Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By zduongduongz0690
#994173 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐẤU
THẦU MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU
NẠN, CỨU HỘ.......................................................................................................4
1.1. Đấu thầu và quản lý đấu thầu mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy.....4
1.1.1. Đấu thầu và vai trò của đấu thầu ...............................................................4
1.1.1.1. Đấu thầu .................................................................................................4
1.1.1.2. Vai trò của đấu thầu................................................................................7
1.2. Mục tiêu và nội dung, phương pháp và công cụ quản lý nhà nước đối với
hoạt động đấu thầu ..............................................................................................8
1.2.1. Mục tiêu quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu ..............................8
1.2.2. Nội dung quản lý đấu thầu mua sắm hàng hóa phương tiện thuộc khu vực
nhà nước............................................................................................................13
1.2.3. Phương pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu.....................19
1.2.4. Công cụ quản lý .......................................................................................21
1.3. Các nhân tố khách quan chính sách, thị trường, nhân tố chủ quan, nguồn vốn,
con người ..............................................................................................................24
1.3.1. Chính sách của Nhà nước và cơ chế quản lý kinh tế.................................24
1.3.2. Thị trường và cạnh tranh trên thị trường..................................................24
1.3.3. Thông tin..................................................................................................25
1.3.4. Vốn...........................................................................................................25
1.4. Kinh nghiệm quản lý đấu thầu mua sắm hàng hóa của một số nước, các tổ chức
quốc tế và bài học cho Việt Nam ...........................................................................26
1.4.1. Kinh nghiệm quản lý đấu thầu mua sắm hàng hóa của một số nước.................26

1.4.2. Kinh nghiệm quản lý đấu thầu mua sắm hàng hóa của một số nước, các tổ
chức quốc tế và bài học cho Việt Nam................................................................29
1.4.3. Bài học cho Việt Nam...............................................................................35
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ...........................37
2.1. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng ..........................................................37
2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp .....................................................37
2.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp .......................................................37
2.1.3. Phương pháp thống kê phân tích dữ liệu và dự báo..................................39
2.2. Chủ thể được nghiên cứu ................................................................................39
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤU THẦU MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TẠI CỤC CẢNH SÁT
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ - BỘ CÔNG AN..........41
3.1. Khái quát hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa tại Cục Cảnh sát phòng cháy,
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an ..........................................................41
3.1.1. Tình hình thực hiện đấu thầu thời gian qua ..............................................41
3.1.2. Các loại phương tiện tiến hành đấu thầu mua sắm tại Cục Cảnh sát phòng
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an.............................................44
3.2. Thực trạng triển khai thực hiện pháp luật tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa
cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an...................................................................45
3.2.1. Ban hành, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật
và chính sách về đấu thầu và Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm
phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cục Cảnh sát phòng
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an.............................................45
3.2.2. Tổ chức thực hiện đấu thầu mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy
và cứu nạn, cứu hộ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -
Bộ Công an........................................................................................................46
3.2.3. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu thầu mua sắm phương tiện
phòng cháy, chữa cháy tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu
hộ.......................................................................................................................47


3.3. Đánh giá chung thực trạng quản lý đấu thầu mua sắm phương tiện phòng cháy,
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ - Bộ Công an..............................................................................................49
3.3.1. Thành tựu đạt được ..................................................................................49
3.3.1.1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật
đấu thầu Việt Nam .............................................................................................49
3.3.1.2. Công tác tổ chức thực hiện đấu thầu cơ bản đạt yêu cầu trong các lựa
chọn hình thức và cách đấu thầu ...........................................................51
3.3.1.3. Linh hoạt trong quản lý tiến độ hợp đồng sau đấu thầu.........................51
3.3.1.4. Tiết kiệm được chi phí đầu tư ................................................................51
3.3.2. Những tồn tại trong quản lý đấu thầu mua sắm phương tiện phòng cháy,
chữa cháy tại Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.......................................................51
3.3.2.1. Chậm tiến độ thực hiện đấu thầu, gây ảnh hưởng tới thời gian thực hiện
hợp đồng............................................................................................................51
3.3.2.2. Hiệu quả đám phán ký kết hợp đồng trực tiếp thấp, đặc biệt là nhà thầu
chỉ định..............................................................................................................52
3.3.2.3. Công tác kiểm tra, giám sát tư cách nhà thầu chưa được coi trọng đúng
mức....................................................................................................................52
3.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại................................................................53
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ ĐẤU THẦU MUA SẮM
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CỤC CẢNH SÁT PHÒNG
CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ - BỘ CÔNG AN.....................57
4.1. Phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy từ nay đến năm 2020
và tầm nhìn đến năm 2030.....................................................................................57
4.1.1. Dự báo tình hình ......................................................................................57
4.1.2. Phương hướng nhiệm vụ ..........................................................................57
4.2. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý đấu thầu mua sắm phương tiện
phòng cháy, chữa cháy tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Bộ Công an .........................................................................................................59

4.2.1. Chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu của
nhà nước............................................................................................................59
4.2.2. Tăng cường hoạt động của bộ phận marketting trong việc thu thập xử lý
thông tin phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch đấu thầu ..............................64
4.2.3. Hoàn thiện quy trình, kỹ thuật, thuê tư vấn nước ngoài để thực hiện đấu
thầu có hiệu quả.................................................................................................65
4.2.4. Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu
..........................................................................................................................67
4.2.5. Thực hiện đấu thầu qua mạng để cắt giảm chi phí, thời gian và tăng tính
minh bạch trong đấu thầu ..................................................................................68
4.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những sai phạm trong
công tác đấu thầu mua phương tiện phòng cháy, chữa cháy.....................................70
KẾT LUẬN...........................................................................................................73
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................74

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong gần 20 năm đầu
thế kỷ 21, việc quản lý các hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa, phương tiện là
một điều đáng quan tâm khi các cơ quan nhà nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng
trong trong quản lý các khu vực công. Nhất là sau khi nước ta gia nhập WTO thì
việc quản lý tốt các hoạt động trong các khu vực công-Quản lý đấu thầu mua sắm
hàng hóa, phương tiện lại càng có vai trò quan trọng hơn, nó đảm bảo cho các dự án
được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng tốt và điều quan trọng là tiết kiệm được
ngân sách của Nhà nước.
Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một đơn vị thuộc
Bộ Công an. Cục có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện công tác quản lý nhà nước về
phòng cháy, chữa cháy theo Luật Phòng cháy và chữa cháy; tổ chức thực hiện và
chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo
quy định của Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Công an. Với chức năng quản lý nhà nước
trong một lĩnh vực đặc thù rất quan trọng như trên, việc mua sắm phương tiện, thiết
bị của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm phục vụ công
tác phòng cháy, chữa cháy của lực lượng Công an; là hoạt động có đóng góp quan
trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy mà
Đảng, Nhà nước giao. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này thì việc tăng cường
các biện pháp quản lý nhà nước trong việc đấu thầu mua sắm phương tiện PCCC
đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo đúng các nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả
minh bạch. Nhờ việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu thầu, các cơ
quan quản lý nhà nước nói chung, các cơ quan, đơn vị thuộc Cục cảnh sát phòng
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an nói riêng có đủ thông tin thực tế
và cơ sở khoa học để đánh giá đúng năng lực thực sự và khả năng cung cấp hàng
hóa của các nhà thầu. Đồng thời, có thể nâng cao hiệu quả các dự án, tiết kiệm ngân
sách cho Nhà nước.
Xuất phát từ những vấn đề trên, tui chọn đề tài “Quản lý đấu thầu mua sắm
phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an” làm đề tài luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý
kinh tế.
Với ý nghĩa đó, câu hỏi đặt ra cho cho nghiên cứu Luận văn, được xác định là:
Sử dụng phương pháp nghiên cứu như thế nào để làm rõ thực trạng quản lý đấu thầu
mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy, chỉ ra được những hạn chế, nguyên
nhân hạn chế của quản lý đấu thầu, từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện quản lý đấu
thầu mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại Bộ Công an?
2. Nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu đề tài
Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước trong đấu thầu
mua sắm hàng hóa, luận văn đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý đấu thầu mua
sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an.
Nhiệm vụ
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước trong đấu
thầu mua sắm hàng hóa ở Việt Nam.
Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý đấu thầu mua sắm phương tiện phòng
cháy, chữa cháy tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công
an, xác định những thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra trong hoạt động này.
Đề xuất một số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý đấu thầu mua
sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: các hoạt động quản lý nhà nước về đấu thầu mua sắm
phương tiện phòng cháy, chữa cháy;
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034797 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement