Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhocthientai_9785
#993938 Link tải luận văn miễn phí cho ae
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Toàn cầu hóa kinh tế đã và đang trở thành một xu thế khách quan trên
thế giới thúc đẩy sự tham gia của tất cả các quốc gia và các nền kinh tế. Trong
sân chơi toàn cầu hóa, một quốc gia hay nền kinh tế buộc phải gắn kết nền
kinh tế của mình vào các tổ chức hợp tác kinh tế khu vực và toàn cầu, trong
đó các thành viên quan hệ với nhau theo các nguyên tắc và quy định chung.
Điều này có thể hiểu là quốc gia hay nền kinh tế đó đang tham gia vào tiến
trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa tài chính là đòi hỏi
tất yếu. Tuy nhiên, quá trình mở cửa, tự do hóa sẽ tạo nên những tác động tích
cực lẫn tiêu cực lên các dịch vụ tài chính nhƣ ngân hàng, chứng khoán, bảo
hiểm…
Từ khi thực hiện chính sách mở cửa, nền kinh tế Việt Nam đã có những
bƣớc tiến đáng kể trong việc ổn định và phát triển trên cơ sở từng bƣớc hội
nhập vào nền kinh tế thế giới. Theo đà phát triển đó, Việt Nam sẽ phải thực
hiện tự do hóa các dịch vụ tài chính trong đó có ngành bảo hiểm Việt Nam.
Là một ngành dịch vụ tài chính còn non trẻ tại Việt Nam, ngành bảo hiểm sẽ
đối mặt với những cơ hội và thách thức gì trong quá trình tự do hóa tài chính?
Những giải pháp nào là thiết thực để đảm bảo sự ổn định và thúc đẩy sự phát
triển của bảo hiểm Việt Nam trong thời gian tới?
Để trả lời những câu hỏi mang tính thời sự trên, đề tài “Tự do hóa tài
chính trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế: Những ảnh hưởng đến
ngành bảo hiểm Việt Nam” sẽ tập trung vào việc phân tích những khía cạnh
của tự do hóa tài chính, đặc biệt là ảnh hƣởng của tự do hóa tài chính tới
ngành bảo hiểm Việt Nam, từ đó đƣa ra những khuyến nghị và giải pháp
nhằm ổn định và phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
* Mục đích nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu các nội dung tự do hóa tài chính trong tiến trình hội
nhập theo WTO và AEC và những ảnh hƣởng của nó tới ngành bảo hiểm Việt
Nam.
* Nhiệm vụ nghiên cứu
Từ mục đích nghiên cứu nhƣ trên, đề tài sẽ tập trung vào các nhiệm vụ
nghiên cứu sau đây:
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tự do hóa tài chính
- Cam kết thực hiện tự do hóa tài chính của Việt Nam theo WTO và
AEC
- Tổng quan về ngành bảo hiểm Việt Nam
- Đánh giá những ảnh hƣởng của tự do hóa tài chính trong tiến trình hội
nhập kinh tế quốc tế tới ngành bảo hiểm Việt Nam
- Giải pháp thúc đẩy sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam trong
thời gian tới.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu
Những ảnh hƣởng tới ngành bảo hiểm Việt Nam trong tiến trình tự do
hóa tài chính theo cam kết hội nhập trong WTO và AEC.
* Phạm vi nghiên cứu
Thời gian nghiên cứu: 2007-2014.
Nội dung: Cam kết thực hiện tự do hóa tài chính của Việt Nam theo
WTO và AEC và những ảnh hƣởng tới ngành bảo hiểm Việt Nam.
4. Kết quả đóng góp mới của luận văn
Luận văn này đi sâu vào phân tích ngành bảo hiểm Việt Nam dƣới ảnh
hƣởng của quá trình tự do hóa tài chính với mong muốn có đƣợc một cái nhìn
tổng thể và sâu sắc cả về mặt lý thuyết và thực tiễn về ngành bảo hiểm Việt
Nam khi Việt Nam bắt đầu thực hiện những cam kết về tự do hóa tài chính
theo WTO và AEC. Từ đó, luận văn đề ra những giải pháp nhằm thúc đẩy sự
phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam thời gian tới.
5. Kết cấu luận văn
Phần mở đầu
Chƣơng 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thực tiễn
về tự do hóa tài chính trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
Chƣơng 2. Phƣơng pháp nghiên cứu
Chƣơng 3. Ảnh hƣởng của tự do hóa tài chính trong quá trình hội nhập
kinh tế quốc tế đến ngành bảo hiểm Việt Nam
Chƣơng 4. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành bảo
hiểm Việt Nam
Kết luậnLink Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By cfokno9
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#998464 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement