Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#995545 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ ..1
1. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ .1
2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG .1
MỤC LỤC ...2
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT ...9
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM ..9
1. Khái niệm về sản xuất ..9
a. Sản xuất bậc 1 (sản xuất sơ chế): .9
b. Sản xuất bậc 2 (công nghiệp chế tạo): ...10
c. Sản xuất bậc 3 (công nghiệp dịch vụ): ...10
2. Đặc điểm của sản xuất hiện đại .10
3. Khái niệm về quản trị sản xuất ..11
II. CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT .11
1. Cách mạng công nghiệp 11
2. Quản trị khoa học ..12
3. Cách mạng dịch vụ .13
III. HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ SẢN XUẤT .14
1. Sản xuất như là một hệ thống 14
a. Yếu tố đầu vào: ..15
b. Yếu tố đầu ra: .17
2. Các quyết định trong quản trị sản xuất và tác nghiệp ...17
a. Các quyết định về chiến lược: 17
b. Các quyết định về hoạt động: 17
c. Các quyết định về quản lý: .17
IV. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT: 18
1. Các kỹ năng cần thiết ở người quản trị sản xuất ...18
a) Kỹ năng kỹ thuật (technical skills) hay chuyên môn nghiệp vụ: .18
b) Kỹ năng nhân sự (human skills): ...18
c) Kỹ năng nhận thức hay tư duy: (conceptual skills) ...19
2. Các hoạt động của người quản trị sản xuất ..19
a. Trong chức năng hoạch định: .19
b. Trong chức năng tổ chức: ..19
c. Trong chức năng kiểm soát: ...20
d. Trong chức năng lãnh đạo: 20
e. Trong chức năng động viên: ..20
f. Trong chức năng phối hợp: 20
V. CÂU HỎI ÔN TẬP ...20
CHƯƠNG 2: DỰ BÁO 21
I. KHÁI NIỆM VỀ DỰ BÁO. 21
II. PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO ĐỊNH TÍNH ..21
1. Lấy ý kiến của ban điều hành. ...21
2. Lấy ý kiến của người bán hàng ..21
3. Phương pháp chuyên gia (Delphi) .22
4. Phương pháp điều tra người tiêu dùng ..22
III. PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO ĐỊNH LƯỢNG. ...22
1. Dự báo ngắn hạn. ..23
a. Dự báo sơ bộ: .23
b. Phương pháp bình quân di động: ...23
c. Phương pháp bình quân di động có quyền số. ...25
d. Phương pháp điều hòa mũ. 26
e .Phương pháp điều hòa mũ theo xu hướng. 27
2. Dự báo dài hạn. .29
a. Phương pháp hồi qui tuyến tính. 30
b. Tính chất mùa vụ trong dự báo chuỗi thời gian .34
IV. GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT DỰ BÁO: 36
V. CÂU HỎI & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG ..38
V.1. Câu hỏi: .38
V.2. Bài tập có lời giải: ..38
Bài 1: ..38
Bài 2: ..40
Bài 3: ..41
Bài 4: ..43
Bài 5: ..45
Bài 6: ..46
V.3. Bài tập tự giải: 48
Bài 7: ..48
Bài 8: ..48
Bài 9: ..49
Bài 10: 50
Bài 11: 50
Bài 12: 51
Bài 13: 51
Bài 14: 51
Bài 15: 52
CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH NĂNG LỰC SẢN XUẤT .53
I. THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ...53
1. Nguồn phát minh sản phẩm: ..53
2. Tổ chức nghiên cứu thiết kế và phát triển sản phẩm .53
a. Về mặt nội dung, công tác tổ chức thiết kế sản phẩm và công nghệ bao gồm 3
vấn đề cơ bản sau: ..54
b. Những hình thức tổ chức nghiên cứu, thiết kế sản phẩm, công nghệ thường áp
dụng là: ...54
3. Qui trình phát triển sản phẩm 55
a. Phát triển sản phẩm mới: 55
b. Đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn: 56
c. Cải tiến bản thiết kế sản phẩm hiện có: .57
d. Thiết kế thuận tiện cho sản xuất: ...57
e. Thiết kế hướng về chất lượng. ...57
f. Thiết kế và phát triển dịch vụ mới ..58
II. LỰA CHỌN QUI TRÌNH SẢN XUẤT: 59
1. Lựa chọn các khả năng trong qui trình sản xuất ...59
a. Kích thước loạt sản xuất và sự biến động của sản phẩm. ..59
b. Nhu cầu vốn cho việc thiết kế qui trình .59
2. Phân tích kinh tế. ...60
a. Hàm số chi phí của các qui trình 60
b.Khái niệm về đòn cân hoạt động. ...61
c. Phân tích điểm hòa vốn ..61
III. HOẠCH ĐỊNH NĂNG LỰC SẢN XUẤT DÀI HẠN .62
1. Định nghĩa, đo lường và dự báo năng lực sản xuất thực tế: .63
a. Định nghĩa năng lực sản xuất thực tế: 63
b. Đo lường năng suất: ...63
c. Dự báo nhu cầu của năng lực sản xuất: ..63
d. Cách thức thay đổi năng lực sản xuất: ...64
2. Phân tích cây quyết định về hoạch định năng lực sản xuất: .65
IV. CÂU HỎI & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 66
IV.1. Câu hỏi ôn tập: .66
VI.2. Bài tập có lời giải: 67
Bài 1: ..67
Bài 2: ..68
Bài 3: ..69
Bài 4: ..70
Bài 5: ..73
IV.3. Bài tập tự giải: ...74
Bài 6: ..74
Bài 7: ..75
Bài 8: ..75
Bài 9: ..76
Bài 10: 76
Bài 11: 77
CHƯƠNG 4: XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM NHÀ MÁY ...78
I. MỤC ĐÍCH, VAI TRÒ XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM NHÀ MÁY. ...78
1. Mục đích của xác định địa điểm 78
2. Tầm quan trọng của xác định địa điểm .79
3. Quy trình tổ chức xác định địa điểm ..79
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN ĐỊA ĐIỂM .80
1. Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn vùng ...80
a. Thị trường tiêu thụ: 80
b. Nguồn nguyên liệu .80
c. Nhân tố lao động 81
d. Cơ sở hạ tầng kinh tế .81
e. Điều kiện và môi trường văn hoá xã hội 81
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chọn địa điểm. ..82
3. Xu hướng định vị các doanh nghiệp hiện nay trên thế giới ...82
a. Định vị ở nước ngoài ..82
b. Định vị trong khu công nghiệp, khu chế xuất 82
c. Xu hướng chia nhỏ các doanh nghiệp đưa đến đặt ngay tại thị trường tiêu thụ 83
III. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM ...83
1. Phương pháp dùng trọng số đơn giản. ..83
2. Phương pháp toạ độ trung tâm ..84
3. Phương pháp bài toán vận tải. ..85
IV. CÂU HỎI & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG .91
IV.1. Câu hỏi ôn tập: .91
IV.2. Bài tập có lời giải: ...91
Bài 1: ..91
IV.3. Bài tập tự giải: ..92
Bài 2: ..92
Bài 3: ..93
Bài 4: ..94
CHƯƠNG 5: BỐ TRÍ MẶT BẰNG SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ .95
I. MỤC TIÊU CỦA BỐ TRÍ MẶT BẰNG: ...95
1. Mục tiêu của bố trí mặt bằng sản xuất: .95
2. Mục tiêu cho bố trí kho hàng: 95
3. Mục tiêu cho bố trí mặt bằng dịch vụ: ...95
4. Mục tiêu cho bố trí mặt bằng văn phòng: ..96
II. BỐ TRÍ MẶT BẰNG SẢN XUẤT: ..96
1. Các kiểu bố trí mặt bằng sản xuất: 97
a. Bố trí theo quá trình: ..97
b. Bố trí theo sản phẩm: .97
c. Bố trí theo khu vực sản xuất: .98
d. Bố trí theo kiểu định vị cố định: 99
2. Phương pháp phân tích bố trí mặt bằng sản xuất. ..100
a. Phân tích bố trí mặt bằng theo hướng qui trình. ..100
b. Phân tích mặt bằng theo hướng sản phẩm: ..105
III. BỐ TRÍ MẶT BẰNG DỊCH VỤ: ...111
1. Các kiểu bố trí mặt bằng dịch vụ: 111
2. Phân tích bố trí mặt bằng dịch vụ: ..112
IV. CÂU HỎI & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG ..113
IV.1. Câu hỏi ôn tập: ...113
IV.2. Bài tập có lời giải: ..113
Bài 1: 113
Bài 2: 115
Bài 3: 116
Bài 4: 117
Bài 5: 120
Bài 6: 122
Bài 7: 124
IV.3. Bài tập tự giải: 125
Bài 8: 125
Bài 9: 126
Bài 10: ..127
Bài 11: ..128
Bài 12: ..129
Bài 13: ..129
Bài 14: ..130
CHƯƠNG 6: HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP .132
I. MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP. ..132
1. Đối tượng và phạm vi của hoạch định tổng hợp .132
2. Mục tiêu của hoạch định tổng hợp ..133
3. Sự cần thiết của hoạch định tổng hợp .134
II. HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP: ..134
1. Các kế hoạch trong hoạch định tổng hợp 134
a. Kế hoạch thay đổi mức dự trữ ..134
b. Kế hoạch làm thêm giờ 135
c. Kế hoạch thay đổi lượt lao động theo mức nhu cầu. ...135
d. Kế hoạch sử dụng công nhân làm bán thời gian ..136
e. Kế hoạch tác động đến nhu cầu. ..136
f. Kế hoạch hợp đồng phụ 137
g. Kế hoạch thực hiện đơn hàng chịu. .137
h. Kế hoạch sản xuất sản phẩm hổn hợp theo mùa ..137
2. Phương pháp hoạch định tổng hợp ..138
III. LỊCH TRÌNH SẢN XUẤT CHÍNH: ..143
1. Mục tiêu của lịch trình sản xuất: .143
2. Mốc thời gian trong lịch trình sản xuất: ..143
3. Qui trình xây dựng lịch trình sản xuất: ...143
IV. CÂU HỎI & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG ..149
IV.1. Câu hỏi ôn tập: ...149
IV.2. Bài tập có lời giải: ..150
Bài 1: 150
Bài 2: 153
Bài 3: 156
IV.3. Bài tập tự giải: 162
Bài 4: 162
Bài 5: 162
Bài 6: 163
Bài 7: 164
Bài 8: 164
Bài 9: 165
Bài 10: ..165
Bài 11: ..166
Bài 12: ..167
Bài 13: ..167
CHƯƠNG 7: HOẠCH ĐỊNH TỒN KHO ...169
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN TỒN KHO: ...169
1. Hệ thống tồn kho: .169
2. Các quan điểm khác nhau về lượng tồn kho 169
3. Phân tích chi phí tồn kho. 170
a. Các chi phí tăng lên khi tăng tồn kho. .170
b. Các chi phí giảm khi tồn kho tăng. ..171
4. Kỹ thuật phân tích ABC trong phân loại hàng tồn kho: ..171
II. TỒN KHO ĐÚNG THỜI ĐIỂM. 173
1. Khái niệm về tồn kho đúng thời điểm. .173
2. Những nguyên nhân chậm trễ của quá trình cung ứng. ..174
3. Biện pháp giảm tồn kho trong các giai đoạn ...174
III. CÁC MÔ HÌNH TỒN KHO ...175
1. Mô hình lượng đặt hàng kinh tế cơ bản (EOQ−Economic Order Quantity) ...175
2. Mô hình lượng đặt hàng theo lô sản xuất (POQ−Prodution Order Quantity) 178
3. Mô hình EOQ, POQ với chiết khấu theo số lượng: .180
4. Ứng dụng mô hình phân tích biên tế để xác định lượng dự trữ ...182
IV. CÂU HỎI & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG ...184
IV.1. Câu hỏi .184
IV.2. Bài tập có lời giải: ..184
Bài 1: 184
Bài 2: 185
Bài 3: 185
Bài 4: 186
Bài 5: 187
IV.3. Bài tập tự giải: 188
Bài 6: 188
Bài 7: 188
Bài 8: 188
Bài 9: 188
Bài 10: ..189
Bài 11: ..189
Bài 12: ..189
Bài 13: ..189
Bài 14: ..190
Bài 15: ..190
CHƯƠNG 8: HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT LIỆU ...191
I. MỤC TIÊU CỦA HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT LIỆU: .191
II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT LIỆU. 192
1. Lịch trình sản xuất chính. 193
2. Các hóa đơn vật liệu 193
3. Dữ liệu trình trạng tồn kho. .193
4. Chương trình máy tính hoạch định nhu cầu vật liệu. ..193
5. Đầu ra của hoạch định nhu cầu vật liệu ..194
6. Kích thước lô hàng trong hoạch định nhu cầu vật liệu. ..197
III. CÂU HỎI & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG ...200
III.1. Câu hỏi: ..200
III.2. Bài tập có lời giải: ..200
Bài 1: 200
Bài 2: 204
Bài 3: 205
Bài 4: 208
Bài 5: 210
III.3. Bài tập tự giải: 213
Bài 6: 213
Bài 7: 213
Bài 8: 214
Bài 9: 214
Bài 10: ..215
Bài 11: ..215
Bài 12: ..216
CHƯƠNG 9: LẬP LỊCH TRÌNH SẢN XUẤT ...217
I. LẬP LỊCH TRÌNH CHO CÁC HỆ THỐNG SẢN XUẤT HƯỚNG VỀ QUI TRÌNH.
..217
1. Phương pháp sắp xếp thứ tự tối ưu trong sản xuất, dịch vụ 217
a. Trường hợp chỉ có một máy hay một dây chuyền sản xuất. ..217
b. Nguyên tắc Jonhson: 221
c. Trường hợp tổng quát: (Lịch trình cho N công việc trên M máy) ...224
2. Phương pháp phân công công việc cho các máy: ...226
II. LẬP LỊCH TRÌNH CHO CÁC HỆ THỐNG SẢN XUẤT HƯỚNG VỀ SẢN PHẨM:
..229
1. Lập lịch trình cho lô sản xuất: .229
a. EOQ cho lô sản xuất (POQ): 229
b. Phương pháp Run-out: .230
2. Lập lịch trình phân phối: (Phương pháp đường cân bằng) 231
III. CÂU HỎI & BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG ...234
III.1. Câu hỏi 234
III.2. Bài tập có lời giải: ..234
Bài 1: 234
Bài 2: 238
Bài 3: 239
Bài 4: 240
Bài 5: 242
III.3. Bài tập tự giải: 243
Bài 6: 243
Bài 7: 243
Bài 8: 243
Bài 9: 244
Bài 10: ..245
Bài 11: ..245
Bài 12: ..245
Bài 13: ..246
Bài 14: ..246
TÀI LIỆU THAM KHẢO .247

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement