Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chunu_25251325
#994066 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Luận văn làm rõ nội dung, vai trò, mục đích của rào cản thương mại quốc tế. Hệ thống hoá được những vấn đề mang tính khái quát về rào cản môi trường. Đưa ra các rào cản môi trường được áp dụng ở Mỹ. Phân tích và đánh giá hiệu quả thực trạng áp dụng rào cản môi trường ở Mỹ; từ đó đưa ra một số hàm ý cho Việt Nam nhằm xây dựng và áp dụng rào cản môi trường nói chung và xây dựng quan hệ thương mại Việt - Mỹ nói riêng
Chương 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ RÀO CẢN MÔI TRƯỜNG TRONG THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ…………………………………….…………………………...………10
1.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ RÀO CẢN MÔI TRƯỜNG TRONG THƯƠNG MẠI
QUỐC TẾ………………………………………………….……………………………10
1.1.1. Khái niệm chung về rào cản trong TMQT……….………………10
1.1.1.1. Khái niệm ……………………………………...…………10
1.1.1.2. Phân loại………………………………………...………..11
1.1.1.3. Sự hình thành của rào cản trong TMQT……...……..……14
1.1.1.4. Vai trò, mục đích và xu hướng sử dụng của rào cản trong
TMQT……………………………...………………………….......15
1.1.2. Khái niệm chung về rào cản môi trường………………...…………...17
1.1.2.1. Khái niệm………………………………….....……………….17
1.1.2.2. Phân loại ………………………………………………….19
1.1.2.3. Sự hình thành rào cản môi trường……..………………….24
1.1.2.4.Mục tiêu của rào cản môi trường…………..………………26
1.2. NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG RÀO CẢN MÔI TRƯỜNG
TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ……………………..…………………………26
1.2.1. Nhân tố thúc đẩy việc tăng cường sử dụng rào cản môi
trường…………………………………………………...………………...…….26
1.2.2. Tác động của rào cản môi trường đối với thương mại quốc
tế………………………………………………………………………………..29
Chương 2. THỰC TIỄN ÁP DỤNG RÀO CẢN MÔI TRƯỜNG TRONG
THƯƠNG MẠI CỦA MỸ …………………………………...……………………...32
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CỦA MỸ…......……32
2.1.1. Kim ngạch nhập khẩu…………………………..…...……………… 32
2.1.2. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu…………………………………..……33
2.1.3. Cơ cấu thị trường nhập khẩu…………………….…...………….…36
2.2. THỰC TIỄN ÁP DỤNG RÀO CẢN MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THỊ
TRƯỜNG NHẬP KHẨU MỸ………………………………………………...…….38
2.2.1. Các rào cản môi trường được áp dụng ở Mỹ………………...….38
2.2.1.1. Các quy định kỹ thuật của sản phẩm có liên quan đến môi
trường……………………………………………………………...39
2.2.1.2. Các biện pháp thương mại cho mục đích môi trường….…55
2.2.1.3. Quyền hạn chế nhập khẩu theo một số luật về môi trường 55
2.2.2. Một số vụ tranh chấp thương mại liên quan đến rào cản môi
trường giữa Mỹ và các nước trên thế giới …………..………………….....59
2.2.2.1. Ba tiểu bang của Mỹ cấm thuỷ sản chứa chất kháng sinh của
Việt Nam ………………………………………………………….59
2.2.2.2. Vụ kiện do Ấn Độ, Malaysia, Pakistan, Thái Lan chống lại
lệnh cấm nhập khẩu của Mỹ ………………………………….….64
2.2.3. Đánh giá hiệu quả áp dụng rào cản môi trường của Mỹ…….……66
2.2.3.1. Hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội…………………….…....66
2.2.3.2. Hiệu quả về mặt sinh thái môi trường………………….....68
2.2.3.3. Đánh giá chung từ thực tiễn áp dụng rào cản môi trường của
Mỹ………………………………………………….………………69
Chương 3. MỘT SỐ GỢI Ý CHUNG ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VÀ DOANH
NGHIỆP NHẰM XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG tiªu chuÈn MÔI TRƯỜNG CỦA
VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
……………………………………………………………..……………….…………..72
3.1. THỰC TIỄN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM
TRONG THỜI GIAN QUA………………………………………...………..………72
3.1.1. Chính sách, cơ chế và biện pháp quản lý nhập khẩu của Việt Nam
hiện nay……………………………………………………...…………..………72
3.1.2. Thực tiễn áp dụng tiêu chuẩn môi trường ở Việt Nam trong thời
gian qua…………………………………………………...…………………….77
3.1.2.1. Cấm nhập khẩu……………………………………….…..77
3.1.2.2. Giấy phép nhập khẩu……………………………………..77
3.1.2.3. Các biện pháp vệ sinh dịch tễ…………………………….78
3.1.2.4. Các quy định liên quan đến môi trường………......………79
3.1.2.5. Các quy định kỹ thuật và tiêu chuẩn sản phẩm………...…80
3.1.3. Đánh giá tổng quát về thực trạng sử dụng tiêu chuẩn môi trường
ở Việt Nam…………………….……………………….……………………….83
3.1.3.1. Những kết quả đạt được…………………………………..83
3.1.3.2. Những tồn tại……………………………………..………84
3.1.3.3. Nguyên nhân ……………………………………….…….88
3.2. MỘT SỐ GỢI Ý CHUNG ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP
NHẰM XÂY DỰNG, ÁP DỤNG tiªu chuÈn MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ
TRÌNH HỘI NHẬP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT
NAM…………………………………………………………………………..….89
3.2.1. Định hướng xây dựng cơ chế và chính sách quản lý nhập khẩu ở
Việt Nam trong những năm tới…………………………………..…………90
3.2.2.1. Giảm dần bảo hộ tiến tới tự do hoá nhập khẩu………..….90
3.2.2.2.Kiên trì chính sách nhiều thành phần kinh tế trong hoạt động
kinh doanh nhập khẩu ……………………………………...……..90
3.2.2.3. Tiếp tục cải cách hành chính trong lĩnh vực thương mại…90
3.2.2.4. Đa dạng hoá các biện pháp quản lý nhập khẩu, chú trọng
những biện pháp quản lý mới phù hợp với quy định của
WTO…………………………………………………..……………90
3.2.2. Quan điểm về xây dựng các tiêu chuẩn môi trường ở Việt Nam
trong TMQT……………………………………...……………………..91
3.2.3. Một số gợi ý nhằm xây dựng và sử dụng tiêu chuẩn môi trường
của Việt Nam trong quá trình hội nhập TMQT……………………...…93
3.2.3.1. Gợi ý chung với Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương
………………………………………………………………….…93
3.2.3.2. Gợi ý dành cho các doanh nghiệp…………..…………....99
3.2.3.3. Gợi ý dành cho người tiêu dùng….………………..……100
3.2.3.4. Gợi ý dành cho các tổ chức xanh phi chính phủ…...……101
3.3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP VƯỢT RÀO CẢN MÔI TRƯỜNG NHẰM THÚC
ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG
MỸ………………………………………………………………………………102
KẾT LUẬN……………………………………………...…………….………106
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……….………………………..108
PHỤ LỤC
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Thế giới ngày nay đang sống trong quá trình toàn cầu hoá mạnh mẽ, một nền
thương mại tự do toàn cầu đang là mục tiêu của nhiều quốc gia mà minh chứng rõ
nét nhất là sự ra đời và phát triển của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Tuy
nhiên, do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là do trình độ phát triển kinh tế không đồng
đều, các nước đều duy trì các rào cản thương mại nhằm bảo hộ nền sản xuất nội
địa. Bên cạnh hàng rào thuế quan, rất nhiều hàng rào phi thuế đã ra đời. Mức độ
cần thiết và lý do sâu xa dẫn đến việc bảo hộ nội địa của từng quốc gia cũng khác
nhau, đối tượng cần bảo hộ cũng khác nhau càng khiến cho các hàng rào phi thuế
trở nên đa dạng. Chính các hàng rào này đã, đang và sẽ gây ra những cản trở đối
với sự phát triển của thương mại quốc tế và phương hại đến ý tưởng xây dựng và
hoàn thiện một nền thương mại tự do toàn cầu, cạnh tranh bình đẳng.
Cũng chính vì vậy, nhiệm vụ của các quốc gia hiện nay là làm sao xây dựng
được một chính sách thương mại vừa có khả năng hội nhập lại vừa có thể phát
triển sản xuất trong nước. Để giải quyết cùng lúc hai mục đích này, nhiều nước
trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển đã sử dụng đến “rào cản xanh” hay
nói chính xác hơn là “rào cản môi trường”. Về thực chất, đây là một hệ thống quy
định liên quan đến môi trường áp dụng cho sản phẩm nhập khẩu (trong đó nêu lên
những tiêu chuẩn nhất định về quá trình sản xuất, sử dụng cũng như tái chế
và tiêu hủy sản phẩm); do đó nêu cao ý thức bảo vệ trái đất và nhân loại. Và đây
cũng chính là cơ sở vững chắc để loại hình "bảo hộ" này được các nước xây dựng
và mở rộng. Hiện nay, những rào cản môi trường đã bị lạm dụng, được sử dụng
quá nhiều gây khó khăn đối với hoạt động thương mại của các nước đang phát
triển hay thậm chí đối với cả một số nước phát triển, đi ngược lại với tinh thần tự
do hoá thương mại toàn cầu.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Nh0cLuV
#1004287 Mod ơi em đang làm luận văn thạc sĩ, cho e xin tài liệu này tham khảo với dc không ạ? e Thank Mod nhiều nhiều <3
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004298 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement