý chất
lƣợng theo TCVN ISO 9001:2008 cho hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ
dƣới góc độ Viện Tiêu chuẩn Chất lƣợng Việt Nam
- Tổng kết kinh nghiệm của các nƣớc trên thế giới và ở Việt Nam, từ đó
rút ra bài học kinh nghiệm quản lý chất lƣợng cho Viện Tiêu chuẩn Chất
lƣợng Việt Nam
- Phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống quản lý chất lƣợng ở Viện
Tiêu chuẩn Chất lƣợng Việt Nam, rút ra những thành tựu, hạn chế, nguyên
nhân hạn chế để từ đó làm rõ hơn các vấn đề cần giải quyết.
- Kiến nghị, đề xuất một số phƣơng hƣớng, giải pháp nhằm xây dựng
hiệu quả hệ thống quản lý chất lƣợng theo TCVN ISO 9001:2008 trong thời
gian tới.
Những đóng góp mới của luận văn:
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống quản lý chất
lƣợng và bổ sung thêm một số lý luận về hệ thống quản lý chất lƣợng dƣới
góc độ Viện Tiêu chuẩn Chất lƣợng Việt Nam.
- Tổng kết kinh nghiệm của các nƣớc trên thế giới và Việt Nam về quản
lý chất lƣợng, từ đó rút ra một số bài học có thể vận dụng cho Viện Tiêu
chuẩn Chất lƣợng Việt Nam.
- Đánh giá tƣơng đối toàn diện thực trạng hệ thống quản lý chất lƣợng
theo TCVN ISO 9001:2008 cho hoạt động dịch vụ khoa công nghệ tại Viện
Tiêu chuẩn Chất lƣợng Việt Nam theo khung lý thuyết đã phân tích, đề xuất.
- Đề xuất một số phƣơng hƣớng, giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống
quản lý chất lƣợng theo TCVN ISO 9001:2008, làm cơ sở cho các nhà quản lý
tham khảo để đƣa ra các quyết sách phù hợp về hệ thống quản lý chất lƣợng.

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang tạo ra sức ép cạnh tranh to lớn
đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc. Để tồn tại và phát triển, các doanh
nghiệp Việt Nam phải luôn chủ động tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao năng
suất và khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trƣờng. Một
trong số các giải pháp đó là việc áp dụng các công cụ quản lý mới trong hoạt động
sản xuất kinh doanh, nổi bật là việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng
theo tiêu chuẩn ISO.
Qua nhiều năm áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO tại
Việt Nam, bênh cạnh những thay đổi theo chiều hƣớng tích cực thì còn tồn tại nhiều
bất cập. Đa số các doanh nghiệp nhận thấy đƣợc tầm quan trọng của việc áp dụng
hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và triển khai có hiệu quả.
Tuy nhiên, trƣớc tâm lý ƣa chuộng bằng cấp của ngƣời Việt Nam, không ít doanh
nghiệp chỉ cố gắng đạt đƣợc chứng chỉ ISO nhƣng không thực sự triển khai và dẫn
đến hiệu quả sản xuất kinh doanh không đạt yêu cầu.
Sự vận động phát triển của thế giới trong những năm gần đây với xu thế toàn
cầu hóa nền kinh tế đã tạo ra những thách thức mới không chỉ trong lĩnh vực kinh
doanh mà còn trong rất nhiều các ngành nghề khác, trong đó có lĩnh vực dịch vụ
khoa học công nghệ. Trƣớc những đòi hỏi bức xúc của đời sống xã hội và sự phát
triển nền kinh tế của đất nƣớc, buộc lĩnh vực dịch vụ khoa học công nghệ phải có sự
đổi mới mạnh mẽ, và cụ thể ở đây chính là việc tìm ra các giải pháp từng bƣớc và
đồng bộ cho công cuộc cải cách trong lĩnh vực này để theo kịp với xu thế phát triển
của thời đại.
Dƣới góc độ của quản lý chất lƣợng, cải cách hành chính đã thể hiện hiệu lực
và hiệu quả bằng chính chất lƣợng của công việc và cách thức làm việc của nhân
viên cơ quan nhà nƣớc. Đây chính là giải pháp đáp ứng yêu cầu bức thiết của cải
cách hành chính với giải pháp về quản lý chất lƣợng trong dịch vụ khoa học công
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1007013 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement