Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kihugvu
#994017 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ
LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC
NGOÀI VÀO NGÀNH DU LỊCH.................................................................... 6
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ................................................................ 6
1.2. Cơ sở lý luận về thu hút FDI trong ngành du lịch Việt Nam................... 11
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm thu hút FDI trong ngành du lịch ..................... 11
1.2.2. Sự cần thiết thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài vào ngành du lịch ..... 14
1.2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến thu hút FDI trong ngành du lịch............... 18
1.2.4. Quan điểm của Việt Nam trong việc thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc
ngoài vào ngành du lịch Việt Nam.................................................................. 21
1.3 Cơ sở thực tiễn. ........................................................................................ 26
1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế về thu hút FDI trong ngành du lịch. ............... 26
1.3.2 Bài học rút ra ..................................................................................... 34
CHƢƠNG 2. KHUNG PHÂN TÍCH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36
2.1. Cách tiếp cận nghiên cứu ......................................................................... 36
2.2. Khung phân tích ....................................................................................... 36
2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 37
2.3.1 Phƣơng pháp phân tích tổng hợp .......................................................... 37
2.3.2 Phƣơng pháp thống kê. ......................................................................... 39
2.3.3 Phƣơng pháp so sánh ............................................................................ 40
CHƢƠNG 3. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THU HÚT FDI VÀO PHÁT TRIỂN
NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA ...................... 43
3.1. Khái quát về sự phát triển của ngành du lịch và nhu cầu thu hút FDI trong
ngành du lịch Việt Nam .................................................................................. 43
3.1.1. Khái quát về sự phát triển của ngành du lịch........................................ 43

3.1.2. Thực trạng cơ sở vật chất ngành du lịch ............................................... 48
3.2. Phân tích thực trạng thu hút và sử dụng FDI trong phát triển ngành du
lịch Việt Nam trong thời gian qua................................................................... 52
3.2.1. Thực trạng FDI thu hút vào phát triển ngành du lịch ........................... 52
3.2.2. Tình hình triển khai thực hiện vốn đầu tƣ đăng ký............................... 60
3.3. Đánh giá hoạt động thu hút FDI trong phát triển ngành du lịch.............. 63
3.3.1. Đánh giá thành công của ngành du lịch trong việc thu hút FDI ........... 63
3.3.2. Đánh giá quá trình thu hút FDI vào ngành du lịch theo quan điểm phát
triển bền vững.................................................................................................. 66
3.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong việc việc thu hút FDI trong ngành
du lịch ........................................................................................................... 75
CHƢƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT FDI VÀO
PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM ............................................ 82
4.1. Mục tiêu và định hƣớng thu hút FDI vào ngành du lịch (2016 - 2020)... 82
4.1.1. Mục tiêu thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài........................................ 82
4.1.2. Định hƣớng thu hút FDI của ngành du lịch Việt Nam.......................... 84
4.2. Một số kiến nghị, giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút FDI vào ngành du
lịch Việt Nam .................................................................................................. 86
4.2.1. Nhóm giải pháp về phía Nhà nƣớc trong việc đẩy mạnh thu hút FDI nói
chung ........................................................................................................... 86
4.2.2.Giải pháp cụ thể cho ngành du lịch........................................................ 93
KẾT LUẬN................................................................................................... 101
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................. 103

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Đất nƣớc Việt Nam tƣơi đẹp, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, phong phú,
non nƣớc hữu tình. Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi trên tuyến giao thông
hàng hải của khu vực, là điểm đến kết nối các trung tâm cảng biển hiện đại
của thế giới từ Singapore qua Hong Kong. Với bờ biển dài hơn 3.200km, sở
hữu nhiều vịnh, bãi biển đẹp cùng nhiều thắng cảnh nổi tiếng, nền văn hóa -
lịch sử lâu đời, đa dạng và giàu bản sắc..., Việt Nam có nhiều điều kiện thuận
lợi để phát triển du lịch biển. Bên cạnh đó, Việt Nam có rất nhiều di sản đƣợc
UNESCO vinh danh nhƣ: Vịnh Hạ Long, Vƣờn Quốc gia Phong Nha- Kẻ
Bàng, Quần thể di tích Cố Đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn,
Hoàng thành Thăng Long, Thành nhà Hồ, Nhã nhạc cung đình Huế, Dân Ca
quan họ, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Ca Trù, Hội Gióng,
Hát Xoan, Bia tiến sĩ Văn Miếu- Quốc Tử Giám…Với trên 4000 năm lịch sử
và bề dày truyền thống văn hóa của 54 dân tộc sinh sống trải dài từ bắc chí
nam; nền văn hóa lúa nƣớc với bản sắc đậm đà thể hiện qua lối sống, tôn giáo,
văn hóa dân gian, lễ hội, ẩm thực Việt Nam và đặc biệt là các di sản văn hóa
nhƣ Cố Đô Huế, Hội An, Hoàng Thành Thăng Long, Cồng Chiêng Tây
Nguyên, Đề Thám Mỹ Sơn… là những điểm sáng, điều kiện rất thuận lợi về
tài nguyên du lịch nhân văn.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và xu hƣớng toàn cầu hóa,
ngành du lịch đƣợc coi là một ngành công nghiệp không khói, ngày càng phát
triển, Việt Nam với tài nguyên thiên nhiên nhiều ƣu đãi, con ngƣời thân thiện
thì du lịch ngày càng đƣợc coi là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nƣớc. Mục
tiêu của chiến lƣợc phát triển du lịch trong tƣơng lai là du lịch cơ bản trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất
kỹ thuật tƣơng đối đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch chất lƣợng cao, đa

dạng, có thƣơng hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm sắc văn hóa dân tộc, thân
thiện môi trƣờng… đƣa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực
Đông Nam Á. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan có thể thấy thực
trạng phát triển du lịch Việt Nam những năm qua vẫn còn nhiều hạn chế và
chƣa phát huy đúng với tiềm năng và nguồn lực vốn có, chƣa thể hiện đƣợc
đẳng cấp chất lƣợng, hiệu quả, tính bền vững, thƣơng hiệu, sức cạnh tranh.
Vốn trong phát triển du lịch là vấn đề rất quan trọng, quyết định lớn đến sự
phát triển ngành. Do đặc điểm nền kinh tế nƣớc ta còn nhiều khó khăn, nguồn
vốn trong nƣớc không thể đáp ứng đƣợc nhu cầu đầu tƣ và tái đầu tƣ trong
phát triển du lịch, việc tìm đến những nguồn vốn ngoài nƣớc là thực sự cần
thiết. Ngay từ những năm đầu Luật đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài ở Việt Nam có
hiệu lực, ngành du lịch đã là một trong những ngành đi tiên phong trong thu
hút nguồn vốn này, và thực tế trên 10 năm qua đã cho thấy những lợi ích và
thành công to lớn mà FDI đã mang đến cho sự phát triển ngành. Tuy vậy,
dòng vốn FDI vào ngành du lịch Việt Nam thời gian qua vẫn thiếu tính ổn
định và chƣa hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu vốn trong nƣớc, do vậy việc tăng
cƣờng thu hút FDI phải đƣợc đặc biệt chú trọng. Chính vì thế tui chọn đề tài “
Thu hút FDI vào phát triển ngành du lịch ở Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu
luận văn thạc sĩ.
Đề tài “Thu hút FDI vào phát triển ngành Du lịch ở Việt Nam” phù
hợp với chuyên ngành kinh tế quốc tế.
Câu hỏi nghiên cứu:
1) Tại sao cần đẩy mạnh thu hút FDI vào ngành du lịch Việt Nam?
2) Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động như thế nào đến sự phát
triển ngành du lịch Việt Nam?
3) Thực trạng FDI trong ngành du lịch Việt Nam hiện nay như thế nào?
4) Những định hướng và giải pháp nào cần thực hiện nhằm mục tiêu thu
hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển ngành du lịch Việt Nam?

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By MikeVu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement