Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Benen
#994208 Link tải luận văn miễn phí cho ae
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUÂN ̣
VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS ................................................................5
1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu...................................................................5
1.1.1 Các công trình nghiên cứu trong nƣớ c...............................................................5
1.1.2 Các công trình nghiên cứu nƣớ c ngoài ..............................................................7
1.2 Cơ sở lý luận cơ bản về logistics ..........................................................................8
1.2.1 Sƣ̣ hình thành và bản chất của logistics trong lic̣ h vƣc ̣ kinh tế..........................8
1.2.2 Khái niệm Logistics ...........................................................................................9
1.2.3 Phân loại Logistics ...........................................................................................12
1.3. Cơ sở lý luận cơ bản về dịch vụ logistics..........................................................13
1.3.1 Khái niệm dịch vụ logistics..............................................................................13
1.3.2 Sự hình thành phát triển ngành dịch vụ logistics .............................................15
1.3.3 Các hoạt động dịch vụ logistics chủ yếu..........................................................18
1.3.4 Vai trò của dịch vụ logistics.............................................................................23
1.4 Dịch vụ logistics quốc gia..................................................................................31
1.4.1 Các yếu tố cấu thành logistics quốc gia ...........................................................31
1.4.2 Tiêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ logistics quốc gia...............................34
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHUNG PHÂN TÍCH..........40
2.1. Phƣơng pháp nghiên cƣ́ u....................................................................................40
2.1.1 Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp ....................................................................40
2.1.2 Phƣơng pháp so sánh........................................................................................42
2.1.3 Phƣơng pháp kế thừa........................................................................................43
2.1.4 Phân tích SWOT ..............................................................................................43
2.2 Nguồn thu thập tài liệu........................................................................................45
2.3 Khung logic của vấn đề nghiên cứu....................................................................46
2.4. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu ......................................................47
2.4.1 Địa điểm thực hiện nghiên cứu ........................................................................47
2.4.2 Thời gian thực hiện nghiên cứu .......................................................................47
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI
SINGAPORE ............................................................................................................48
3.1 Một số đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội chủ yếu .................................................48
3.2 Tình hình phát triển logistics ở Singapore ..........................................................52
3.2.1 Hạ tầng cơ sở logistics .....................................................................................52
3.2.2 Khung thể chế logistics ....................................................................................58
3.2.3 Nhà cung cấp dịch vụ logistics ........................................................................62
3.2.4 Ngƣời sử dụng dịch vụ logistics ......................................................................64
3.2.5 Đánh giá chung ................................................................................................65
3.3. Nhƣng nhân tố tạo ra thành công và những hạn chế trong phát triển dịch vụ
logistics tại Singapore. ..............................................................................................66
3.3.1 Những nhân tố tạo ra sự thành công cho dịch vụ logistics Singapore .............66
3.3.2 Những hạn chế trong phát triển dịch vụ logistics tại Singapore ......................70
CHƢƠNG 4: KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI
SINGAPORE VÀ BÀ I HOC ̣ THAM KHẢ O ĐÔI VỚI VIỆT NAM ......................72
4.1 Thực trạng phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam............................................72
4.1.1 Hạ tầng cơ sở logistics .....................................................................................73
4.1.2 Khung thể chế logistics ....................................................................................82
4.1.3 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics.........................................................87
4.1.4 Ngƣời sử dụng dịch vụ logistics ......................................................................89
4.1.5.Đánh giá chung ................................................................................................90
4.2 Bài học rút ra cho Việt Nam từ kinh nghiệm phát triển dịch vụ logistics tại
Singapore...................................................................................................................94
4.2.1 Nhận thức đúng về vai trò của dịch vụ logistics trong phát triển kinh tế ........94
4.2.2 Xây dựng và phát triển hạ tầng cơ sở vật chất .................................................96
4.2.3 Phát triển hạ tầng cơ sở vật chất phải đi đôi với phát triển hạ tầng công nghệ
thông tin.....................................................................................................................97
4.2.4 Xây dựng khung thể chế thuận lợi cho dịch vụ logistics .................................98
4.2.5 Phát triển dịch vụ logistics quốc gia thông qua phát triển thị trƣờng dịch vụ
logistics, phát triển nguồn cung và cầu dịch vụ logistics trong nền kinh tế .............99
4.2.6 Lựa chọn phƣơng hƣớng và lộ trình phát triển dựa trên điều kiện và năng lực
kinh tế quốc gia .......................................................................................................101
4.2.7 Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển dịch vụ logistics ............101
4.2.8 Chính phủ cần nắm vai trò chủ đạo trong việc phát triển các nội dụng quan
trọng liên quan đến sự phát triển dịch vụ logistics..................................................102
KẾT LUẬN.............................................................................................................104
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................106

PHẦN MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài và câu hỏi nghiên cứu
Cùng với sự phát triển của lực lƣợng sản xuất và sự hỗ trợ đắc lực của cuộc
cách mạng khoa học kỹ thuật trên thế giới, khối lƣợng hàng hóa và sản phẩm vật
chất đƣợc sản xuất ra ngày càng nhiều. Do khoảng cách trong các lĩnh vực cạnh
tranh truyền thống nhƣ chất lƣợng hàng hóa hay giá cả ngày càng thu hẹp, các nhà
sản xuất đã chuyển sang cạnh tranh về quản lý hàng tồn kho, tốc độ giao hàng, hợp
lý hóa quá trình lƣu chuyển nguyên nhiên vật liệu và bán thành phẩm, … trong cả
hệ thống quản lý phân phối vật chất của doanh nghiệp. Quá trình cung cấp dịch vụ
logistics gắn liền cả quá trình nhập nguyên, nhiên vật liệu làm đầu vào cho quá trình
sản xuất, sản xuất ra hàng hóa và đƣa vào các kênh lƣu thông, phân phối để đến tay
ngƣời tiêu dùng cuối cùng. Việc phát triên dịch vụ logistics giúp phần nâng cao hiệu
quả quản lý, giảm thiểu chi phí trong quá trình sản xuất, tăng cƣờng sức cạnh tranh
cho các doanh nghiệp; tác dụng tiết kiệm và giảm chi phí trong hoạt động lƣu thông
phân phối; góp phần gia tăng giá trị kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải giao
nhận; góp phần mở rộng thị trƣờng trong buôn bán quốc tế; Dịch vụ logistics phát
triển góp phần giảm chi phí, hoàn thiện và tiêu chuẩn hóa chứng từ trong kinh
doanh quốc tế.
Muốn có giải pháp xác đáng, ngoài việc nghiên cứu thực trạng phát triển của
dịch vụ logistics ở Việt Nam, tìm ra những hạn chế, những vấn đề còn tồn tại để
khắc phục, Việt Nam cần tham khảo quá trình phát triển dịch vụ logistics của
những nƣớc đi trƣớc, đặc biệt là các nƣớc trong khu vực Châu Á- là những quốc gia
không chỉ có nhiều nét tƣơng đồng mà còn có mối liên hệ chặt chẽ với quá trình
phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế khu
vực và toàn cầu. Đề tài lựa chọn nghiên cứu phát triển dịch vụ logistics ở Singapore
là những nƣớc có sự phát triển dịch vụ logistics khá đa dạng và ở các nấc thang phát
triển khác nhau từ kiến tạo đến hoàn thiện và phát triển bền vững.
Một trong những kinh nghiệm quan trọng dẫn đến sự thành công đối với lĩnh
vực dịch vụ logistics của Singapore là vai trò của Chính phủ. Chính phủ Singapore
nhận thức rất rõ vai trò của dịch vụ logistics đối với sự phát triển của quốc đảo này
cũng nhƣ nhận thức đầy đủ thế mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa đối với hệ thống
logistics quốc gia. Những thế mạnh nổi bật của hệ thống logistics quốc gia
Singapore là: kết cấu hạ tầng hiện đại đứng hàng đầu thế giới; khả năng kết nối
trong toàn bộ hệ thống cả về vật chất, thông tin và tiền tệ là hoàn hảo; lực lƣợng lao
động đƣợc đào tạo ở trình độ cao về kiến thức, kỹ năng và khả năng sử dụng tiếng
Anh thành thạo. Chính phủ Singapore cũng nhận thức đƣợc những hạn chế cơ bản
của hệ thống là: thị trƣờng nội địa có quy mô nhỏ với chi phí hoạt động tƣơng đối
cao (do tiền đất và chi phí nhân công cao); các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
Logistics có quy mô vừa và nhỏ; thị trƣờng đƣợc phân khúc thành rất nhiều đoạn
nên không có lợi thế về quy mô…
Ở Việt Nam, lĩnh vực dịch vụ logistics đƣợc xác định là lĩnh vực dịch vụ có
tiềm năng, lợi thế cần phát triển mạnh, là ngành dịch vụ “cơ sở hạ tầng” cần tập
trung phát triển có trọng điểm. Dịch vụ logistics đƣợc coi là yếu tố then chốt thúc
đẩy phát triển sản xuất hệ thống phân phối các ngành dịch vụ khác và lƣu thông
hàng hóa trong nƣớc và xuất nhập khẩu.
Việc nghiên cứu phát triển dịch vụ logistics từ các quốc gia này có thể giúp
Việt Nam có đƣợc định hƣớng và giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy nhanh sự phát
triển dịch vụ logistics quốc gia trong quá trình mở cửa nền kinh tế. Vì vậy, em xin
chọn vấn đề “Phát triển dịch vụ Logistics tại Singapore- Bài học kinh nghiệm đối
với Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế
quốc tế.
Câu hỏi nghiên cứu
1. Dịch vụ logistics là gì? Vai trò phát triển dịch vu logistics ?
2. Dịch vụ logistics ở Singapore phát triển nhƣ thế nào? Những điểm mạnh,
điểm yếu, yếu tố dẫn đến thành công và hạn chế trong phát triển dịch vụ logistics ở
Singapore?
3. Những bài học kinh nghiệm nào có thể rút ra từ thực tế phát triển dịch vụ
logistics của Singapore cho Việt nam?

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement