Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nh0cthjckkh0c
#994014 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN,
THỰC TIỄN VỀ THU HÚT FDI TRONG LĨNH VỰC Y TẾ ..................................5
1.1. Tổng quan hình hình nghiên cứu ......................................................................5
1.1.1. Những nghiên cứu về thu hút FDI nói chung.............................................5
1.1.2. Những nghiên cứu về thu hút FDI trong lĩnh vực y tế ...............................6
1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc thu hút FDI vào ngành y tế.......................7
1.2.1. Khái niệm và hình thức của đầu tư trực tiếp nước ngoài ..........................7
1.2.2. Thu hút đầu tư vào ngành y tế Việt Nam..................................................12
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào ngành y tế Việt Nam.........19
CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHUNG PHÂN TÍCH..........21
2.1. Cách tiếp cận nghiên cứu................................................................................21
2.1.1. Tiếp cận hệ thống .....................................................................................21
2.1.2. Tiếp cận theo quan điểm duy vật biện chứng...........................................21
2.2. Khung khổ phân tích.......................................................................................21
2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................22
2.3.1. Phương pháp trừu tượng hóa khoa học ...................................................24
2.3.2. Phương pháp phân tích tổng hợp.............................................................24
2.3.3. Phương pháp thống kê..............................................................................25
2.3.4. Phương pháp so sánh ...............................................................................26
CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG THU HÚT FDI TRONG LĨNH VỰC Y TẾ CỦA
VIỆT NAM ...............................................................................................................28
3.1. Khái quát về ngành y tế của Việt Nam...........................................................28
3.1.1 Về cơ sở khám chữa bệnh..........................................................................28
3.1.2 Về trình độ chuyên môn.............................................................................30
3.1.3 Về công tác dược và cung ứng thuốc ........................................................32
3.1.4 Công tác y dược học cổ truyền..................................................................33
3.1.5 Đóng góp của y tế cho nền kinh tế ............................................................34
3.1.6 Những vấn đề còn tồn tại ..........................................................................34
3.2. Tình hình thu hút FDI vào ngành y tế của Việt Nam .....................................36
3.2.1. Chính sách, biện pháp nhằm thu hút FDI vào ngành y tế........................36
3.2.2. Số lượng, quy mô, tốc độ tăng của FDI vào ngành y tế...........................42
3.2.3. Xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực y tế ..............................................................52
3.3. Đánh giá hoạt động thu hút và tình hình thực hiện các dự án FDI trong ngành
y tế của Việt Nam. .................................................................................................54
3.3.1. Những ưu điểm .........................................................................................54
3.3.2. Những tồn tại, hạn chế .............................................................................59
3.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.................................................63
CHƢƠNG 4. ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT
FDI VÀO NGÀNH Y TẾ VIỆT NAM.....................................................................66
4.1. Cơ hội và thách thức đối với việc thu hút FDI vào ngành y tế Việt Nam.....66
4.1.1. Cơ hội .......................................................................................................66
4.1.2. Một số thách thức đặt ra đối với việc thu hút FDI vào ngành y tế của Việt
Nam.....................................................................................................................67
4.2. Triển vọng thu hút FDI vào ngành y tế Việt Nam..........................................68
4.2.1. Dự báo tình hình FDI tại Việt Nam..........................................................68
4.2.2. Triển vọng thu hút FDI vào ngành y tế Việt Nam 2015 -2020.................69
4.3. Quan điểm và định hƣớng cho hoạt động thu hút FDI vào phát triển ngành y
tế trong những năm tới...........................................................................................69
4.3.1. Quan điểm thu hút FDI vào ngành y tế của Việt Nam .............................69
4.3.2. Định hướng hoạt động thu hút FDI vào ngành y tế .................................72
4.4. Một số giải pháp đẩy mạnh thu hút FDI vào ngành y tế. ...............................73
4.4.1. Thống nhất nhận thức và quan điểm thu hút FDI vào phát triển ngành y
tế. ........................................................................................................................74
4.4.2. Nhóm giải pháp về luật pháp chính sách .................................................74
4.4.3. Nhóm giải pháp về cải thiện cơ sở hạ tầng..............................................76
4.4.4. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực: quản lý dự án, chuyên gia kỹ thuật, y
bác sĩ...................................................................................................................77
4.4.5. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với
hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trong ngành y tế. ..................................79
4.4.6. Nhóm giải pháp về xúc tiến đầu tư...........................................................80
4.4.7. Nhóm các giải pháp khác .........................................................................82
KẾT LUẬN...............................................................................................................83
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................84
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Về tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, không một quốc gia
nào có thể đứng ngoài những chuổi mắc xích của thƣơng mại quốc tế, hợp tác quốc
tế từ các siêu cƣờng quốc của thế giới nhƣ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc cho đến
các quốc gia nằm trong khu vực kém phát triển hay vừa gia nhập nhóm nƣớc đang
phát triển của thế giới nhƣ Việt Nam. Việc hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu đòi
hỏi ở các quốc gia không chỉ có các lợi thế cạnh tranh so sánh mà còn là đòi hỏi ở
đó chất lƣợng nguồn nhân lực chất lƣợng cao, các chủ trƣơng - chính sách của nhà
nƣớc phù hợp và đặc biệt là nguồn vốn dồi dào. Trƣớc nhu cầu về nguồn vốn cho sự
hội nhập này, các quốc gia ngoài việc sử dụng nguồn vốn trong nƣớc mà còn kêu
gọi sự các nhà đầu tƣ ngoại quốc, các tổ chức bên ngoài lãnh thổ…
Thu hút FDI trở thành một nhu cầu tất yếu của các quốc gia. Đứng trƣớc nhiều
môi trƣờng đầu tƣ khác nhau ở khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ kêu gọi đầu tƣ,
các nhà đầu tƣ quốc tế luôn phải cân nhắc rất nhiều yếu tố để đƣa ra quyết định sẽ
đầu tƣ vào đâu. Do đó, quốc gia nào có môi trƣờng chính trị ổn định, chính sách thu
hút đầu tƣ hợp lý, môi trƣờng đầu tƣ thuận lợi - thông thoáng, có khả năng thu hồi
vốn và sinh lợi nhuận cao… sẽ có cơ hội lớn trong việc thu hút vốn đầu tƣ nƣớc
ngoài.
Sau khi Việt Nam bắt đầu gia nhập các tổ chức kinh tế, tài chính trên thế giới
và khu vực, đặc biệt là từ khi gia nhập WTO càng tạo nhiều cơ hội và điều kiện
thuận lợi để thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài, trong đó có đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài
trong lĩnh vực y tế. Với đặc thù tại Việt Nam, có quan điểm vẫn cho rằng y tế là một
lĩnh vực thuộc về phúc lợi xã hội, mọi hoạt động thuộc về y tế sẽ do Nhà nƣớc đầu
tƣ. Tuy nhiên, chúng ta cần thay đổi nhìn nhận trên, y tế đặc biệt là hoạt động
chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh là một ngành dịch vụ. Vì vậy, nếu chỉ trông
chờ vào sự đầu tƣ của Nhà nƣớc vào lĩnh vực y tế là chƣa đủ, cần huy động
những nguồn lực khác trong đó có nguồn vốn FDI.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nhƣ cơ chế, chính sách liên quan đến đầu
tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, việc xúc tiến thƣơng mại – đầu tƣ… mà việc thu hút FDI
trong các ngành dịch vụ và công nghệ cao nhƣ y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học
công nghệ, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm với tỷ trọng chỉ dƣới 1%(1) …, đặc biệt
là FDI trong lĩnh vực y tế còn khá khiêm tốn và chƣa tƣơng xứng với tiềm năng của
thị trƣờng chăm sóc sức khỏe. Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài “Thu hút FDI trong
lĩnh vực y tế của Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp khóa học Thạc sỹ của mình.
Đề tài “Thu hút FDI trong lĩnh vực y tế của Việt Nam” phù hợp với chuyên
ngành kinh tế quốc tế.
Câu hỏi nghiên cứu:
1) Vì sao thu hút FDI trong ngành y tế lại quan trọng?
2) Vốn FDI có tác động như thế nào đối với ngành y tế Việt Nam?
3) Chiến lược/Chính sách thu hút FDI vào ngành y tế Việt Nam hiện nay? Quy
trình triển khai thế nào?
4) Thực trạng các dự án đầu tư FDI trong ngành y tế hiện nay?
5) Những định hướng và giải pháp nào để thu hút FDI vào lĩnh vực y tế Việt
Nam thành công?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Mục đích:
Phát triển Y tế không chỉ giúp cải thiện chất lƣợng sống của nhân dân Việt
Nam mà còn có thể giúp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, thu ngoại tệ trong
xuất khẩu dịch vụ y tế trên lãnh thổ Việt Nam… góp phần tăng trƣởng bền vững
cho xã hội. Luận văn thực hiện nhằm để hệ thống hóa các cơ sở lý luận về đầu tƣ
trực tiếp nƣớc ngoài FDI, phân tích, đánh giá thực trạng thu hút đầu tƣ trực tiếp
nƣớc ngoài trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam từ năm 2000 đến hết Quý I năm 2014.
Đánh giá sơ bộ những mặt đã làm đƣợc và những mặt còn hạn chế của FDI trong
lĩnh vực Y tế giai đoạn này. Mục đích cuối cùng của luận văn là đề xuất các giải
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nhanden1995
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#1014232 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement