Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyenphuongnamnamcao
#995679 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Mặt hàng rau an toàn hiện nay, sản xuất chƣa theo kịp nhu cầu thị
trƣờng cả về chất lƣợng và số lƣợng, do thiếu các kênh dẫn nên việc cung ứng
đầu vào cho sản xuất, đến thu mua, tiêu thụ hàng hòa còn mang tính tiểu
thƣơng, ép giá, phần thua thiệt vẫn là ngƣời tiêu dùng cuối cùng và ngƣời
nông dân. Hàng hóa tiêu thụ chủ yếu thông qua mua bán truyền thống, quá
trình vận chuyển, bảo quản, bao gói còn tùy tiện, cẩu thả đã ảnh hƣởng xấu
đến chất lƣợng và vệ sinh của hàng hóa.
Tổ chức, vận hành và quản lý chuỗi cung ứng sẽ giúp cho sản xuất, kinh
doanh hiệu quả hơn, giúp các doanh nghiệp tìm đƣợc chỗ đứng trên thị trƣờng.
Bên cạnh những ý nghĩa của việc xây dựng chuỗi cung ứng hàng hóa
thì mặt hàng rau an toàn là mặt hàng thiết yếu trong bữa ăn hàng ngày của con
ngƣời. Rau đƣợc sử dụng hàng ngày với số lƣợng lớn, là thực phẩm quan
trọng thƣờng xuyên và không thể thiếu với mọi ngƣời. Vấn đề cung cấp rau
đảm báo chất lƣợng hiện nay ở Việt Nam đang là vấn đề đƣợc nhiều cơ quan
và ngƣời tiêu dùng quan tâm. Chất lƣợng rau khi đƣa ra tiêu thụ trên thị
trƣờng không đƣợc kiểm tra và đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ gây ảnh hƣởng
đến sức khỏe ngƣời tiêu dùng. Việc đảm bảo chất lƣợng cho mặt hàng rau ra
thị trƣờng cũng nhƣ tăng giá trị cho mặt hàng nay đang là đòi hỏi rất bức thiết
hiện nay.
Thực tế, các lý thuyết và các mô hình về chuỗi cung ứng đã đƣợc áp
dụng thành công ở nhiều nƣớc trên thế giới. Việc xây dựng và sử dụng những
chuỗi cung ứng hợp lý đem lại lợi thế cạnh tranh và lợi ích to lớn. Do đó, việc
xây dựng đƣợc chuỗi cung ứng cho mặt hàng rau an toàn hiện nay là yêu cầu
cấp thiết. Với những lý do đó nên tui lựa chọn vấn đề “Xây dựng chuỗi cung ứng mặt hàng rau an toàn ở Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu thạc sĩ,
chuyên ngành quản lý kinh tế.
Câu hỏi nghiên cứu của đề tài: cần hoàn thiện chuỗi cung ứng
rau an toàn như thế nào cho mặt hàng rau an toàn ở Việt Nam?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
2.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận chung và phân tích thực trạng
quá trình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn của một số chuỗi/mô hình điển hình
ở nƣớc ta để đề xuất những phƣơng hƣớng, giải pháp hoàn thiện mô hình
chuỗi cung ứng mẫu cho mặt hàng rau an toàn ở nƣớc ta trong thời gian tới.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về chuỗi cung ứng rau an toàn.
- Tổng kết chuỗi cung ứng rau an toàn ở một số nƣớc, từ đó rút ra bài
học kinh nghiệm cho Việt Nam.
- Phân tích và đánh giá thực trạng chuỗi cung ứng rau an toàn ở một số
địa phƣơng, từ đó làm rõ hơn các vấn đề cần giải quyết.
- Kiến nghị, đề xuất một số phƣơng hƣớng, giải pháp cho mô hình
chuỗi cung ứng rau an toàn trong thời gian tới.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng: Mô hình chuỗi cung ứng mặt hàng rau an toàn, từ nhà
cung ứng đến ngƣời tiêu dùng cuối cùng là các khách hàng.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Phạm vi thời gian: từ năm 2011 đến nay.
+ Phạm vi không gian: Chuỗi cung ứng rau điển hình ở Việt Nam bao
gồm: Đồng bằng sông Cửu Long, Đà Nẵng và Hà Nội. Đây là những địa điểm
điển hình cho ba miền Nam, Trung, Bắc của Việt Nam và là những nơi có
những chuỗi cung ứng rau an toàn tƣơng đối hoàn chỉnh, là tiền đề cho việc
xây dựng chuỗi cung ứng rau an toàn mẫu.
4. Đóng góp của luận văn
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản của chuỗi cung ứng rau an
toàn và bổ sung thêm một số lý luận về chuỗi cung ứng rau an toàn dƣới góc
độ địa phƣơng.
- Tổng kết kinh nghiệm chuỗi cung ứng an toàn của một số nƣớc, từ đó
rút ra một số bài học có thể vận dụng cho Việt Nam.
- Đánh giá tƣơng đối toàn diện thực trạng chuỗi cung ứng rau an toàn
của Việt Nam theo khung lý thuyết đã phân tích, đề xuất.
- Đề xuất đƣợc một số phƣơng hƣớng, giải pháp cho cung ứng rau an toàn.
5. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo đề tài kết cấu thành 4
chƣơng.
Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn
về chuỗi cung ứng rau an toàn
Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu
Chƣơng 3: Thực trạng xây dựng chuỗi cung ứng rau an toàn ở Việt
Nam
Chƣơng 4: Định hƣớng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng chuỗi cung
ứng rau an toàn ở Việt Nam

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By nvnktb
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement