Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ninjaninja_3456
#995039 Link tải luận văn miễn phí cho ae
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề cơ bản về
hoạt động điều hành chính sách tỷ giá của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
kinh tế quốc tế, Luận văn phân tích, đánh giá về việc điều hành chính sách tỷ
giá của Việt Nam, từ đó rút ra những kết quả đạt đƣợc, những khó khăn hạn
chế cần đƣợc khắc phục, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm tăng
cƣờng hiệu quả việc điều hành chính sách tỷ giá .
 Nhiệm vụ nghiên cứu :
 Hệ thống hóa lý luận về tỷ giá hối đoái
 Đánh giá việc điều hành chính sách tỷ giá của Việt Nam trong quá trình
hội nhập kinh tế quốc tế
 Đƣa ra một số hàm ý chính sách giúp nâng cao hiệu quả điều hành
chính sách tỷ giá của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tế mới.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
 Đối tƣợng nghiên cứu: Hoạt động điều hành chính sách tỷ giá của Việt
Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế .
 Phạm vi nghiên cứu: Quá trình thực hiện điều hành chính sách tỷ giá
của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, từ sau khi gia nhập
WTO đến 2013.
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu
Nghiên cứu về tỷ giá hối đoái, các mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái
với các biến kinh tế vĩ mô khác và tác động của tỷ giá hối đoái tới cán cân
thƣơng mại, tới tăng trƣởng kinh tế đã thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà
nghiên cứu.
Paul R. Krugman và Maurice Obstfeld (1996 ) đã cung cấp nền tảng lý
thuyết cơ bản cho việc hình thành phƣơng pháp luận nghiên cứu về tỷ giá hối
đoái và chính sách tỷ giá hối đoái. Theo nhiều tìm kiếm về lý luận, tác giả đã
tìm thấy các bài viết và nghiên cứu rất hữu ích và chuyển thể chúng theo
hƣớng cụ thể hơn với phạm vi hẹp hơn trong khi tiếp cận chủ đề nghiên cứu.
Nguyễn Trần Phúc và Nguyễn Đức Thọ (2009) đã tổng hợp một số
thông tin sẵn có và dữ liệu liên quan đến chế độ tỷ giá hối đoái của Việt Nam,
dựa vào đó đánh giá và phân tích mức độ thống nhất giữa điều hành chính
sách tỷ giá hối đoái với một số thể mục tiêu chính sách kinh tế vĩ mô quan
trọng. Để thuận lợi cho việc phân tích, số liệu hàng năm và hàng tháng đƣợc
biên soạn cho cả tỷ giá hối đoái danh nghĩa và hiệu quả thực tế (NEER và
REER). Các phân tích cho thấy rằng NHNN có xu hƣớng chú trọng đặc biệt
vào việc duy trì sự ổn định tỷ giá VND/USD song phƣơng danh nghĩa. Nhƣ
một hệ quả, đã có khoảng thời gian khi REER đánh giá cao, cho thấy thiệt hại
trong cạnh tranh quốc tế. Ổn định tỷ giá hối đoái chính thức đƣợc đánh giá
nhƣ một hành động làm chậm sự phát triển của thị trƣờng ngoại hối nhà
nƣớc.
Lê Thanh Hà (2015) nghiên cứu và phân tích chính sách tiền tệ của

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By baoto
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#995225 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement