Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kakapyl
#994087 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày các nhân tố cơ bản quy định sự điều chỉnh chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (CA-TBD) trong những năm đầu thế kỷ 21: sự thay đổi của bối cảnh quốc tế, phát triển năng động của khu vực CA-TBD, cũng như yêu cầu nội tại trong sự phát triển của Mỹ. Phân tích, đánh giá sự điều chỉnh chính sách kinh tế của Mỹ đới với khu vực CA-TBD qua: chính sách thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế. Nhận diện chiều hướng mới trong chính sách kinh tế của Mỹ đối với Khu vực CA-TBD và tác động của nó tới Việt Nam qua những tác động tích cực và tiêu cực. Đưa ra các khuyến nghị về đối sách của Việt Nam trong quan hệ hợp tác kinh tế Việt - Mỹ: duy trì và phát triển đà tích cực của quan hệ Việt - Mỹ; làm tốt công tác nghiên cứu chính sách thương mại và đầu tư của Mỹ; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam; xây dựng và triển khai chính sách phát triển quan hệ thương mại và đầu tư đồng bộ với Mỹ; xử lý tốt các tranh chấp kinh tế; tận dụng sức mạnh của công tác cộng đồng người Mỹ gốc Việt; làm tốt công tác tuyên truyền, ngoại giao phục vụ kinh tế và lobby kinh tế; tiếp tục phát triển quan hệ toàn diện với các nước và phát huy lợi thế của các khuôn khổ đa phương; tích cực thúc đẩy quan hệ đầu tư hai chiều giữa hai bên

MỞ ĐẦU
1 - Tính cấp thiết của đề tài:
Những năm đầu thế kỷ 21, đời sống kinh tế - chính trị nƣớc Mỹ có
những thay đổi sâu sắc với sự suy sụp của hàng loạt công ty công nghệ thông
tin, đảng Cộng hòa lên nắm quyền, đặc biệt là cuộc tấn công khủng bố tàn
khốc ngày 11/9/2001 nhằm vào Trung tâm Thƣơng mại Thế giới (World
Trade Center) tại New York - biểu tƣợng của sức mạnh kinh tế, chính trị và
quân sự Mỹ.
Sự kiện 11/9 đƣợc coi là cột mốc đánh dấu sự thay đổi hết sức quan
trọng trong đời sống kinh tế - chính trị nƣớc Mỹ và quốc tế, tác động và ảnh
hƣởng sâu sắc tới khu vực châu Á – Thái Bình Dƣơng (CA - TBD). Sau sự
kiện này, Chính quyền Mỹ tăng cƣờng triển khai các chính sách nhằm củng
cố, duy trì vị trí siêu cƣờng duy nhất của mình, trong đó hƣớng trọng tâm đặt
vào CA - TBD.
CA - TBD là khu vực phát triển năng động nhất và là động lực kinh tế
toàn cầu, song cũng là nơi tập trung nhiều nhất các tranh chấp về lợi ích và
xung đột tiềm tàng. Tại khu vực này, Trung Quốc, nền kinh tế phát triển nhanh
nhất thế giới trong hơn một thập kỷ nay, đang trỗi dậy và là nƣớc có khả năng
thách thức vai trò, giá trị Mỹ trong tƣơng lai.
Việt Nam là quốc gia nằm trong khu vực CA - TBD, đang ngày càng
nâng cao vị thế địa - chính trị bởi sự phát triển của đất nƣớc, nền kinh tế phát
triển với tốc độ cao và ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực,
thế giới. Tuy nhiên, trong quá trình đó, nền kinh tế Việt Nam cũng đứng trƣớc
nhiều thách thức trong đó có thách thức xuất phát từ bối cảnh khu vực và sự
điều chỉnh chiến lƣợc, chính sách của Mỹ và các nƣớc lớn.
Trong bối cảnh Việt Nam tăng cƣờng quan hệ với Mỹ và tăng cƣờng vị
thế của mình trên trƣờng quốc tế, việc hiểu rõ đƣợc chính sách kinh tế hiện tại
của Mỹ đối với CA – TBD, nhận diện đƣợc chiều hƣớng phát triển của nó và
những tác động, ảnh hƣởng tới nền kinh tế Việt Nam… là yêu cầu hết sức cần
thiết nhằm đảm bảo lợi ích của Việt Nam trong quan hệ kinh tế Việt - Mỹ nói
riêng và trong quan hệ kinh tế quốc tế nói chung. Bởi vậy, đề tài “Sự điều
chỉnh chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng
những năm đầu thế kỷ 21 và tác động của nó đến Việt Nam” đƣợc tác giả
chọn làm chủ đề nghiên cứu của luận văn Thạc sĩ.
2 - Tình hình nghiên cứu:
Chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực CA - TBD là chủ đề đƣợc
nhiều cơ quan nghiên cứu quốc tế, khu vực và trong nƣớc thƣờng xuyên khảo
sát qua từng thời kỳ. Ở trong nƣớc, nhiều nghiên cứu của một số tác giả đã đề
cập tới những vấn đề liên quan tới đề tài, trong đó có “Sự điều chỉnh chiến
lƣợc hợp tác khu vực Châu Á - Thái Bình Dƣơng trong bối cảnh quốc tế mới”
do Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng chủ biên, nghiên cứu những đặc điểm cơ bản
của khu vực Châu Á - Thái Bình Dƣơng. Những xu hƣớng triển vọng hợp tác
kinh tế cơ bản ở khu vực trên các khía cạnh từ song phƣơng đến đa phƣơng
trên khu vực và toàn khu vực. Sự thay đổi vị trí địa - chính trị - kinh tế của
Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, ASEAN trong khu vực và những điều chỉnh
chiến lƣợc hợp tác của các nƣớc này...; “Chính sách kinh tế của Mỹ đối với
khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng kể từ sau chiến tranh lạnh” do Tiến sĩ
Đinh Quý Độ chủ biên, phân tích những yếu tố chủ yếu qui định sự thay đổi
và những định hƣớng mới trong chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực
châu Á - Thái Bình Dƣơng từ sau chiến tranh lạnh. Khảo cứu sự áp dụng
chính sách của Mỹ trong các lĩnh vực thƣơng mại, đầu tƣ, tài chính - tiền tệ,
dịch vụ đối với khu vực. Chính sách kinh tế của Mỹ đối với Trung Quốc,

Nhật Bản, ASEAN và Việt Nam; “Chính sách kinh tế của Mỹ dƣới thời Bill
Clinton” do Tiến sĩ Vũ Đăng Hinh chủ biên, khái quát bức tranh toàn cảnh về
kinh tế Mỹ vào đầu những năm 1990, nêu những thành tựu kinh tế mà tổng
thống Bill Clinton đã đạt đƣợc trong những năm cầm quyền, phân tích những
chính sách đã đƣợc triển khai thành công trên các lĩnh vực cụ thể nhƣ: điều
chỉnh cơ cấu kinh tế, khoa học công nghệ, tiền tệ..; “Mỹ điều chỉnh chính sách
kinh tế” do Tiến sĩ Nguyễn Thiết Sơn chủ biên, trình bày những chính sách
kinh tế và sự điều chỉnh chính sách kinh tế của nƣớc Mỹ trong các chính sách
tài chính, kinh tế đối ngoại, giáo dục, khoa học công nghệ, chính sách công
nghiệp, nông nghiệp..; “Hoa Kỳ: kinh tế và quan hệ quốc tế” do Tiến sĩ
Nguyễn Thiết Sơn chủ biên, phân tích và nghiên cứu nền kinh tế Mỹ cùng
những mối quan hệ kinh tế của đất nƣớc này: Chính sách knh tế Mỹ đối với
Liên Bang Nga và Trung Quốc trong những năm 90. Chiến lƣợc toàn cầu của
Mỹ. Chiến tranh Iraq và giới hạn sức mạnh của Mỹ...; “Hoa Kỳ - Xu hƣớng
chiến lƣợc kinh tế kể từ kết thúc chiến tranh lạnh” do Tiến sĩ Đỗ Lộc Diệp
chủ biên, phân tích những nhân tố quy định và xu hƣớng thay đổi chiến lƣợc
của Mỹ sau chiến tranh lạnh, những điều chỉnh về kinh tế trong kết cấu hạ
tầng, cơ cấu kinh tế, đầu tƣ nƣớc ngoài, quan hệ thƣơng mại... …Tuy nhiên,
bƣớc vào những năm đầu thế kỷ 21, tình hình thế giới và khu vực diễn biến
nhanh chóng, phức tạp; sự hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của Việt Nam
ngày càng sâu hơn làm phát sinh nhiều vấn đề liên quan tới lợi ích quốc gia của
Việt Nam. Chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực CA - TBD và với Việt
Nam từ đó đến nay cũng biến chuyển khá mạnh mẽ với những yếu tố mới mang
tính chiến lƣợc, lâu dài. Việc nghiên cứu đề tài này vì thế là phù hợp, không
trùng lặp và rất cần thiết. Đề tài kế thừa các nghiên cứu đã có nhằm đạt kết quả
tốt nhất.
3 – Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu:
Đề tài đƣợc thực hiện với mục đích làm rõ những sự điều chỉnh chính
sách kinh tế cơ bản của Mỹ đối với khu vực CA - TBD và tác động, ảnh
hƣởng tới lợi ích quốc gia của Việt Nam.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Phân tích, đánh giá sự điều chỉnh chính sách kinh tế của Mỹ đối với
khu vực CA – TBD trong những năm đầu thế kỷ 21.
- Nhận diện chiều hƣớng mới trong chính sách kinh tế của Mỹ đối với
khu vực CA – TBD và tác động của nó tới Việt Nam.
- Đƣa ra các khuyến nghị về đối sách của Việt Nam trong quan hệ hợp
tác kinh tế Việt – Mỹ.
4 – Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tƣợng nghiên cứu là sự điều chỉnh chính sách kinh tế của Mỹ đối với
khu vực CA – TBD.
- Phạm vi nghiên cứu: đây là một chủ đề rất rộng, vì vậy, đề tài tập trung
nghiên cứu về chính sách thƣơng mại và đầu tƣ của Mỹ đối với khu vực CA –
TBD. Về phạm vi địa lý, đề tài chủ yếu đề cập tới khu vực Đông Á và Đông Nam
Á thuộc CA - TBD. Về phạm vi thời gian, đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu
trong khoảng thời gian từ sau sự kiện 11/9/2001 tới năm 2010 và tầm nhìn
đến 2015.
5 - Phương pháp nghiên cứu:
Đề tài sử dụng các phƣơng pháp cụ thể sau: (1) Phân tích và chứng
minh; (2) Khảo sát, hệ thống và tổng hợp; (3) Nghiên cứu lý thuyết và tổng
kết thực tiễn; (4) Tham khảo chuyên gia. Đề tài bám sát các quan điểm, chủ
trƣơng, đƣờng lối của Đảng và Nhà nƣớc ta đối với Mỹ nói riêng và quan hệ
với các nƣớc lớn nói chung tại khu vực CA - TBD.
6 - Dự kiến những đóng góp mới của luận văn:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1003840 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement