Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By jomyolovejulyes
#995680 Link tải luận văn miễn phí cho ae
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá
cao vai trò của cán bộ, Ngƣời coi "Cán bộ là những ngƣời đem chính sách của
Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem
tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính
sách cho đúng. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất
bại đều do cán bộ tốt hay kém, có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong. Vì vậy huấn
luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng". Bên cạnh đó, công cuộc đổi mới, đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc đặt ra vấn đề to lớn, cấp bách là phải
xây dựng cho đƣợc đội ngũ cán bộ trong sạch, vững manhh, ngang tầm yêu cầu
mới. Để có đƣợc đội ngũ cán bộ đạt yêu cầu đó, lãnh đạo các cấp ủy đảng phải liên
tục đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng cán bộ. Trong đó, việc xây dựng đội ngũ
cán bộ về kinh tế ở các tỉnh thành, quận, huyện có vai trò đặc biệt quan trọng.
Cầu Giấy là một quận mới thành lập trực thuốc Hà Nội, tuy nhiên nó có vai
trò chiến lƣợc, quan trọng trong sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh.
Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức
quản lý nhà nƣớc về kinh tế nói riêng đã có những bƣớc trƣởng thành quan trọng.
Tuy nhiên, trƣớc những yêu cầu đổi mới, sự thay đổi không ngừng và xu hƣớng hội
nhập mạnh mẽ của xã hội hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nƣớc về
kinh tế của Quận cũng nhƣ công tác xây dựng, đổi mới cán bộ, công chức quản lý
kinh tế quận cũng bộc lộ những mặt, yếu kém. Đó là hạn chế về năng lực chuyên
môn, năng lực quản lý, năng lực tổ chức, sự thiếu hợp lý trong cơ cấu. Vì vậy, việc
nghiên cứu tìm ra các phƣơng pháp khả thi để khắc phục những yếu điểm nêu trên
và đổi mới công tác xây dựng cán bộ, công chức quản lý kinh tế Quận đáp ứng yêu
cầu đổi mới là vấn đề cấp thiết.
Để góp phần giải quyết vấn đề cấp thiết nêu trên, tác giả chọn đề tài: "Xây
dựng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước về kinh tế của quận Cầu Giấy
thành phố Hà Nội" làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế quản lý của mình.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
* Mục tiêu:
Mục tiêu của luận văn là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn
của vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nƣớc về kinh tế của
Quận Cầu Giấy, luận văn đề xuất những giải pháp chủ yếu hoàn thiện phƣơng thức
xây dựng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nƣớc về kinh tế của Quận Cầu
Giấy.
* Nhiệm vụ:
+ Tổng quan các tài liệu nghiên cứu, công trình khoa học tiêu biểu liên quan
đến luận văn.
+ Làm rõ những vấn đề lý luận về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản
lý nhà nƣớc về kinh tế của Quận.
+ Đánh giá thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nƣớc
về kinh tế của quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
+ Đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện công tác xây
dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nƣớc về kinh tế của quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội.
3. Câu hỏi nghiên cứu
Phải làm gì để hoàn thiện công tác xây dựng cán bộ, công chức quản lý nhà
nƣớc về kinh tế của quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội?
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức
quản lý nhà nƣớc về kinh tế cấp Quận.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi nghiên cứu của luận văn tập trung trên các mặt:
+ Quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng,
đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kiểm tra, giám sát và chính sách cán bộ, công chức.
+ Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu việc xây dựng đội ngũ cán
bộ, công chức quản lý nhà nƣớc về kinh tế của quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội.
+ Về thời gian: vấn đề nghiên cứu đƣợc xem xét trong giai đoạn từ năm
2010 đến nay, các số liệu đƣợc cập nhật đến năm 2015 và đề xuất giải pháp đến
năm 2020.
Cán bộ, công chức của Quận đƣợc nghiên cứu trong luận văn này chỉ bao
gồm cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nƣớc về kinh tế của
Quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội. Đó là các cơ quan trực tiếp thực hiện chức năng
quản lý nhà nƣớc về kinh tế cấp Quận, theo quy định tại Nghị định 14/2008/NĐ-CP
của Chính phủ.
5. Những đóng góp về khoa học của luận văn
- Góp phần hệ thống hóa lý luận xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý
nhà nƣớc về kinh tế ở địa bàn Quận.
- Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nƣớc về kinh tế
đồng thời đề xuất một số giải pháp chủ yếu để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức
quản lý nhà nƣớc về kinh tế ở quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội.
- Là tài liệu tham khảo cho các cơ quan làm công tác cán bộ, cơ quan nghiên
cứu chính sách cán bộ, công chức nhà nƣớc.
- Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận
Cầu Giấy trong quá trình quản lý nhà nƣớc nói chung và quản lý nhà nƣớc về kinh
tế nói riêng.
- Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho học viên các hệ đào tạo quản lý
kinh tế, kinh tế phát triển, luật, không chuyên luật … khi nghiên cứu, học tập các
chuyên đề có liên quan và cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đến hoạt động quản lý
nhà nƣớcvề kinh tế ở quận Cầu Giấy.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận
văn đƣợc kết cấu gồm 4 chƣơng:
Chương 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức
quản lý nhà nuớc về kinh tế cấp Quận
Chương 2: Phƣơng pháp nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nƣớc
về kinh tế của quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội
Chuơng 4: Phƣơng hƣớng và giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ cán bộ
công chức quản lý nhà nƣớc về kinh tế của quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội trong
giai đoạn hiện nay
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigia
#997024 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement