Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By wishingstar_1989
#994472 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cũng nhƣ nhiều quốc gia trên thế giới, ở Việt Nam, nông nghiệp là một
ngành sản xuất nhạy cảm nhƣng rất quan trọng với nền kinh tế quốc dân, do đó lĩnh
vực này luôn nhận đƣợc sự quan tâm từ Chính phủ. Quá trình Công nghiệp hóa,
Hiện đại hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã làm thay
đổi đáng kể cơ cấu nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn chiếm một tỷ
trọng khá lớn và xuất khẩu các sản phẩm từ nông nghiệp vẫn có đóng góp quan
trọng cho nền kinh tế. Bên cạnh các mặt hàng nông nghiệp lớn nhƣ gạo,
chè…không thể không kể đến sự góp mặt của cây hồ tiêu, một mặt hàng xuất khẩu
chủ lực.
Cây hồ tiêu xuất hiện ở Việt Nam từ cuối thế kỷ 19, song đến những năm
1980 thì mới đƣợc đƣa vào trồng rộng rãi. Bƣớc sang những năm 1990, hồ tiêu mới
trở thành mặt hàng xuất khẩu. Từ đó đến nay, nhờ sự quan tâm của nhà nƣớc, sự
sáng tạo và cần cù của ngƣời nông dân mà cây hồ tiêu đã ngày càng khẳng định vị
trí là một mặt hàng xuất khẩu có giá trị, đem lại nguồn thu nhập cao cho ngƣời dân,
đóng góp vào GDP quốc gia.
Những năm trƣớc đây,Việt Nam đứng sau một số quốc gia nhƣ Ấn Độ,
Indonesia, Brazil về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu, nhƣng từ 2005 đến nay, Việt
Nam đã dần cải thiện vị trí xếp hạng và trở thành quốc gia đứng đầu về sản xuất và
xuất khẩu hồ tiêu, 95% lƣợng hồ tiêu sản xuất ở Việt Nam dành cho xuất khẩu. Sản
lƣợng xuất khẩu tiêu của Việt Nam chiếm hơn 50% tổng lƣợng hồ tiêu của thế giới,
bên cạnh đó, giá hồ tiêu tăng trên thị trƣờng đẩy kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của
Việt Nam tăng nhanh. Năm 2014, lần đầu tiên giá trị xuất khẩu Hạt tiêu Việt Nam
gia nhập “câu lạc bộ tỷ đô”, đóng góp chung cho kinh tế đất nƣớc. Theo Bộ Nông
nghiệp & Phát triển nông thôn, hạt tiêu đến nay đã xếp vị trí thứ 5 về giá trị trong
các mặt hàng nông sản xuất khẩu của cả nƣớc (sau gạo, cao su, cà phê và điều). Nhƣ
vậy, hạt tiêu đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động xuất khẩu và kinh tế của
Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu đã đạt đƣợc, phải nhìn nhận những hạn chế
của hồ tiêu Việt Nam. Trƣớc hết đây là một sản phẩm nông nghiệp nên cây hồ tiêu
cũng đối mặt với những bất lợi về tự nhiên nhƣ thời tiết, sâu bệnh, đất trồng…nên
sản lƣợng bấp bênh, đòi hỏi ngƣời nông dân Việt Nam luôn không ngừng nghiên
cứu các giống mới với năng suất và chất lƣợng tốt hơn, các biện pháp bảo vệ và
đảm bảo sản lƣợng cao, ổn định.
Mặt khác, với xuất phát điểm thấp, quy trình trồng trọt lạc hậu, sản xuất chƣa
đảm bảo tiêu chuẩn nên lƣợng tiêu Việt Nam xuất khẩu vẫn chủ yếu dƣới dạng thô
và sơ chế chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu, làm giảm giá trị xuất khẩu và chƣa tận
dụng hết nguồn lực.
Thêm vào đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, việc tham gia
vào các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới nói chung và WTO nói riêng đã mở ra
những cơ hội, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới đối với hoạt động sản xuất
và xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam nhƣ sự gia tăng các quy định cao về chất lƣợng
hàng hoá, bao bì, các vấn đề về Vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo môi trƣờng hay
các yêu cầu phải đảm bảo nguồn hàng cung cấp đều đặn, việc tuân thủ các quy định
về xuất khẩu hàng hoá… Làm thế nào để tận dụng đƣợc các cơ hội và vƣợt qua đƣợc
các thách thức nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam ra
thị trƣờng thế giới trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của
WTO là vấn đề có tính thời sự và có ý nghĩa thực tiễn quan trọng.
Xuất phát từ yêu cầu đó, tui chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình là:
“Đẩy mạnh xuất khẩu hạt tiêu sau khi Việt Nam gia nhập WTO”
2. Tình hình nghiên cứu
Trong cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, các mặt hàng nông lâm
sản luôn chiếm một vị trí quan trọng. Bên cạnh các sản phẩm nhƣ gạo, cà phê,
chè…thì hạt tiêu cũng là một sản phẩm xuất khẩu có giá trị. Mặc dù đây là một sản
phẩm xuất khẩu truyền thống và có thế mạnh của Việt Nam, song cũng chƣa có
nhiều công trình nghiên cứu về đề tài này.
Liên quan đến nội dung của Luận văn, có thể kể đến một số công trình
nghiên cứu sau:
- Nguyễn Đình Long (2000), “Phân tích sơ bộ khả năng cạnh tranh của ngành
nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh ASEAN và AFTA”, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn. Tài liệu này đã đánh giá sơ bộ khả năng cạnh tranh của những mặt
hàng nông sản chủ yếu của Việt Nam nhƣ cà phê, gạo, chè, hạt tiêu…trong bối cảnh
hội nhập nền kinh tế quốc tế của Việt Nam, tuy nhiên chỉ là một đánh giá sơ bộ,
chƣa phân tích đầy đủ và sâu sắc về từng sản phẩm.
- Dự án Hợp tác Kỹ thuật TCP/VIE/8821 (2000) “Khả năng cạnh tranh của
hàng nông nghiệp Việt Nam: một sự phân tích sơ bộ trong bối cảnh hội nhập
ASEAN và AFTA” của Bộ NN và PTNT dƣới sự tài trợ của Tổ chức Nông lƣơng của
Liên hợp quốc (FAO). Dự án bao gồm các báo cáo về khả năng cạnh tranh của một
số mặt hàng nông sản Việt Nam nhƣ gạo, đƣờng, hạt tiêu,…..trên các phƣơng diện
nhƣ chi phí, giá cả, năng suất, kim ngạch, tuy nhiên thời gian nghiên cứu giới hạn
đến năm 1999.
- Phạm Hƣng (2010),Giải pháp nhằm phát triển xuất khẩu mặt hàng hồ tiêu
của Việt Nam, Báo cáo tổng kết đề tài. Đây là tài liệu tổng quát nhất về ngành hồ
tiêu của Việt Nam, tuy nhiên các số liệu chƣa cập nhật sự biến động của mặt hàng
hồ tiêu.
- “Đề án phát triển thương mại hàng nông lâm thủy sản đến 2015, tầm nhìn
2020” của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (2009) đã đƣa ra cái nhìn toàn
cảnh về định hƣớng phát triển các mặt hàng nông lâm thủy sản trong dài hạn, tuy
nhiên chƣa đi sâu vào phân tích mặt hàng hồ tiêu Việt Nam.
Ngoài các công trình nghiên cứu bằng tiếng Việt, còn một số công trình của
các tổ chức và chuyên gia quốc tế về phát triển sản xuất và xuất khẩu mặt hàng hồ
tiêu nhƣ: International Trade Center (2002) “Global Spice Markets Imports”; Phạm
Thị Thanh Nga (2008), Vietnam tops list of world pepper exporters; G.K Nair
(12/2009), Mixed trend in pepper market;…
Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên đây đã đề cập đến khả năng cạnh
tranh của các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam, đề cập đến hoạt động
xuất khẩu của một số mặt hàng nông sản chủ lực nhƣ gạo, chè,…Và đề xuất một số
giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu các mặt hàng này trong bối cảnh Việt Nam
hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới. Tuy nhiên chƣa có công trình nào nghiên
cứu đầy đủ toàn diện về hoạt động xuất khẩu hạt tiêu ra thị trƣờng thế giới trong bối
cảnh gia nhập WTO của Việt Nam, đặc biệt là sau khi Việt Nam trở thành thành
viên chính thức của tổ chức này.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 Mục đích nghiên cứu: nghiên cứu thực trạng xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam
trong bối cảnh hội nhập WTO, chỉ ra các thành công và hạn chế của hoạt động này,
từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của
Việt Nam ra thị trƣờng thế giới
 Nhiệm vụ nghiên cứu: để đạt đƣợc mục đích nêu trên, luận văn có các
nhiệm vụ nghiên cứu sau:
- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về hoạt động xuất khẩu nông sản, các hiệp
định của WTO liên quan đến xuất khẩu nông sản, kinh nghiệm của một số nƣớc và
bài học cho Việt Nam.
- Nghiên cứu thực trạng hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam ra thị
trƣờng thế giới trong bối cảnh hội nhập WTO.
- Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam ra thị
trƣờng thế giới trong thời gian tới.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam ra thị
trƣờng thế giới.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam
từ năm 2007 sau khi Việt Nam chính thức là thành viên của WTO đến năm
2014. Tuy nhiên, để so sánh luận văn có nghiên cứu và sử dụng các dữ liệu
của thời kỳ trƣớc đó.
+ Luận văn lựa chọn nghiên cứu kinh nghiệm xuất khẩu hàng nông sản của
hai quốc gia Trung Quốc và Brazil và rút ra một số bài học cho Việt Nam.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Phƣơng pháp thu thập dữ liệu: luận văn sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp thu
hập đƣợc từ các tài liệu và thông tin bao gồm các tài liệu, báo cáo của Hiệp hội Hồ
iêu Việt Nam (VPA), Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) và Chuyên trang Hạt tiêu của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT). Nguồn dữ liệu bên
ngoài sử dụng cho luận văn bao gồm các công trình nghiên cứu khoa học, báo cáo
ổng kết đề tài, luận văn thạc sỹ, các bài viết, bài báo đăng trên các tạp chí và
website của Cục xúc tiến thƣơng mại – Bộ Công thƣơng, Viện Chính sách và Phát
riển Nông nghiệp – Bộ NN&PTNT, Tổng Cục Thống kê, trang Thống kê quốc tế
trademap), Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Tây
Ninh, … Đây là những nguồn tài liệu chính xác, tin cậy và cập nhật liên quan đến
đề tài. Các thông tin trích dẫn trong luận văn sẽ đƣợc trình bày chi tiết trong danh
mục tài liệu tham khảo. Nguồn dữ liệu này đƣợc dùng để phân tích thực trạng xuất
khẩu hạt tiêu của Việt Nam trƣớc và sau khi gia nhập WTO để từ đó có đánh giá về
riển vọng xuất khẩu của mặt hàng tiêu.
Phƣơng pháp phân tích dữ liệu: Luận văn sử dụng phƣơng pháp phân tích
và tổng hợp dữ liệu trong cả 3 chƣơng (Chƣơng 1 là các số liệu minh chứng sự
hành công trong xuất khẩu nông sản của Brazil và Trung Quốc , Chƣơng 2 là số
iệu về thực trạng xuất khẩu tiêu của Việt Nam và thế giới, Chƣơng 3 là sản lƣợng
iêu thụ tiêu từ 1995 – 2013 để đoán xu hƣớng tiêu dùng). Trên cơ sở kết quả
phân tích, luận văn sử dụng phƣơng pháp tổng hợp để đƣa ra cái nhìn tổng thể hiện
rạng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam và đặt trong mối tƣơng quan so sánh với
ngành hồ tiêu trên thế giới. Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu đƣợc sử dụng để tổng
quan tài liệu nghiên cứu để tìm ra hạn chế của các công trình nghiên cứu trƣớc đó,
ngoài ra còn đƣợc sử dụng để tìm hiểu các khái niệm, cơ sở lý luận liên quan đến
đối tƣợng nghiên cứu của đề tài. Phƣơng pháp thống kê, mô tả đƣợc tác giả sử dụng
để lập bảng, biểu nhằm minh họa cho đề tài.
Ngoài ra, tác giả đã sử dụng mô hình SWOT trong Chƣơng 2 (chƣơng Thực
rạng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam) để phân tích điểm mạnh - điểm yếu, cơ hội -

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By gtasa2
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014838 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement