Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By huongphusa_1504
#994197 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Lý do học viên lựa chọn đề tài:
Việt Nam là nƣớc có bờ biển dài với nhiều cảng biển cùng với vị trí địa lý
thuận lợi trên trục giao thông hàng hải quốc tế và các tiềm năng lớn của thềm lục địa.
Đây có thể coi là một trong những lợi thế so sánh dễ thấy của Việt Nam so với các
nƣớc trong khu vực để phát triển kinh tế biển. Với ƣu điểm nằm gần trục đƣờng hàng
hải quốc tế, vận tải biển và dịch vụ cảng biển đƣợc coi là hạ tầng quan trọng, là đầu
vào và đầu ra của một nền kinh tế. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu,
rộng vào nền kinh tế thế giới, phát triển dịch vụ cảng biển sẽ góp phần gia tăng dịch
vụ vận tải biển, tăng cƣờng hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội.
Ngƣợc lại, việc hội nhập kinh tế quốc tế là yếu tố quan trọng ảnh hƣởng tới sự phát
triển dịch vụ cảng biển. Trong những năm gần đây, nhờ chính sách mở cửa của nhà
nƣớc và tốc độ tăng trƣởng cao của nền kinh tế quốc dân nên lƣợng hàng hóa xuất
nhập khẩu thông qua các cảng biển không ngừng tăng lên. Mặc dù hệ thống dịch vụ
cảng biển Việt Nam khá đa dạng nhƣng hạ tầng về cảng biển hiện còn yếu và thiếu sự
liên kết hoạt động giữa các cảng thành viên khiến cho các dịch vụ cảng chƣa thể phát
triển tƣơng xứng với tiềm năng và lợi thế vốn có. Dịch vụ cảng đƣợc cải thiện sẽ là
một trong những nhân tố tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế biển nói riêng và cho
cả nền kinh tế Việt Nam nói chung. Thực tế cho thấy, hầu hết các quốc gia ven biển
trên thế giới và trong khu vực đều trở thành những nƣớc có nền kinh tế phát triển
mạnh. Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của dịch vụ cảng biển nên em đã chọn
đề tài “Phát triển dịch vụ cảng biển trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế
quốc tế” làm chủ đề nghiên cứu với hi vọng sẽ mang lại ý nghĩa thực tiễn cao.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu:
Trên cơ sở làm rõ thực trạng phát triển dịch vụ cảng biển Việt Nam hiện nay,
mục đích nghiên cứu chính của đề tài là đƣa ra một số giải pháp nhằm phát triển
dịch vụ cảng biển phù hợp với cam kết quốc tế trong bối cảnh Việt Nam hội nhập
kinh tế quốc tế.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
Để đạt đƣợc các mục đích nghiên cứu của luận văn, nhiệm vụ nghiên cứu
của học viên là:
- Xác định khung khổ lý thuyết để phân tích về các hoạt động dịch vụ cảng
biển Việt Nam.
- Nghiên cứu thực trạng các hoạt động dịch vụ cảng biển Việt Nam trong bối
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
- Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ cảng biển phù hợp với bối cảnh hội nhập
kinh tế quốc tế.
Câu hỏi nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu nhằm giải đáp câu hỏi lớn: Thực trạng hoạt động dịch vụ
cảng biển Việt Nam hiện nay nhƣ thế nào? Giải pháp phù hợp để phát triển dịch vụ
cảng biển trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế là gì?
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu:
Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là các dịch vụ cảng biển Việt Nam trong
bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và các nhân tố ảnh hƣởng đến dịch vụ cảng biển.
Phạm vi nghiên cứu:
- Về không gian: tập trung chính vào hoạt động của dịch vụ lai dắt tàu biển,
dịch vụ xếp dỡ hàng hóa tại cảng, dịch vụ cung ứng tàu biển và dịch vụ đại
lý tàu biển. Nghiên cứu trên thị trƣờng Việt Nam nhƣng tập trung vào thành
phố cảng Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu nơi hội tụ đầy đủ các
loại hình dịch vụ cảng biển ở Việt Nam. Một số có thể so sánh với
Singapore, Trung Quốc, Nhật, Thái Lan…
- Về thời gian: từ năm 2007 (khi Việt Nam là thành viên chính thức của WTO)
đến năm 2014.
- Về nội dung: phát triển dịch vụ cảng biển Việt Nam đƣợc đánh giá qua 3 tiêu
chí là quy mô và mức độ đa dạng hóa, giá và chất lƣợng của dịch vụ.
4. Kết cấu của luận văn
Nội dung chính của luận văn đƣợc chia thành 4 chƣơng. Cụ thể nhƣ sau:
Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở khoa học về dịch vụ cảng biển.
Chƣơng 2. Phƣơng pháp nghiên cứu.
Chƣơng 3. Thực trạng hoạt động dịch vụ cảng biển Việt Nam trong bối cảnh hội
nhập kinh tế quốc tế.
Chƣơng 4. Giải pháp nhằm phát triển dịch vụ cảng biển Việt Nam trong bối cảnh
hội nhập kinh tế quốc tế.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tranle2910
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1012037 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement