Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thaixuan.nguyen
#994904 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHƯƠNG 1 ................................................................................................... 4
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN............. 4
VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA MỘT DOANH NGHIỆP TRONG
NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG...................................................................... 4
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu: ............................................................. 4
1.2.Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp: ............... 8
1.2.2. Các nội dung chủ yếu của chiến lược kinh doanh của một doanh
nghiệp. ........................................................................................................... 8
1.2.3.Vai trò, tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh đối với một doanh
nghiệp: ......................................................................................................... 20
1.2.4. Các căn cứ, nhân tố ảnh hưởng đến việc hoạch định và thực thi chiến
lược kinh doanh của doanh nghiệp. .............................................................. 23
CHƯƠNG 2 ................................................................................................. 44
PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ....................................... 44
2.1. Phương pháp luận:................................................................................. 44
2.2. Các phương pháp cụ thể được sử dụng để thực hiện luận văn................ 45
2.2.1: Phân tích và tổng hợp. ........................................................................ 45
2.2.2.Trừu tượng hóa khoa học:.................................................................... 46
2.2.3.Phương pháp thống kê mô tả: .............................................................. 47
2.3.Phương pháp thu thập và xử lý số liệu.................................................... 47
2.3.1. Nguồn số liệu thực hiện luận văn........................................................ 47

2.3.2.Phương pháp xử lý số liệu ................................................................... 48
CHƯƠNG 3 ................................................................................................. 50
THỰC TRẠNG THỰC THI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ...................... 50
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ ................................ 50
PETROLIMEX NGHỆ TĨNH ...................................................................... 50
3.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.
..................................................................................................................... 50
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển: ..................................................... 50
3.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của Công ty: .................................................. 51
3.1.3. Bộ máy tổ chức và quản lý: ................................................................ 53
3.1.4. Đặc điểm cơ bản của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex
Nghệ Tĩnh ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh
..................................................................................................................... 58
3.2 Nội dung chiến lược kinh doanh và việc thực thi chiến lược kinh doanh ở
Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh trong thời gian qua
..................................................................................................................... 61
3.2.1. Định hướng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty cổ phần vận
tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh ............................................................ 61
3.2.2. Nội dung chiến lược kinh doanh của Công ty PTS Nghệ Tĩnh............ 64
3.2.3.Kết quả thực thi chiến lược kinh doanh của Công ty............................ 72
3.2.4.Nhận xét, đánh giá về chiến lược kinh doanh của Công ty................... 87
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến Chiến lược kinh doanh của Công ty............. 92
3.3.1. Định hướng phát triển chiến lược của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đến
năm 2020...................................................................................................... 92
3.3.2. Dự báo thị trường xăng dầu Việt Nam đến năm 2020......................... 93
3.3.3. Dự báo nhu cầu xăng dầu trên địa bàn Nghệ An và sản lượng tiêu thụ
của Công ty đến năm 2020 ........................................................................... 93

3.4. Các cơ hội và thách thức đặt ra đối với Công ty đến năm 2020 ............. 95
3.4.1. Các cơ hội .......................................................................................... 95
3.4.2. Các thách thức.................................................................................... 96
3.5. Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty đến năm 2020............... 97
3.5.1. Tổng hợp đánh giá tác động của các yếu tố bên ngoài ........................ 97
3.5.2. Tổng hợp đánh giá tác động của các yếu tố bên trong....................... 100
3.5.3. Phân tích SWOT đối với Công ty PTS Nghệ Tĩnh............................ 103
CHƯƠNG 4 ............................................................................................... 111
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ (GIẢI PHÁP) NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC
KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX NGHỆ TĨNH TRONG THỜI GIAN TỚI.......................... 111
4.1 Những kiến nghị về điều chỉnh hoàn thiện chiến lược kinh doanh của
Công ty....................................................................................................... 111
4.2. Những giải pháp nhằm đảm bảo thực thi thành công chiến lược kinh
doanh của Công ty PTS Nghệ Tĩnh. ........................................................... 115
4.2.1 Giải pháp về tổ chức.......................................................................... 115
4.2.2 Giải pháp về marketing...................................................................... 115
4.2.3 Giải pháp về nhân sự ......................................................................... 119
4.2.4 Giải pháp về nghiên cứu, phát triển ................................................... 121
4.2.5 Giải pháp về tài chính........................................................................ 121
4.2.6 Giải pháp về hệ thống thông tin......................................................... 122
4.2.7 Giải pháp về xây dựng và nâng cao uy tín thương hiệu hàng hóa ...... 124
KẾT LUẬN................................................................................................ 125
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................... 127


LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Trong xu thế phát triển chung, đặc biệt khi Việt Nam chính thức trở
thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO), nền kinh tế Việt
Nam ngày càng hội nhập với các nền kinh tế trên thế giới; các doanh nghiệp
Việt nam buộc phải định hướng phát triển, cạnh tranh trong điều kiện, hoàn
cảnh mới. Trong điều kiện đó sẽ xuất hiện các hãng kinh doanh và vận tải
xăng dầu quốc tế có quy mô và năng lực cạnh tranh mạnh tham gia kinh
doanh thị trường nội địa nước ta. Mặt khác sự cạnh tranh ngày càng gay gắt
trong lĩnh vực kinh doanh vận tải xăng dầu giữa các tập đoàn, doanh nghiệp
đầu mối trong nước như: Petrolimex Việt Nam, các Tổng công ty xăng dầu
Quân Đội, Petec, Petromekong, Vinapco, Mekong, Sài gòn Petro, PVoil.v.v..,
khiến điều kiện kinh doanh của mỗi doanh nghiệp ngày càng khó khăn và
khắc nghiệt. Chính vì vậy việc xây dựng và hoàn thiện chiến lược kinh doanh
đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh
nghiệp.
Ở Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, chiến lược kinh
doanh hiện hành tuy đã giúp Công ty thu hái được một số thành tựu, song
đang bộc lộ một số hạn chế như: Một số định hướng trong hoạt động kinh
doanh của Công ty đang dần tỏ ra bất cập; Công ty có xu hướng bị mất thị
phần vận tải thuộc nhóm khách hàng là đại lý kinh doanh xăng dầu không
thuộc tập đoàn Petrolimex Việt Nam; Công ty hiện đang phải cạnh tranh gay
gắt đối với cung tuyến vận tải tái xuất tại Lào; năng lực tài chính của Công ty
còn nhiều hạn chế, vốn vay thường xuyên chiếm tỷ lệ lớn trên tổng vốn và tài
sản của Công ty....Đứng trước tình hình đó, việc hoàn thiện chiến lược sản
xuất kinh doanh của Công ty là hết sức cần thiết và có ý nghĩa sống còn đối
với sự phát triển bền vững của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex
Nghệ Tĩnh.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, trên cương vị phụ trách công tác
kinh doanh của Công ty, tác giả lựa chọn đề tài “ hoàn thiện chiến lược kinh
doanh của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex nghệ tĩnh” làm
đề tài luận văn thạc sỹ quản lý kinh tế.
2. Câu hỏi nghiên cứu:
Chiến lược kinh doanh hiện nay ở Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ
Petrolimex Nghệ Tĩnh là gì? Chiến lược kinh doanh đó bộc lộ những điểm
mạnh, yếu như thế nào? Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ
Tĩnh phải làm gì và làm như thế nào để hoàn thiện chiến lược kinh doanh của
Công ty ?
3.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
+ Mục đích nghiên cứu:
Trên cơ sở phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh hiện hành của
Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, đề xuất các kiến
nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược này.
+ Nhiệm vụ nghiên cứu:
Để thực hiện được mục đích nghiên cứu này, luận văn có các nhiệm vụ
nghiên cứu sau:
- Hệ thống hóa các khía cạnh lý thuyết về chiến lược kinh doanh của
một doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện kinh tế thị trường.
- Phân tích mội trường kinh doanh và thực trạng triển khai, thực thi
chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex
Nghệ Tĩnh trong thời gian qua( Từ khi Công ty cổ phần hóa năm 2000 đến
nay); chỉ ra được những bất cập, hạn chế có liên quan.
- Đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh
doanh của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh trong
thời gian tới.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
+ Đối tượng nghiên cứu:
Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ
Petrolimex Nghệ Tĩnh.
+ Phạm vi nghiên cứu:
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ
Petrolimex Nghệ Tĩnh trong việc thực thi chiến lược kinh doanh trong giai
đoạn từ tháng 10/2000 đến tháng 10/2014.
5. Đóng góp của luận văn:
- Phân tích, đánh giá thực trạng thực thi chiến lược kinh doanh ở Công
ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh trong những năm qua.
- Đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh
doanh của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh trong
thời gian tới.
6. Kết cấu của luận văn:
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Danh mục tài liệu tham khảo,
kết cấu luận văn gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chiến lược
kinh doanh của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu.
Chương 3: Thực trạng thực thi chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần
vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.
Chương 4: Một số kiến nghị (giải pháp)nhằm hoàn thiện chiến lược kinh
doanh của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh trong
thời gian tới.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By angle1026
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022731 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement