Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nicky_lucky_cute
#994356 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về Franchise, lợi ích, cũng như điều kiện để áp dụng cách Franchise. Phân tích những kinh nghiệm áp dụng cách Franchise ở một số nước trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Singapore. Nghiên cứu thực trạng áp dụng cách Franchise của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn từ giữa những năm 90 đến năm 2008, qua đó đối chiếu với kinh nghiệm của các nước để đưa ra nhận xét về những ưu và nhược điểm của các doanh nghiệp Việt Nam khi áp dụng cách này, cũng như nguyên nhân của nó. Phân tích những thuận lợi, thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi áp dụng cách Franchise trong thời gian sau hội nhập WTO. Dự báo triển vọng phát triển cách kinh doanh Franchise ở nước ta trong thời gian tới và đưa ra một số ý kiến nhằm thúc đẩy sự phát triển cách này ở Việt Nam

CHƢƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ FRANCHISE 8
1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ FRANCHISE 8
1.1.1. Khái niệm franchise và sự ra đời của franchise 8
1.1.2. Hình thức franchise 15
1.1.3. Những nhân tố cơ bản khi triển khai phƣơng thức franchise 19
1.2. LỢI ÍCH CỦA PHƢƠNG THỨC FRANCHISE 22
1.2.1. Đối với quốc gia 22
1.2.2. Đối với doanh nghiệp 23
1.2.3. Đối với ngƣời tiêu dùng 26
1.3. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG PHƢƠNG THỨC
FRANCHISE
27
1.3.1. Điều kiện đối với bên nhận quyền 27
1.3.2. Điều kiện đối với bên nhƣợng quyền 30
CHƢƠNG II: KINH NGHIỆM ÁP DỤNG PHƢƠNG THỨC FRANCHISE
TRÊN THẾ GIỚI VÀ THỰC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
34
2.1.KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN FRANCHISE Ở MỘT SỐ NƢỚC 34
2.1.1. Franchise ở Mỹ 34
2.1.2. Franchise ở Trung Quốc 41
2.1.3. Franchise ở Singapore 47
2.2. THỰC TẾ ÁP DỤNG PHƢƠNG THỨC FRANCHISE CỦA CÁC
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
51
2.2.1. Tổng quan về sự phát triển franchise ở Việt Nam từ giữa những
năm 90 đến năm 2008
51
2.2.2. Luật liên quan đến franchise ở Việt Nam hiện nay 54
2.2.3. Một số trƣờng hợp franchise điển hình của Việt Nam 58
2.2.4. Một số nhận xét, đánh giá chung 66
CHƢƠNG III: MỘT SỐ GỢI Ý VỀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN
FRANCHISE Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ
QUỐC TẾ
69
3.1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG
PHƢƠNG THỨC FRANCHISE Ở VIỆT NAM
69
3.1.1. Những thuận lợi khi áp dụng phƣơng thức franchise ở Việt Nam 69
3.1.2. Những khó khăn còn tồn tại 71
3.2. TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN FRANCHISE Ở VIỆT NAM 77
3.3. MỘT SỐ GỢI Ý ĐỂ PHÁT TRIỂN FRANCHISE Ở VIỆT NAM 79
3.3.1. Đối với nhà lập pháp 79
3.3.2. Đối với các doanh nghiệp 82
KẾT LUẬN 90
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Trên thế giới, ngƣời ta đã từng nói nhiều đến franchise - nhƣợng quyền
thƣơng mại - với tƣ cách là một phƣơng thức kinh doanh hiệu quả và sinh lợi
cao. Khởi nguồn của nó đƣợc coi là từ Trung Quốc khi những mầm mống sơ
khai của franchise đƣợc hình thành. Song, với tính chất của một phƣơng thức
kinh doanh hiện đại thì phải đến giữa thế kỷ 19, đặc biệt là sau Chiến tranh
thế giới lần II , franchise mới phát triển và lan rộng mạnh mẽ, nhất là ở nƣớc
Mỹ.
Đây là một phƣơng thức kinh doanh liên quan tới cả thƣơng hiệu, biểu
tƣợng, sản phẩm và dịch vụ có chất lƣợng. Những doanh nghiệp có thƣơng
hiệu nổi tiếng muốn bán quyền thƣơng mại là nhằm thúc đẩy kinh doanh tăng
trƣởng với lợi nhuận hợp lý, tổ chức điều hành gọn nhẹ để giảm thiểu rủi ro
đầu tƣ nhân lực, tăng khả năng khai thác thị trƣờng mới. Đối với ngƣời mua
quyền thƣơng mại, đó là hệ thống kinh doanh đã đƣợc thử và kiểm nghiệm,
tên tuổi thƣơng hiệu đã đƣợc thiết lập sẵn và dễ đƣợc công chúng chấp nhận,
có thể tiếp cận với sự quản lý, pháp lý, hỗ trợ tài chính của bên nhƣợng
quyền. Đối với ngƣời tiêu dùng, cái lợi mà họ có thể có đƣợc từ phƣơng thức
franchise là tăng khả năng lựa chọn những sản phẩm có chất lƣợng phù hợp
với nhu cầu, đồng thời tránh đƣợc rủi ro sử dụng hàng nhái làm ảnh hƣởng
đến quyền lợi của họ. Chính vì lẽ đó, franchise đƣợc xem là một phƣơng thức
kinh doanh mang lại lợi ích cho cả ngƣời mua, ngƣời bán và ngƣời tiêu dùng.
Kinh doanh dƣới hình thức nhƣợng quyền thâm nhập vào Việt Nam mới
chỉ khoảng 15 năm trở lại đây, song nó đã có mặt tại hơn 70 hệ thống kinh
doanh trên các lĩnh vực khác nhau, với hệ thống mạng lƣới các cửa hàng hoạt
động tƣơng đối hiệu quả. Điển hình cho việc áp dụng thành công hình thức
này là Cà phê Trung Nguyên, Phở 24 hay Kinh Đô, Dilmah... với rất nhiều
mạng lƣới phân phối, điểm bán lẻ rộng khắp trên cả nƣớc. Đây là những
thƣơng hiệu đang đƣợc ngƣời tiêu dùng rất ƣa thích và lựa chọn thƣờng
xuyên.
Những thành công của Trung Nguyên, Kinh Đô...nói trên là dấu hiệu cho
thấy các doanh nghiệp Việt Nam đã bƣớc đầu khẳng định đƣợc vị thế của
mình trên thƣơng trƣờng khi nền kinh tế đất nƣớc đang ngày càng tham gia
sâu vào quá trình hội nhập quốc tế. “Dù vậy, theo nhìn nhận của nhiều chuyên
gia về nhượng quyền thương mại thì Việt Nam mới chỉ đang trong giai đoạn
khởi động nên tiềm năng phát triển trong lĩnh vực này còn rất lớn và chắc
chắn sẽ tăng trưởng mạnh trong vài năm tới” [31].
Đặc biệt, trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng nhƣ hiện nay, nhất
là khi Việt nam đã trở thành thành viên của Tổ chức Thƣơng mại thế giới
(WTO), nhƣợng quyền thƣơng mại sẽ trở thành một trong những phƣơng thức
kinh doanh quan trọng tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam chuẩn
bị điều kiện vƣơn ra thị trƣờng quốc tế và đứng vững trƣớc sự xâm nhập của
hàng loạt tập đoàn bán lẻ, siêu thị nƣớc ngoài.
Vậy thực chất, franchise là gì? Nó mang lại lợi ích gì cho các bên tham
gia? đã tiến triển nhƣ thế nào ở các nƣớc, đặc biệt là các nƣớc đang phát
triển? Những yếu tố gì quyết định việc áp dụng phƣơng thức franchise? Thực
trạng phát triển của franchise ở Việt Nam ra sao? Pháp luật Việt Nam đã làm
gì để tạo điều kiện cho franchise phát triển? Triển vọng phát triển franchise
trong thời gian tới sẽ nhƣ thế nào? Và các doanh nghiệp cần làm gì để
tận dụng đƣợc những lợi thế của phƣơng thức này? Đó là những vấn đề đƣợc
đặt ra để giải quyết trong luận văn “Nhượng quyền thương mại (Franchise)
- Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”
2. Tình hình nghiên cứu
Nhƣợng quyền thƣơng mại không còn mới trên thế giới mà thực tế đã có
rất nhiều nghiên cứu, sách, tạp chí và nhiều trang web dành riêng cho việc nghiên cứu vấn đề này. Ở Việt Nam, nhƣợng quyền thƣơng mại là hình thức
kinh doanh tƣơng đối mới mẻ song cũng đã có rất nhiều bài viết về franchise
trên các báo, tạp chí và các trang web nhƣng mới chỉ giới thiệu sơ lƣợc về
franchise. Nghiên cứu sâu và tổng quát về vấn đề này có các tác giả sau:
TS Lý Quý Trung [38] đã khái quát lý luận chung về franchise, tổng
quan franchise trên thế giới kể từ sau Chiến tranh thế giới lần II và giới thiệu
hệ thống franchise ở Việt Nam đến năm 2004, đồng thời cũng giới thiệu một
số hệ thống franchise điển hình của thế giới và Việt Nam. Tài liệu còn cung
cấp một số thông tin giúp cho các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình
ký kết các hợp đồng nhƣợng quyền và những bƣớc của quy trình bán
franchise.
TS Lý Quý Trung [39] giới thiệu khái lƣợc về lịch sử của franchise và
chủ yếu phân tích vấn đề mua franchise. Tài liệu đã có những so sánh, đánh
giá về lợi ích và bất lợi của mua franchise, trình bày các phƣơng thức cũng
nhƣ quy trình triển khai kinh doanh cửa hàng franchise và đề cập tới luật liên
quan đến franchise.
Hai tài liệu này đã giải quyết đƣợc những vấn đề lý luận chung về
phƣơng thức franchise nhƣ lịch sử phát triển, khái niệm, ƣu nhƣợc điểm, quy
trình triển khai hệ thống franchise và luật liên quan đến franchise. Luận văn sẽ
kế thừa những điểm mạnh đó. Nhƣng hai tài liệu này chƣa phân tích đƣợc
những lợi ích, cơ hội hay những khó khăn, bất lợi của các bên tham gia
nhƣợng quyền cũng nhƣ những yếu tố quyết định góp phần mở rộng hệ thống
kinh doanh theo phƣơng thức franchise.
Ths Lê Thị Thu Thủy [35]đi sâu nghiên cứu nội dung của hình thức
chuyển nhƣợng thƣơng hiệu, tập trung phân tích thực trạng hoạt động chuyển
nhƣợng thƣơng hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam điển hình, tình hình

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1019667 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement